Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2018. (XII. 13.) *  önkormányzati rendelete

a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2019. év költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

(2) A rendelet rendelkezéseit az Önkormányzat gazdálkodására, az önkormányzati feladatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és az Önkormányzat gazdasági társaságai finanszírozására kell alkalmazni.

Az átmeneti gazdálkodás szabályai

2. § (1) Az átmeneti időszakban teljesíthetők:

a) az önkormányzat és költségvetési szervei működéséhez szükséges kiadások;

b) a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben előírt teljesítményértékelésén alapuló illetmény-eltérítéssel összefüggő kiadások legfeljebb a 2018. évi eredeti költségvetésben szereplő mértékig;

c) a Polgármesteri Hivatal jóváhagyott szervezeti felépítésének megfelelő bérstruktúra és engedélyezett álláshely szám szerinti illetmények kifizetései;

d) a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettségek;

e) a jóváhagyott, folyamatban lévő önkormányzati felújítási és fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások a 2018. évi előirányzat-maradványok erejéig;

f) a működés biztonságához szükséges és indokolt felhalmozási kiadások;

g) a szociális ellátás keretében indokolt pénzbeli ellátások, a rendszeres segélyezési feladatok, indokolt eseti segélyezések, helyi támogatások a 2018. évi eredeti költségvetés szerkezeti változásokkal és szintre hozásokkal módosított előirányzatának időarányos mértékéig.

h) az önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett álláshely szám szerinti munkabérek, illetmények kifizetései.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei a kiadásokat legfeljebb a 2018. évi eredeti költségvetés szerkezeti változásokkal és szintre hozásokkal módosított előirányzatának időarányos részéig teljesíthetik.

3. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy

a) az önkormányzat bevételeit folyamatosan beszedje és kiadásait teljesítse;

b) a 2018. évi maradványt érintő áthúzódó szállítói kifizetéseket teljesítse;

c) indokolt esetben az átmeneti időszakban kötelezettséget - a 2. § (1) bekezdésében - foglaltakon túlmenően - összesen 100.000.000 Ft értékig vállaljon. Ezen összeg fölött a polgármester a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával vállalhat kötelezettséget;

d) az önkormányzat és a Palota Holding Zrt. közötti, 2019. évre szóló megállapodás megkötéséig legfeljebb a 2018. évi megállapodásban foglalt előirányzatok időarányos mértékének megfelelően finanszírozza a Palota Holding Zrt-t;

e) az önkormányzat és a RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft. közötti, 2019. évre szóló megállapodás megkötéséig legfeljebb a 2018. évi megállapodásban foglalt előirányzatok időarányos mértékének megfelelően finanszírozza a RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft-t;

f) az önkormányzat és a Palota-15 Nonprofit Kft. közötti, 2019. évre szóló megállapodás megkötéséig legfeljebb a 2018. évi megállapodásban foglalt előirányzatok időarányos mértékének megfelelően finanszírozza a Palota-15 Nonprofit Kft-t;

g) az önkormányzat és az XV Média Nonprofit Kft. közötti, 2019. évre szóló megállapodás megkötéséig legfeljebb a 2018. évi megállapodásban foglalt előirányzatok időarányos mértékének megfelelően finanszírozza az XV Média Nonprofit Kft-t;

h) gondoskodjék a 2018. II. félévi adóbeszedés utáni adójutalék 2019. január 31-ig történő kifizetéséről;

i) átutalja a 2018. évi döntések alapján megkötött szerződések szerinti ellenértéket és támogatást;

j) az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit bankbetétbe, tőke- és hozamgarantált hazai állampapírokba, fektesse be.

4. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2-3. §-ban foglalt kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásra.

A köztisztviselői illetményalap

5. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 55.000 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba, rendelkezései a 2018. évi költségvetési rendelet hatályba lépésének napjáig hatályosak.

dr. Lamperth Mónika. s. k.
jegyző
Németh Angéla s. k.
polgármester

  Vissza az oldal tetejére