Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/1998. (X. 13.) önkormányzati rendelete

a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási tervének jóváhagyásáról

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (továbbiakban: Étv), valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

A RENDELET TERÜLETI HATÁLYA

1. § (1) Az előírások területi hatálya a Budapest XVI. kerület Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület ingatlanjaira terjed ki.

(2) Jelen szabályozási előírások csak a szabályozási tervvel 1-2-3. sz. melléklettel együtt érvényesek.

AZ ELŐÍRÁSOK ALKALMAZÁSA

2. § (1) Az 1. §-ban meghatározott területen területet felhasználni, épületek elhelyezésére építési telket kialakítani és azt beépíteni, út-, közmű és általában bármilyen építményt létesíteni, vagy bármely engedélyhez kötött berendezést elhelyezni, valamint ilyen célokra építésügyi hatósági engedélyt adni csak a szakhatósági előírásoknak, továbbá az Étv és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet és a BVSZ jelen előírásoknak megfelelően szabad.

(2) Azokban a kérdésekben, amelyekben jelen szabályozási előírások nem rendelkeznek, az általános érvényű egyéb rendelkezések az irányadók.

(3) A szabályozási terv jóváhagyás utáni hatályba lépésével az 1. §-ban meghatározott területre vonatkozó korábbi előírások, rendezési tervek érvényüket vesztik.

(4) A szabályozási terven kötelezőnek kell venni és meg kell tartani

- az épületek kialakítására vonatkozó előírásokat (BVKSZ keretövezeti funkciói)

- a megengedett legnagyobb beépíthetőség százalékát

- a zöldfelületi előírásokat

- a maximált építménymagasságot

- a szabályozási vonalat

- a kötelező építési vonalat

- a kötelező telekhatárokat

- a telek rendeltetését

- a területet határoló utcák szabályozási szélességét

- a területen belül lévő utcák szabályozási szélességét

- a környezetvédelmi előírásokat.

(5) Az irányadó jelleggel szabályozott, valamint az előírásokban nem részletezett elemek tájékoztató jellegűek, ezért a terv módosítása nélkül megváltoztathatók.

- Az irányadó építési vonal a beépítési százalék betartása mellett az épület konkrét tervezése során módosulhat. A módosulás nem érintheti a kötelező szabályozási és építési vonalat.

TERÜLETFELHASZNÁLÁS

3. § (1) A tárgyi terv által érintett területek területfelhasználási kategóriája: gazdasági: munkahelyi terület és erdő terület.

(2) A művelési ág változást és a más célú hasznosítást a Fővárosi Kerületek Földhivatala Földügyi Osztályánál rendezni kell.

SZABÁLYOZÁSI VONALAK, SZABÁLYOZÁSI SZÉLESSÉGEK, TELEKHATÁROK

4. § (1) A szabályozási lapon jelölt szabályozási és építési vonalakat be kell tartani.

(2) A terület (103867 hrsz-ú) déli határoló útja a 103816 hrsz-ú terület határáig 30,0 m, de onnan a 103869 hrsz-ú terület határával párhuzamosan min. 23 méterre szűkül.

(3) Az északi határoló út a 103951 és a 117551 hrsz-ú dűlő út északi határától nézve min. 23,0 m szabályozási szélességű.

(4) A keresztirányú összekötő utak szabályozási szélessége egységesen min. 23,0 m.

(5) A Cinkotai út szabályozási szélessége 40,0 m.

(6) A leszabályozott tömbökön belüli telekhatárok nem kötelező jellegűek és a telekalakításra vonatkozó általános rendelkezések, valamint a jelen előírások betartása mellett a szabályozási terv módosítása nélkül alakíthatók.

(7) Nyeles telek a területen nem alakítható ki.

(8) Egy-egy telek mélysége 50,0 m-nél, szélessége 40,0 m-nél kevesebb nem lehet.

(9) A legkisebb telekméret nem lehet 2000 m2-nél kevesebb.

(10) * 

BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK

5. § (1) A beépítés módja szabadonálló.

(2) Az épületek építménymagassága legfeljebb 9,0 m lehet.

(3) Beépítési százalék: legfeljebb 35%

(4) A telkeken a fő funkcióhoz kapcsolódó egyéb igényeket a főépülettel egy tömegben (összekapcsoltan) kell megoldani. Kivételt képezhetnek a posta és közmű (transzformátor) építmények.

(5) A határoló utak felé egységesen tervezett legfeljebb 30 cm lábazati magasságú áttört kerítés építhető. Tömör kerítés az ingatlanok elhatárolására sem építhető.

(6) * 

KÖZLEKEDÉS, KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK

6. § (1) Az ingatlanok funkciójához szükséges parkolók a telken belül alakítandók ki. A normatívák alapján megállapított fásított parkoló területeket kell biztosítani.

(2) Az utak és a kapcsolódó csomópontok kivitelezéséhez szükséges tervek elkészítéséről és szakhatósági engedélyeztetéséről és a kivitelezés költségeiről a telekalakítást kérőknek, beruházóknak közösen kell gondoskodniuk. A költségviselésre kötelezettségről az építési hatóságnak a telekalakítást kérőt határozatban kötelezni kell. A határozatban rögzíteni kell, hogy ez a teher az ingatlan elidegenítése esetén az új tulajdonost is terheli, amelyről az eredeti tulajdonosnak tájékoztatási kötelezettsége van.

(3) A Bökényföldi útra a tervezett két útkapcsolaton kívül új út nem nyitható.

KÖZMŰVEK

7. § (1) Tárgyi területen a közműhálózatokat és közműlétesítményeket a vonatkozó szabványoknak, ágazati előírásoknak és eseti szakhatósági, illetve üzemeltetői előírásoknak megfelelően kell elhelyezni, illetve kialakítani. A területen a megfelelő számú föld feletti tűzcsapról gondoskodni kell.

(2) * 

(3) A területen áthaladó nagyfeszültségű távvezeték kiváltására és védő-távolságának biztosítására az üzemeltető döntése alapján kerül sor.

ZÖLDFELÜLETEK

8. § (1) Egy-egy tömbben és a hozzátartozó utakon a durva tereprendezést a telekosztás előtt el kell végezni.

(2) A területen lévő termőföld védelme érdekében humuszgazdálkodási tervet kell készíteni.

(3) * 

(4) A telekhatárok mentén fasorok, cserjesávok telepítendők.

(5) A telkek területének 35%-a zöldövezetként alakítandó ki.

(6) A leszabályozott útterületnek az útburkolattal (nyomsávok és parkolósávok) a járdával el nem foglalt részén a területet fásítottan-parkosítottan kell kialakítani és fenntartani.

(7) Az utak mindkét oldalán fasor telepítendő. A telepítés terveit a környezetvédelmi hatóság hagyja jóvá.

(8) A tervezési területen keletkező, az ipari szennyezettségű vizeket (olaj-zsír és hordalékfogó beiktatásával) telken belül elő kell tisztítani. A csatornába csak megfelelő előkészítés után szabad bevezetni. Az előkészítést a hatóságok által előírt mértékben és módon kell elvégezni.

KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

9. § (1) A tervezet terület levegőtisztaságvédelmi szempontból Védett I. kategóriába tartozik, így a kibocsátási és immissziós határértékek betartandók.

(2) Zaj és rezgés elleni védelem érdekében a saját kibocsátó létesítmény csak abban az esetben működtethető, ha a tevékenység által kibocsátott zaj a területre vonatkozó (nappal 50 dB, éjjel 40 dB) határértéket nem haladja meg.

(3) A közlekedési eredetű zaj elleni védelem érdekében a vonatkozó rendeleti határértékek betartandók.

(4) A csatornába vezetett szennyvizek minősége ki kell hogy elégítse a szakhatóság által előírt követelményeket.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10. § (1) * 

(2) Ez a rendelet 1999. január 1-én lép hatályba és rendelkezéseit folyamatban lévő építési engedélyezési eljárások során is alkalmazni kell.

(3) E rendelet hatályba lépésével a területre korábban jóváhagyott részletes rendezési tervek előírásai hatályukat vesztik.

dr. Tuboly Marianna
jegyző
Kovács Attila
polgármester

1. sz. melléklet Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/1998. (X. 13.) önkormányzati rendelethez

2. sz. melléklet Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/1998. (X. 13.) önkormányzati rendelethez

3. sz. melléklet Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/1998. (X. 13.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére