Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/1998. (X. 13.) önkormányzati rendelete

a Budapest XVI. ker. Margit utca - Arany János utca - Budapesti út 107269/1 hrsz-ú területek által határolt terület (Ikarus Rt 107259 hrsz-ú területe) szabályozási tervének jóváhagyásáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (továbbiakban: Étv.), valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a Budapest XVI. ker. Margit utca - Arany János utca - Budapest út - 107209/1 hrsz-ú, 107260 hrsz-ú területek által határolt (IKARUS Rt. 107259 hrsz-ú területe) területre terjed ki.

(2) Jelen szabályozási előírások csak a mellékelt szabályozási tervvel együtt érvényesek (I/-10. sz. és II/1-4. sz. melléklet).

Általános előírások

2. § (1) Az 1. §-ban meghatározott területen területet felhasználni, telket alkotni, építésre szolgáló földterületen építési tevékenységet folytatni, valamint ilyen célra építési hatósági engedélyt kiadni, csak a szakhatósági és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet és a jelen előírásoknak megfelelően szabad.

(2) A szabályozási tervben kötelező és irányadó szabályozási vonalak, kötelező és javasolt építési vonalak és határvonalak szerepelnek.

(3) A szabályozási tervben kötelezőnek kell tekinteni és meg kell tartani:

- az övezeti előírásokat

- az épületek kialakítására vonatkozó jellemzőket

- a maximális beépítési százalékot

- a minimális zöldfelületi százalékot

- a maximális homlokzatmagasságot, szintszámot

- a szabályozási vonalat

- az építési vonalat

- a telek rendeltetését.

(4) A kötelező erejű elemek módosítása a terv és ezen rendelet módosítását vonja maga után.

(5) Az irányadó jelleggel szabályozott, valamint az előírásokban nem részletezett elemek tájékoztató jellegűek, ezért a terv módosítása nélkül megváltoztathatók.

Területfelhasználás

3. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó terület jelenlegi és tervezett területhasználati mód szerint a következő kategóriákba tartozik:

- oktató tevékenységet folytató létesítmény területe

- közműterület - elektromos alállomás területe

- ipari - raktározási tevékenységet folytató létesítmények területe

- ipari - termelő tevékenységet folytató létesítmények területe

- közlekedési terület

- zöldterület

Telekalakítás

4. § (1) Az 1. §-ban meghatározott (lehatárolt) területen telekalakítás a szabályozási tervlapon megadottak szerint történhet (I/1-10.sz. melléklet).

(2) A 107245 hrsz-ú terület 40 803 m2 nagyságú területe a szabályozási tervben rögzítetteknek megfelelően megosztható, 26 700 m2 és 14 103 m2 nagyságú területekre a 42/1996. (XII. 16.) Ök. rendeletben foglaltaknak megfelelően.

A 107259 hrsz-ú területen elhelyezhető létesítmények és beépítési előírások

5. § (1) A területen elhelyezhető funkciók

a) főépületként

- ipari építmények

- raktározás építményei.

Az ipari tevékenységet kiszolgáló:

- irodai épületek

- intézményi épületek

- ellátó-szolgáltató építmények

- üzemanyagtöltő - autómosó

- közlekedési és szállítási építmények

b) melléképítmények közül:

- kerti építmény

- terepszint alatti építmény

- hulladéktartály tároló

- veszélyes hulladéktároló

- közműbecsatlakozás építményei

- védőfásítás, parkosítás

- a keletkező ipari szennyvizek külön gyűjtéséhez, tisztításához szükséges műtárgyak.

Az építhető létesítményeket kiszolgáló infrastrukturális építmények (transzformátor, gáznyomásszabályozó, darupálya, ......) Minden olyan létesítmény elhelyezhető, amely a rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges, de nem járhat további környezetszennyezéssel a tevékenység.

(2) Az épületek helyét, megengedett legnagyobb homlokzatmagasságát, kötelező építési vonalát, a szabályozási tervlapok (I/1-10. sz. mellélet) tartalmazzák.

(3) Az IKARUS Rt. működéséhez szükséges épületek a szabályozási tervben megadott helyeken és nagyságban építhetők meg. A területen fedett szín, szabadtéri tároló, fészer nem építhető, nem tartható fenn. A meglévők az építéssel együtt elbontandók.

(4) A területen szabadtéri anyagtárolás és szabadtéri munkavégzés nem engedélyezhető.

(5) A területen a megengedett maximális beépítés 45%. Ez összesen 127 400 m2 beépíthető alapterületet jelent.

(6)-(10) * 

Közlekedési területek, gépjárművárakozóhelyek

6. § (1) Közutak, belső utak számára biztosítandó területeket a szabályozási tervben megadottak szerint kell kialakítani. (I/1-10. sz. melléklet)

(2) A területén lévő létesítmények részére a funkcióhoz szükséges és meghatározott gépjárműparkolóhelyet telken belül kell biztosítani.

(3) A parkolók úgy is kialakíthatók, hogy szükség szerint telken belül, de kerítésen kívül legyenek.

(4) A parkolók fásítottan, gyephézagos burkolattal alakítandók ki.

(5) Az Arany János utca távlati szabályozási szélessége 22,0 méter.

Közművek

7. § (1) a) A területen a közműhálózatokat és közműlétesítményeket a vonatkozó szabályoknak, ágazati előírásoknak, az eseti szakhatósági, illetve üzemeltetői előírásoknak megfelelően kell elhelyezni, kialakítani.

b) A megfelelő számú föld feletti tűzcsap elhelyezéséről gondoskodni kell.

(2) A közművezetékek térszint alatti elrendezését az MSZ 7487/2-80. sz. szabvány tartalmazza.

Vízvezeték védőtávolsága épülettel

300 mm-ig 3,0 m

Vízelvezetés védőtávolsága épülettől

gravitációs csatornánál 3, 0 m

Villamosenergia ellátási kábel 0,5 m

(3) A gázvezeték védőtávolságát az MSZ 7048 számú szabvány határozza meg.


Nyomásfokozat

I. Kategória

II. Kategória
Üres túlnyomás
nélküli közmű
v.műtárgy esetén
Kisnyomás 3(2) 2(1) 1(0,5)
Nagyközépnyomás 7(5) 5(3) 2(1)
(A zárjeles adatok a védelemmel ellátott gázvezetékekre vonatkoznak.)

(4) Az MSZ 151/5-86 szabvány az erősáramú szabadvezetékek megközelítését és keresztezését szabályozza.

(5) Ipari szennyezettségű szennyvíz gyűjtéséről és kezeléséről külön kell gondoskodni. A keletkező szennyvíziszap veszélyes hulladékként kezelendő és megsemmisítésre elszállítandó. A befogadóba folyó szennyvíz minőségének ki kell elégíteni a 34/1993. (XII. 23.) KTM és a 8/1990. (IV. 30.) KVM rendeletekkel módosított 4/1984. (II. 7.) OVH rendelkezésben előírt határértékeket. Az ellenőrzési pontokat fenn kell tartani.

(6) A csapadékvíz gyűjtéséről és kezeléséről külön kell gondoskodni, olajfolyón keresztül. A keletkező iszap veszélyes hulladékként kezelendő és megsemmisítésre elszállítandó.

A befogadóba való bevezetés előtt az IKARUS Rt. területén az ellenőrzési pontok kiépítendők és fenntartandók.

(7) A működéshez szükséges üzemanyagtöltő állomás csak gáz visszaszivattyúzással működő korszerű technológiával üzemelhet. A szennyezett olajos víz külön gyűjtendő, ülepítő akna közbeiktatásával köthető a közcsatornába.

2005-ig építendők át a korszerű technológiával működő üzemanyagtöltők.

(8) Minden építési tevékenység esetén a meglévő és a megmaradó közművezetékek és közműépítmények védelméről gondoskodni kell.

(9) A gyáron belüli közműfogyasztások felosztása a bekötéseken létesített mérőkkel megoldható a víz, gáz, elektromos áram esetében. A szennyvízmennyiséget a vízfogyasztás alapján lehet megállapítani.

Fogyasztónként egy-egy bekötés létesítése célszerű. (Az átépülő épületeknél a jelenlegi bekötések száma csökkentendő fenti cél érdekében.)

(10) A gyár területén egy optimális szennyvízhálózat kialakításához az átépülő és tervezett csarnokok ± 0,0 szintjét az alábbiakban határozzuk meg:

1. A fedett darupálya mellett építhető üzemcsarnok ± 0,00 = 152,00 m A.f.

2. A BUSZ I. csarnok helyén építhető üzemcsarnok ± 0,00 = 152,00 m A.f.

3. A BUSZ I. csarnok helyén építhető üzemcsarnok, műhely ± 0,00 = 152,00 m A.f.

A további épületek ± 0,00 szintjét a szennyvízhálózat szempontjából nem szükséges kiemelni a meglévő terephez képest.

(11) A technológiai szennyvizeket a szükséges mértékben a 4/1984. (II. 7.) OVH rendelkezés előírásainak megfelelő minőségre) a keletkezési helyük közelében, lehetőleg az épületen belül kell megtisztítani.

(12) A közcsatornába csak a 4/1984. (II. 7.) OVH rendelkezés előírásainak megfelelő minőségű szennyvíz vezethető.

(13) Szolgalmi jogviszonyt kell létesíteni a területen kívül haladó csapadékcsatornák nyomvonalára, ahol magánterületet érint. (Érintett hrsz.: 107260; 118719/3; 118721;). Az érintett ingatlanok körét a nyomvonal pontos meghatározása után lehet megállapítani.

Zöldfelület

8. § (1) A szabályozási tervlapon jelölt parkosításról, fásításról gondoskodni kell.

(2) Fát kivágni fakivágási, favédelmi engedélyezési terv alapján a hatályos jogszabályok betartása mellett lehetséges.

(3) A kivágott fák pótlásáról előnevelt várostűrő fákkal kell gondoskodni.

(4) *  A területen javasolt, légszennyezést tűrő növényzet:

GLEDITSIA - lepényfa

BETULA - nyírfa

CELTIS - ostorfa

(5) *  Budapesti út mentén lévő véderdő az alábbi növényzettel telepítendő be:

Javasolt fák:

Quercus rodur - tölgy

Acer platanoides - juhar

Pyrus/pyraster - vadkörte

padus avium - sajmeggy

Betula pendula - nyárfa

A kerítések mellett fák és cserjék, az elektromos vezeték alatt csak cserjék telepítendők.

Javasolt cserjék:

Ligustrum vulgare

Sambucus Nigra

Rosa canina

Hippophae phamnodes

A kerítések mellett fák és cserjék, az elektromos vezeték alatt csak cserjék telepítendők.

(6) Fásítandó parkolók alakítandók ki, gyephézagos burkolattal.

(7) A veszélyes hulladéktároló és a fedett hulladéktároló között és körül összefüggő fásított zöldfelület alakítandó ki a szabályozási tervben megadottak szerint. (I/1-10. sz. melléklet)

(8) A 107259 hrsz-ú területen 48 770 m2 összefüggő zöldfelület alakítandó ki 17%). Az épületek közül, az előkertekben összesen 22 034 m2 zöldfelület alakítandó ki. A területen összesen 70 811 m2 zöldfelület - 25,0% - biztosítandó a megadott növényállománnyal.

(9) A zöldfelületek elhelyezéséről II/1-4. sz. melléklet intézkedik.

Környezetvédelem

9. § (1) Környezeti hatásvizsgálat szükséges, amennyiben a tevékenységbővítés legalább 25%-os növekedést jelent a tevékenység korábbi (engedélyezett) nagyságához képest. Amennyiben nincs meghatározva a gyártható járművek száma, úgy ezt a környezetvédelmi hatóságnak kell meghatározni környezetvédelmi hatástanulmány alapján.

(2) *  A szennyező pontforrások kibocsátásának a védett I. kategóriába tartozó határértékeknek kell megfelelni.

(3) * 

(4) *  A veszélyes hulladékok keletkezésének ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról, azokkal kapcsolatos tevékenységek során, a vonatkozó jogszabályokra különös tekintettel - egyedi hatósági eljárás során - kell intézkedni.

(5) A terepszint alatt elhelyezett tartályokat úgy kell elhelyezni, hogy károsító üzemanyag, oldószer, egyéb vegyi anyag ne kerülhessen a talajba.

(6) *  A szennyvízcsatorna hálózatba vezetett szennyvíz az előírásoknak megfelelő - ha szükséges, szakhatósági előírások szerint - kezelt minőségű lehet.

(7) A felszíni, felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében az üzem burkolt felületéről származó vizet, csapadékvizet csak olajfogó műtárgy közbeiktatásával lehet közcsatornába, ill. a Szilas-patakba vezetni.

(8) a) A kutak (üzemelő és üzemen kívüli) védőterülete 10,0 m sugarú kör, amelyet tisztán kell tartani.

b) A használaton kívüli kutakat meg kell szüntetni.

Közterületen elhelyezhető létesítmények, hirdetőberendezések elhelyezése

10. § (1) A tervezési területen lévő és a területet határoló közterületeken pavilonok, nyílt szerkezetű elárusító pultok elhelyezésére, mozgóárusok kézből történő árusítása tilos.

(2) Közterületen csak autóbuszmegálló védőtetők, a berendezési tárgyak közül a telefonfülke, jegyárusító automata, terelőkorlát, ivókutak, szobrok, órák helyezhetők el.

(3) A 72-es erdő övezetben reklám és hirdetőtábla nem helyezhető el.

(4) Hirdetőberendezés, cég-, ill. címtábla, kirakatszekrény (hirdetőberendezés) közterületen nem helyezhető el.

Egyéb rendelkezések

11. § (1) * 

(2) Ez a rendelet 1998. december 31-én lép hatályba és rendelkezéseit a folyamatban lévő építési engedélyezési eljárások során is alkalmazni kell.

(3) A szabályozási terv hatályba lépésével az 1. §-ban meghatározott területre vonatkozó korábbi előírások, rendezési tervek érvényüket vesztik, kivéve a 107210/3 hrsz-ú (ELMŰ), 107218/8 hrsz-ú (iskola) területekre vonatkozó részletes rendezési tervek, valamint a Budapesti út 107245 hrsz-ú terület, az Arany János u. 107210/1 hrsz-ú terület 42/1996. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott részletes rendezési terve.

dr. Tuboly Marianna
jegyző
Kovács Attila
polgármester

I/1. sz. melléklet Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/1998. (X. 13.) önkormányzati rendelethez

I/2. sz. melléklet Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/1998. (X. 13.) önkormányzati rendelethez

I/3. sz. melléklet Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/1998. (X. 13.) önkormányzati rendelethez

I/4. sz. melléklet Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/1998. (X. 13.) önkormányzati rendelethez

I/5. sz. melléklet Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/1998. (X. 13.) önkormányzati rendelethez

I/6. sz. melléklet Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/1998. (X. 13.) önkormányzati rendelethez

I/7. sz. melléklet Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/1998. (X. 13.) önkormányzati rendelethez

I/8. sz. melléklet Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/1998. (X. 13.) önkormányzati rendelethez

I/9. sz. melléklet Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/1998. (X. 13.) önkormányzati rendelethez

I/10. sz. melléklet Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/1998. (X. 13.) önkormányzati rendelethez

II/1. sz. melléklet Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/1998. (X. 13.) önkormányzati rendelethez

II/2. sz. melléklet Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/1998. (X. 13.) önkormányzati rendelethez

II/3. sz. melléklet Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/1998. (X. 13.) önkormányzati rendelethez

II/4. sz. melléklet Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/1998. (X. 13.) önkormányzati rendelethez

1. sz. függelék Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/1998. (X. 13.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére