Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2001. (V. 16.) önkormányzati rendelete

a 2001. évi önerős út- és csatornaépítés-szervezések során felmerült típusproblémák megoldásáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében, valamint a közúti közlekedésről szóló többször módosított 1988. évi I. törvény 31. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja a 2001. évi önerős út- és csatornaépítés-szervezések során felmerült típusproblémák megoldásáról:

A rendelet hatálya és célja

1. § (1) A rendelet hatálya a 2001. évben a 2/2001. (II. 20.) ÖK rendelet alapján szervezett önerős útépítésekre és az 5/2001. (III. 12.) ÖK rendelet alapján szervezett önerős csatornaépítésekre terjed ki.

(2) A rendelet célja az önerős út- és csatornaépítés-szervezések során felmerült típusos problémák méltányos megoldása annak érdekében, hogy az önerős szervezések sikeresek legyenek.

Hatáskörök

2. § *  Ezen rendelet 4. §-ában foglalt megoldásainak alkalmazását az érintett ingatlantulajdonos, vagy az adott önerős építés választókerületi képviselője kezdeményezheti. A kezdeményezésről a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság jogosult dönteni; a döntést az érintett tulajdonos vagy a választókerületi képviselő 15 napon belül benyújtott kérésére a Képviselő-testület felülvizsgálja.

Problémamegoldások

3. § (1) Ha a jegyző a beadott önerős jelentkezések átvizsgálásakor hiányosságot állapít meg, akkor ennek mibenlétét közölve 15 napos határidővel felkéri a választókerületi képviselőt a hiánypótlás megszervezésére. Ez a határidő jogvesztő: elmulasztása vagy továbbra is hiányos jelentkezés-kiegészítés leadása esetén az adott út- vagy csatornaépítés tartaléklistára kerül.

(2) Építőközösséget mind önerős út-, mind csatornaépítés esetén csak akkor kell alakítani, ha ezt az érintett lakók kifejezetten igénylik.

4. § (1) *  Útépítés esetén a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság az útépítési hozzájárulás megfizetésétől mentesítheti annak 1/3-ig a telektulajdonost, ha a telket három utca határolja és abból legalább egy aszfaltozott.

(2) *  Csatornaépítés esetén, ha az adott utcában jelentős számú szolgalmi bekötés van, a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság jogosult az önerős szervezést akkor is érvényesnek elfogadni, ha a legalább kétharmados részvételi arány nincs meg (de a csatornázatlan ingatlanokra számítva ez az arány ilyenkor is szükséges). Különösen akkor hozhat ilyen döntést a bizottság, ha a csatorna megépítése másik utca befogadójaként is szükséges.

5. § A lakossági kezdeményezésű - önerős - útépítések lakossági érdekeltségi hozzájárulásáról a 2001. költségvetési évben szóló 2/2001. (II. 20.) Ök. 5. § b) pontja helyébe az alábbi lép:

b) a kiépítendő út minimálisan 4 m szélességű (azon utcák kivételével, ahol a beépítettség ezt nem teszi lehetővé); szegéllyel, megfelelő csapadékvíz-elvezetéssel (szikkasztással), és ingatlanonként általában egy darab szilárd burkolatú 3 m széles gépkocsibejáróval készül”

Hatálybalépés

6. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

dr. Molnár Éva
jegyző
dr. Szabó Lajos Mátyás
polgármester

  Vissza az oldal tetejére