Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2002. (I. 25.) önkormányzati rendelete

a 2/2001. (II. 20.) ÖK rendelet (a lakossági kezdeményezésű - önerős - útépítések lakossági érdekeltségi hozzájárulásáról a 2001. költségvetési évben) módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A 2/2001. (II. 20.) ÖK rendelet (a továbbiakban: R.) 15. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A rendeletet a 2001. évben bejelentkezésük vagy újraregisztrációjuk alapján sorrendbe került útépítési kezdeményezésekre oly módon kell alkalmazni, hogy a vállalt önerő a kivitelezés időpontjától függetlenül nem emelhető. A 2002-ben ezen rendelet alapján jelentkező útépítések esetében a sorrendbe állításhoz vállalandó önerő mértékét a 8. § (1)-(2) bekezdései határozzák meg. A 2002-ben sorrendbe kerülő útépítések esetében sem növelhetők később ezen összegek, függetlenül a kivitelezés időpontjától.”

2. § A R. 15. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A 2002-t követő években a Képviselő-testület évente felülvizsgálja a Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján az adott évben sorrendbe állításhoz szükséges vállalandó önerő mértékét, valamint az építési sorrend megállapításának szempontrendszerét.”

3. § A R. címéből az „a 2001. költségvetési évben”, valamint preambulumából az „a 2001. évben” szövegrész hatályát veszti.

4. § Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Dr. Molnár Éva
Jegyző
Dr. Szabó Lajos Mátyás
polgármester

  Vissza az oldal tetejére