Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2002. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

a Budapest XVI. kerület Bökényföldi út - Zsemlékes út - Íjász utca - E-TG keretövezet által határolt terület szabályozási tervéről szóló 11/2002. (VI. 3.) Ök. rendelet (továbbiakban: R) módosításáról

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) A R. 3. § helyébe a következő rendelkezés lép.

„Az építési hely általános szabályoktól való eltérő határát (hátsókert) a szabályozási terv részletezi (1. sz. melléklet).”

(2) A R. 5. § (1) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az egyes épületcsoportokat kiszolgáló magánutak megépítése az épületekre vonatkozó használatbavételi engedély megadásának feltétele.”

(3) A R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A jelenlegi 117521/1 helyrajzi szám alatt fekvő E-TG (erdő) keretövezeti besorolású területen a szabályozással érintett területen építési engedélyt kérőnek - az egy-egy beépítendő területegységen építhető lakásszámnak az egész területen építhető lakásszámhoz viszonyított arányában - erdőtelepítési terv alapján erdősítést kell végrehajtania.

Az erdőtelepítés végrehajtása az építési engedély kiadásának feltétele.”

2. § A R. 5. § (2) bekezdése kiegészül:

„A Bökényföldi út menti épületek megközelítését a közforgalom elől el nem zárt, magán szervizút biztosítja.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetésekor lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 5. § (6) bekezdése hatályát veszti.

dr. Molnár Éva
jegyző
dr. Szabó Lajos Mátyás
polgármester

  Vissza az oldal tetejére