Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2003. (I. 29.) önkormányzati rendelete

a Budapest, XVI. kerület Szlovák út menti övezet határ - Aranyfa utca - Vízgát utca - E-TG keretövezet - Temesvári utca - Szilas patak - Csömöri út által határolt terület, az Ostoros utca - Fenőkő utca - Olló utca - Felső Malom utca által határolt terület és a 118729/1, 118721, 118719/22, 118739/1, 118739/2, 118287/2, 118287/1 és a 117963 helyrajzi számú ingatlanok lehatárolt területeinek - a szennyvízcsatorna elhelyezését szolgáló, közterületek kialakítására vonatkozó - szabályozási tervének jóváhagyásáról

A Budapest Főváros XVI. kerületi önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, illetve az azt módosító 1999. évi CXV. törvény (továbbiakban: Étv), valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A RENDELET TERÜLETI HATÁLYA

1. § (1) A jelen rendelet hatálya a szabályozási tervben meghatározott (1. sz.-, 2. sz.-, 3. sz.-, 4. sz.-, 5. sz.- és 6. sz. melléklet) területre (a továbbiakban: a terület) terjed ki.

(2) Jelen rendelet csak a szabályozási tervvel (1. sz.-, 2. sz.-, 3. sz.-, 4. sz.-, 5. sz.- és 6. sz. mellékletekkel) együtt érvényes.

AZ ELŐÍRÁSOK ALKALMAZÁSA

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott területen a 30/2000. (VII. 14.) Ök. Rendelettel elfogadott Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (továbbiakban: KVSZ) előírásait az e rendeletben foglaltakkal együtt kell alkalmazni.

SZABÁLYOZÁSI ELEMEK

3. § A szabályozási tervben kötelezőnek kell tekinteni:

a) a szabályozási vonalakat,

b) az övezet jellemzőit,

c) az építési övezetek határait.

RÉGÉSZETI LELŐHELY VÉDELME

4. § * 

A KÖZMŰVEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Általános előírások

5. § (1) Közműlétesítmények és közműhálózatok elhelyezésére vonatkozólag az OTÉK előírásait, valamint a megfelelő ágazati szabványokat és előírásokat figyelembe kell venni. Az előírások szerinti védőtávolságokat biztosítani kell. A védőtávolságon belül mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető, az érintett szakhatóság hozzájárulása esetén végezhető és engedélyezhető.

(2) A tervezett közcélú szennyvízcsatorna létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti biztonsági övezeteik számára közterületen kell helyet biztosítani. Ettől eltérő esetben a területtulajdonos hozzájárulása és az üzemeltető engedélye szükséges.

(3) Közterületen új közművezetéket létesíteni csak terepszint alatti elhelyezéssel szabad.

(4) *  A Szilas-patak partéleitől mindkét oldalon 6-6 m-es kezelési sávot (parti sávot) kell biztosítani.

(5) A csapadékvíz Szilas-patakba történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy elhelyezése kötelező.

(6) * 

A KÖZLEKEDÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK * 

5/A. § *  (1) A Sarjú utca útcsatlakozását a Veres Péter úthoz a meglévő HÉV aluljáróban ki kell építeni, és a vízelvezetést meg kell oldani.

(2) A közlekedés, vízelvezetés műszaki megoldása (tervezés, kivitelezés) - a szennyvízleeresztő hely használatbavételéig - a műtárgy részeként a beruházó feladata.

A ZÖLDFELÜLETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK * 

5/B. § *  (1) A szennyvízleeresztő telekhatárán egységes fajú és korú, legalább kétszer iskolázott egyedekből álló fasor telepítendő.

(2) A szennyvízleeresztő beültetési kötelezettséggel jelölt területén háromszintes növényállományú facsoport telepítendő.

(3) * 

(4) *  A kialakítandó úttal érintett erdő művelési ágú terület igénybevételekor, annak megfelelő - az önkormányzat tulajdonában lévő 103773/4. hrsz. területen és azon lévő erdősítéshez kapcsolódóan - csereerdő telepítését kell végrehajtani.

A KÖRNYEZETVÉDELEMRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK * 

5/C. § *  (1) A KV-SZK-XVI célzott területfelhasználási módú területén keletkező csapadékvíz nem vezethető ki a területről, hanem azt az itt lévő szennyvízcsatornában kell elvezetni.

(2) A szennyvízleeresztésre használt technológiát úgy kell kiválasztani, hogy az üzemeltetés során keletkező bűzhatás a lehető legkisebb legyen.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és rendelkezéseit a hatályba lépés után indított építési engedélyezési és telekalakítási engedélyezési eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a

- A KVSZ 3/a. sz. melléklete az alábbiakkal egészül ki:

„A Szlovák út menti övezethatár - Aranyfa utca - Vízgát utca - E-TG keretövezet - Temesvári utca - Szilas-patak - Csömöri út által határolt terület, az Ostoros utca - Fenőkő utca - Olló utca - Felső Malom utca által határolt terület és a 118729/1, 118721, 118719/22, 118739/1, 118739/2, 118287/2, 118287/1 és a 117963 helyrajzi számú ingatlanok lehatárolt területeinek térképi ábrázolásával.”

- A KVSZ 3/a. sz. melléklete az alábbi ponttal egészül ki:

„34. pont

..../2003. (.....) Ök. rendelet

a Budapest, XVI. kerület Szlovák út menti övezet határ - Aranyfa utca - Vízgát utca - E-TG keretövezet - Temesvári utca - Szilas patak - Csömöri út által határolt terület, az Ostoros utca - Fenőkő utca - Olló utca - Felső Malom utca által határolt terület és a 118729/1, 118721, 118719/22, 118739/1, 118739/2, 118287/2, 118287/1 és a 117963 helyrajzi számú ingatlanok lehatárolt területeinek szabályozási terve”

Dr. Molnár Éva
jegyző
Dr. Szabó Lajos Mátyás
polgármester

1. számú melléklet az 1/2003. (I. 29.) önkormányzati rendelethez * 

2. számú melléklet az 1/2003. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

3. számú melléklet az 1/2003. (I. 29.) önkormányzati rendelethez * 

4. számú melléklet az 1/2003. (I. 29.) önkormányzati rendelethez * 

5. számú melléklet az 1/2003. (I. 29.) önkormányzati rendelethez * 

6. számú melléklet az 1/2003. (I. 29.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére