Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2003. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

a Budapest, XVI. kerület Veres Péter út - Zsélyi Aladár utca - Mészáros József utca - Jókai Mór utca által határolt terület szabályozási tervéről

A Budapest Főváros XVI. kerületi önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 4. §-a alapján az alábbi rendelet alkotja:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet területi hatálya

1. § A jelen rendelet hatálya a Budapest, XVI. kerület Veres P. út - Zsélyi A. u. - Mészáros J. u. Jókai M. utca által határolt területre (a továbbiakban: a terület) terjed ki.

Az előírások alkalmazása

2. § Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott területen a 30/2000. (VII. 14.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelettel elfogadott Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (továbbiakban: KVSZ) előírásait az e rendeletben foglaltakkal együtt kell alkalmazni.

A TERÜLET KARAKTERÉNEK MEGŐRZÉSÉT CÉLZÓ RENDELKEZÉSEK

Épületek kialakítására vonatkozó szabályok

3. § (1) A terület közterületein pavilon nem létesíthető, a már meglévők átépítése, bővítése vagy funkcióváltása nem engedélyezhető.

(2) A 106051/8 hrsz. ingatlan beépítésekor az épület - az 1. sz. mellékletben jelölt építési vonalra - a telek közterületek felőli szabályozási vonalán (telekhatárra) helyezhető, az épületek közötti előírt legkisebb távolság biztosításával a gyógyszertár homlokzata és az új épület homlokzata között legalább 12 m távolságnak kell lenni.

Közterület és telekalakítás

4. § A területen belül lévő közterületek határa, valamint az ingatlanok közötti telekhatár a szabályozási tervlapon (1. sz. melléklet) jelöltek szerint változik.

Reklámhordozók elhelyezése

5. § (1) A területen önálló, épülettől független reklámhordozó az 1,80 méternél nem nagyobb átmérőjű és 5,0 méternél nem magasabb hirdetőoszlop (henger) kivételével nem helyezhető el.

(2) A Jókai utca elválasztó sávjában lévő parkolókat határoló korlátokon - azok belső határvonalán belül - hirdetések, reklámok helyezhetők el.

Kerítések

6. § (1) Az intézményi övezetben az ingatlanoknak a tömböt határoló utcák felé, az építési vonalon legfeljebb 2,0 m magas, 50%-ban áttekinthető kerítés létesíthető.

(2) Az intézményi övezetben, az ingatlanok között legfeljebb 20 cm magas lábazattal ellátott, fonatos vagy 90%-ban áttört 2,0 m magas kerítés létesíthető.

(3) A területen a belső közterületek felé - a megtartandó zöldfelületek (MZ) kivételével a (2) bekezdés szerinti kivitelben - kerítés nem létesülhet.

Zöldfelületek

7. § (1) A Veres Péter út mentén egységes kor- és fajösszetételű, legalább kétszer iskolázott, 5 m-es magasságot meg nem haladó fafajból álló fasor telepítendő.

(2) A Zsélyi Aladár u. mentén a meglévő fasorok, azonos fajtájú, legalább kétszer iskolázott egyedekkel pótlandóak,

(3) a Jókai Mór u. mentén, az elválasztó sávban lévő meglévő fasorok, azonos fajtájú, legalább kétszer iskolázott egyedekkel pótlandóak,

(4) a tervlapon jelölt értékes meglévő fasorok megőrzéséről gondoskodni kell.

(5) A Mészáros József u. mentén a meglévő fasorok, azonos fajtájú, legalább kétszer iskolázott egyedekkel pótlandóak.

(6) A megtartandó zöldfelületen (MZ) épület nem helyezhető el, kizárólagosan közkert funkcióra hasznosítható. Az építmények közül csak játszó és pihenőkerti építmények létesíthetők és átépítése esetén területének legalább 50%-át növényzettel fedetten kell kialakítani.

(7) A területen lévő közterületi gyalogos útburkolatok építésekor, illetve felújításakor, a burkolatot egységes díszburkolatként kell kialakítani, természetes és/vagy műkő elemekből.

(8) A területen belüli, felszíni parkolóknál négy parkolóhelyenként legalább egy kétszer iskolázott fa telepítendő.

(9) A közterületeken telepítendő fasorok telepítését, kiegészítését az Önkormányzatnak a szabályozás hatálybelépését követő két éven belül kell végrehajtaniuk.

Közlekedés

8. § (1) Új létesítmények esetén az OTÉK alapján számított parkolóhely mennyiséget az ingatlan területén kell biztosítani.

Közművek

9. § (1) Közműlétesítmények és közműhálózatok elhelyezésére vonatkozólag az OTÉK előírásait, valamint a megfelelő ágazati szabványokat és előírásokat figyelembe kell venni. Az előírások szerinti védőtávolságokat biztosítani kell. A védőtávolságon belül mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető, az érintett szakhatóság hozzájárulása esetén végezhető és engedélyezhető.

(2) Közterületen új közművezetéket létesíteni csak terepszint alatti elhelyezéssel szabad.

(3) A magántelken lévő vagy arra kerülő közműveket közterületre kell áthelyezni.

(4) A villamos energia és hírközlés hálózatát földkábeles formában kell kialakítani, illetve kiváltani.

Környezetvédelem

10. § (1) A területen, a szolgáltató vagy termelő tevékenységből származó zajterhelés nem haladhatja meg a hatályos jogszabályban előírt határértékeket.

(2) A területen az intézményterületen bűzszennyezést okozó szolgáltató vagy termelő tevékenység nem folytatható.

(3) A szolgáltató vagy termelő tevékenység során esetlegesen keletkező technológiai szennyvizek megfelelő előtisztításáról a szennyvízcsatornába vezetés előtt gondoskodni kell.

Értékvédelem

11. § Ha a földmunkák során váratlan régészeti lelet vagy emlék kerül elő, a kulturális örökség védelméről szóló törvény szerint kell eljárni és azt az Önkormányzat Jegyzőjének haladéktalanul be kell jelenteni.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. § (1) Ez a rendelet 2004. január 1-jével lép hatályba és rendelkezéseit a hatályba lépés után indított építési engedélyezési és telekalakítási engedélyezési eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) A KVSZ 3. sz. melléklete az alábbiakkal egészül ki:

„A Veres Péter út - Zsélyi Aladár utca - Mészáros József utca - Jókai Mór utca lehatárolt területeinek térképi ábrázolásával”

b) A KVSZ 3/a. sz. melléklete az alábbi ponttal egészül ki:

„34. pont

29/2003. (XII. 22.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet

a Budapest, XVI. kerület Veres Péter út - Zsélyi Aladár utca - Mészáros József utca - Jókai Mór utca által határolt terület szabályozási terve”

dr. Hőrich Ferenc dr. Szabó Lajos Mátyás
jegyző polgármester

1. számú melléklet a 29/2003. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére