Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2003. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

a Budapest, XVI. kerület Szlovák út menti övezethatár - Aranyfa utca -Vízgát utca - E-TG keretövezet - Temesvári utca - Szilas-patak - Csömöri út által határolt terület, az Ostoros utca - Fenőkő utca - Olló utca - Felső Malom utca által határolt terület és a 118729/1, 118721, 118719/22, 118739/1, 118739/2, 118287/2 , 118287/1 és a 117963 helyrajzi számú ingatlanok lehatárolt területeinek - a szennyvízcsatorna elhelyezését szolgáló, közterületek kialakítására vonatkozó - szabályozási tervéről szóló 1/2003. (I. 29.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv) 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete, a R. 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete, a R. 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép

2. § A R. 5. § (6) bekezdése hatályát veszti.

3. § A R. a következő fejezetekkel egészül ki:

A KÖZLEKEDÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

5/A. § (1) A Sarjú utca útcsatlakozását a Veres Péter úthoz a meglévő HÉV aluljáróban ki kell építeni, és a vízelvezetést meg kell oldani.

(2) A közlekedés, vízelvezetés műszaki megoldása (tervezés, kivitelezés) - a szennyvízleeresztő hely használatbavételéig - a műtárgy részeként a beruházó feladata.”

A ZÖLDFELÜLETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

5/B. § (1) A szennyvízleeresztő telekhatárán egységes fajú és korú, legalább kétszer iskolázott egyedekből álló fasor telepítendő.

(2) A szennyvízleeresztő beültetési kötelezettséggel jelölt területén háromszintes növényállományú facsoport telepítendő.

(3) A szennyvízleeresztő területén ültetendő fasor a műtárgyak használatbavételi engedélyezésének feltétele.”

„A KÖRNYEZETVÉDELEMRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

5/C. § (1) A KV-SZK-XVI célzott területfelhasználási módú területén keletkező csapadékvíz nem vezethető ki a területről, hanem azt az itt lévő szennyvízcsatornában kell elvezetni.

(2) A szennyvízleeresztésre használt technológiát úgy kell kiválasztani, hogy az üzemeltetés során keletkező bűzhatás a lehető legkisebb legyen.”

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2004. január 1. napján lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg

a) A KVSZ 3. sz. melléklete az alábbiakkal egészül ki:

„A jelen rendelet 4. sz. mellékletében lehatárolt terület térképi ábrázolásával”

b) A KVSZ 3/a. sz. melléklete az alábbi ponttal egészül ki:

„35. pont

30/2003. (XII. 22.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet

az 1/2003. (I. 29.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet módosításáról”

c) A KVSZ az alábbi címmel egészül ki:

KV-SZK-XVI
Szennyvízkezelés területe

65/A. § (1) A terület kizárólag a települési folyékony hulladékok és szennyvizek kezelését biztosító létesítmények, telepek, mérnöki létesítmények, műtárgyak elhelyezésére szolgál.

(2) A területen a tevékenységet kiszolgáló műtárgyakon kívül csak a tevékenységhez szorosan kötődő, azt kiszolgáló iroda, raktár, járműtároló helyezhető el.

(3) A szakhatóság által előírt védőterületet telken belül kell biztosítani, és azt többszintes növényállománnyal kell kialakítani és folyamatosan fenntartani.

(4) Egyes technológiai építmények terepszint alatt is elhelyezhetők.

(5) A területen a beépítés határértékeit a 35. sz. táblázat határozza meg.

35. sz. táblázat

Építménymagasság Szintterületi
Kialakítható Beépítettség Zöldfelület Terepszint mutató
Övezet legkisebb Beépítési megengedett legkisebb alatti beépítés megengedett
jele telekterület mód legnagyobb legkisebb legnagyobb mértéke legnagyobb legnagyobb
mérete mértéke mértéke mértéke
m2 % m m % %
KV-SZK-XVI 1000 szabadonálló 5 - 6,0 30 50 0,1”

(2) A szennyvízleeresztő terület keretövezetére vonatkozó előírások a Fővárosi Közgyűlés FSZKT ezirányú módosítására vonatkozó rendeletével lépnek hatályba.

dr. Hőrich Ferenc
jegyző
dr. Szabó Lajos Mátyás
polgármester

1. számú melléklet a 30/2003. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

2. számú melléklet a 30/2003. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

3. számú melléklet a 30/2003. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

4. számú melléklet a 30/2003. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére