Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2003. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

a Budapest, XVI. kerület Szabadföldi út - Décsi József utca - Tátraszirt sor Simongát utca által határolt terület szabályozási tervéről

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló mód. 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv) 4. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet területi hatálya

1. § Jelen rendelet hatálya a Budapest XVI. kerület Szabadföldi út - Décsi József utca - Tátraszirt sor - Simongát utca által határolt területre (a továbbiakban: a terület) terjed ki.

Az előírások alkalmazása

2. § Az 1. §-ban meghatározott területen a 30/2000. (VII. 14.) Ök. rendelettel elfogadott Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (továbbiakban: KVSZ) előírásait az e rendeletben foglaltakkal együtt kell alkalmazni.

A TERÜLET KARAKTERÉNEK KIALAKÍTÁSÁT CÉLZÓ RENDELKEZÉSEK

Épületek és építmények, építési telkek kialakítására vonatkozó szabályok

3. § (1) A területen telkenként egy főépület építhető, az övezetre vonatkozó előírások betartásával.

(2) Az építési telkeken melléképület, illetve melléképítmény (kivéve: közműbecsatlakozási, közműpótló műtárgyak és kerti építmények) nem létesíthető.

(3) Az egyes ingatlanok gépkocsiforgalma csak a Szabadföldi úttal párhuzamos fásított szervizút - parkoló számára kialakított terület felől megengedett.

(4) A Simongát utca Szabadföld út - Tátraszirt sor közötti - a 117583 hrsz. felőli 10 méter széles közterületén, a Cinkotai temető új a virágárusításra alkalmassá tett bejáratának kialakításáig, de legfeljebb 2008. december 31-ig legfeljebb egyenként 12,0 m2-es virágárusító pavilon és 12,0 m2-es sírkőbemutató terület kivételével szabályozással érintett közterületeken pavilon, elárusítóhely, bemutatóhely és reklámhordozó nem helyezhető el.

(5) * 

Kerítések

4. § (1) Az ingatlanoknak a Szabadföldi úttal párhuzamos fásított szervizút - parkoló számára kialakított terület felőli határán, az egyes épületek között, az építési vonalon legfeljebb 2,0 m magas, legalább 50%-ban átlátható kerítés létesíthető.

(2) Az ingatlanok egyéb közterületi határán, valamint az ingatlanok között legfeljebb 20 cm magas lábazattal ellátott, fonatos vagy 90%-ban áttört, legfeljebb 2,0 m magas kerítés létesíthető.

Zöldfelületek

5. § (1) A Szabályozási terven jelölt, álló nyárfasor mentén legalább 3 m-es zöldfelületi sávot kell kialakítani. E zöldfelületi sávban burkolat, gépkocsi parkoló nem létesíthető.

(2) A Tátraszirt sor mentén legalább kétszer iskolázott egységes fajtájú és szabványnak megfelelő méretű sorfákból álló kétoldali fasor telepítendő.

(3) A Simongát utca mentén legalább kétszer iskolázott egységes fajtájú és szabványnak megfelelő méretű fákból álló kétoldali fasor telepítendő, illetve a meglévő hiányos fasor pótlásáról gondoskodni kell.

(4) A Szabadföldi úttal párhuzamos fásított szervizút - parkoló számára kialakított területen négy parkolóhelyenként legkevesebb egy, legalább kétszer iskolázott nagylombú szabványnak megfelelő sorfát szükséges ültetni. A parkoló fásításra használt faegyedek egységes méretűek és fajúak legyenek.

(5)-(6) * 

(7) Az ingatlanon létesítendő zöldfelület legalább 50%-án 3 szintes növényzet telepítése szükséges.

(8) A szervízút melletti zöldterületek megvalósítása az útépítéshez kapcsolt feladat, míg a többi közterületen lévő zöldterületek kialakítása önkormányzati feladat.

Közterület kialakítása

6. § A Szabadföld út mellett, annak délkeleti oldalán a Décsi J. utca és a Simongát utca között 22,0 méter széles újközterületet kell kiszabályozni szervizút és fásított parkoló részére.

Közlekedés

7. § (1) A szabályozással érintett terület ingatlanjainak a kiszolgálását a szervizútról kell megoldani.

(2) A Szabadföldi út és a szervizút között a két csomóponton kívül forgalmi kapcsolat nem lehet.

(3) A Simongát utca szabályozási szélessége 16,00 m.

(4) A Tátraszirt utca szabályozási szélessége 16,00 m, de a Décsi utca előtt 38 m hosszon fokozatosan kiszélesedik 23,00 m-re.

(5) A Décsi utca szabályozási szélessége 16,00 m.

(6) A tervezett új létesítmények esetén az OTÉK alapján számított parkolóhely mennyiséget az adott ingatlan területén biztosítani kell. A szükséges parkolóhely mennyiség kielégítésére az egyes ingatlanok előtti szervizútszakaszon lévő parkolóhelyek száma nem számítható be.

Közművek

8. § (1) Közműlétesítmények és közműhálózatok elhelyezésére vonatkozólag OTÉK előírásait, valamint a megfelelő ágazati szabványokat és előírásokat figyelembe kell venni. Az előírások szerinti védőtávolságokat biztosítani kell. a védőtávolságon belül mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető, az érintett szakhatóság hozzájárulása esetén végezhető és engedélyezhető.

(2) Közterületen új közművezetékes létesíteni csak terepszint alatti elhelyezéssel szabad.

(3) A Décsi József utca és Tátraszirt sor meglévő hálózatának és meglévő bekötéseinek kivételével a villamos energia hálózatát és a hírközlés hálózatát földkábeles formában kell kialakítani, illetve kiváltani..

(4) A meglévő Szabadföldi úttal párhuzamos nyílt árok kiváltását közterületre helyezett, zárt csapadék csatornával lehet megoldani, a szervizút Szabadföldi út felőli oldalán történő parkoló kiépítése esetén.

Környezetvédelem

9. § (1) A területen a szolgáltató vagy termelő tevékenységből származó zajterhelés nem haladhatja meg a hatályos jogszabályokban előírt határértékeket.

(2) A területen bűzszennyezést okozó szolgáltató vagy kisipari tevékenység nem folytatható.

(3) A területen a burkolt felületeket szilárd burkolattal kell ellátni. A területen folytatott szolgáltató vagy termelő tevékenység nem okozhat diffúz légszennyezést.

(4) A szolgáltató vagy termelő tevékenység során esetlegesen keletkező technológiai szennyvizek megfelelő előtisztításáról a szennyvízcsatornába vezetés előtt gondoskodni kell.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. § (1) Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba és rendelkezéseit a hatályba lépés után indított építési engedélyezési és telekalakítási engedélyezési eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg:

a) A KVSZ 3. sz. melléklete az alábbiakkal kiegészül:

„A Budapest, XVI. kerület Szabadföldi út - Décsi József u. - Tátraszirt sor - Simongát utca által lehatárolt terület térképi ábrázolása”-val.

b) A KVSZ 3/a. sz. melléklete az alábbi ponttal egészül ki:

„34. pont

31/2003. (XII. 22.) Ök. rendelet

A Budapest, XVI. kerület Szabadföldi út - Décsi József utca - Tátraszirt sor - Simongát utca szabályozási terve”

dr. Hőrich Ferenc dr. Szabó Lajos Mátyás
jegyző polgármester

1. számú melléklet a 31/2003. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére