Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődésről

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenységek támogatását közcélnak tartja. A közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az önkormányzati feladatvállalást és azok megvalósításában résztvevő intézmények és szervezetek támogatását.

Az önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ban (továbbiakban: Kulturális Törvény) nyert felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed:

(1) az önkormányzat által fenntartott Corvin Művelődési Házra,

(2) nem kerületi önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények, történelmi egyházak, kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek, társulások, magánszemélyek által a kerület közművelődési életét gazdagító tevékenységekre, szolgáltatásokra, melyek ellátására az önkormányzat Kulturális és Sport Bizottságának javaslata alapján a Képviselő-testület megállapodást köt.

A rendelet célja

2. § (1) Az önkormányzat céljának tekinti a kerületrészek intézményi feltételrendszerének kiegyenlítését, a szakmai tevékenység és szolgáltatás tekintetében eltérő intézmények megfelelő, azonos szintre hozását, az esélyegyenlőség megteremtését.

(2) Az önkormányzat a helyi társadalom közművelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével - a helyi lehetőségek, sajátosságok és hagyományok alapján - egységes alapelvek szerint határozza meg az általa támogatandó közművelődési tevékenységek körét, azok ellátásának módját és feltételeit, a szakmai és finanszírozási alapelveket. Célja, hogy jogszabályi keretet teremtsen a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosításához, a XVI. kerületet alkotó történelmi települések hagyományainak ápolásához, a helyi értékek védelmére, a helyi kulturális nyilvánosság és tájékoztatás fejlesztéséhez.

(3) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat számít a civil közösségek, szervezetek, magánszemélyek valamint kulturális tevékenységet is végző gazdasági vállalkozások közreműködésére és lehetőségei szerint erre ösztönzi őket.

(4) Célja, hogy a kerület minden polgára

a) igénybe vehesse a Corvin Művelődési Ház nyújtotta, valamint a közművelődési megállapodásokból adódó szolgáltatásokat,

b) megismerhesse a kulturális örökség javait, ezek jelentőségét a nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismeret formálásában,

c) gyarapíthassa műveltségét, készségeit, közösségi, művelődési céljainak megvalósítása érdekében az önkormányzat közművelődési vagy a közművelődési megállapodás szerinti intézményeinél színteret, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon.

(5) Az önkormányzat a kerület közművelődési feladatainak koordinálását a Kulturális és Sport Bizottság és a Polgármesteri Hivatal útján látja el. Az önkormányzat a Corvin Művelődési Ház útján tájékoztatja a kerület lakóit a közművelődési lehetőségekről.

Az önkormányzat közművelődési feladata, ellátásának formái és módja

3. § (1) Az önkormányzat feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.

(2) Ennek formái:

a) az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése.

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása.

c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és etnikai kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása.

d) a helyi társadalom kulturális önszerveződő tevékenysége erősítésének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése.

e) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése.

f) határon túli magyar kultúra támogatása, fenntartása.

g) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.

(3) Ellátásának módja:

a) Az önkormányzat e rendeletben vállalt közművelődési feladatát elsősorban az általa fenntartott Corvin Művelődési Ház útján látja el a következők szerint:

- kerületi szintű ünnepségek szervezése, bonyolítása,

- szellemi, művészeti értékek bemutatása, galériák működtetése,

- a mindennapi élet gazdagítását, a családok életminőségét, környezeti kultúráját, ismereteit fejlesztő, a polgárok számára praktikus ismereteket adó tanfolyamok, civil körök, klubok szervezése,

- iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok szervezése, fenntartása, egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása (amatőr együttesek számára fellépési lehetőség biztosítása),

- a Corvin Művelődési Házhoz kötődő kulturális önszerveződő csoportok tevékenységének erősítése, működési feltételeinek biztosítása,

- helyi hagyományok ápolása, újjáteremtése, valamint a lakosok lokális kötődésének erősítése érdekében nagyrendezvények, fesztiválok szervezése,

- a kerületben élő kisebbségek számára kulturális bemutatkozási lehetőségek biztosítása,

- nyugdíjas klubokban jelentkező közművelődési igények szükség szerinti kielégítése,

- nyári szünidei programok, alkotótáborok szervezése,

- bemutatkozási lehetőségek biztosítása a kerületi iskolák művészeti csoportjainak,

- kerületi helytörténeti gyűjtemény működtetése, helytörténettel összefüggő helyi kezdeményezések támogatása, helytörténeti kiadványok megjelentetése,

- folyamatos szakmai kapcsolatok tartása helyi, fővárosi és országos közművelődési, művészeti, oktatási és tömegkommunikációs intézményekkel, szervezetekkel, kulturális egyesületekkel, alapítványokkal,

- találkozók, fesztiválok, bemutatók, kiállítások rendezése, a partnervárosok kulturális intézményeivel, egyesületeivel kialakított kapcsolatok ápolása, a kulturális turizmus támogatása a működő klubok igényét is figyelembe véve,

- határon túli magyar kulturális szervezetekkel kapcsolat tartása, fejlesztése,

- a környező kerületekkel kulturális, művészeti csereprogramok szervezése,

- kapcsolattartás a kerületi egyházakkal, rendezvényeik támogatása kedvezmény biztosításával,

- gyermekek, fiatalok, idős korú lakosság közművelődési lehetőségeinek szélesítése, művészeti, közösségi életének támogatása,

- helyi közművelődési szokásokkal kapcsolatos közvélemény-kutatások szervezése.

b) Az önkormányzat közművelődési feladatai ellátására közművelődési megállapodást köthet abban az esetben, ha a Corvin Művelődési Ház feltételei nem elegendőek a jelen rendeletben meghatározott feladat ellátásához.

A közművelődési feladat ellátásának ellenőrzése

4. § (1) A közművelődési feladatok ellátását a Kulturális és Sport Bizottság ellenőrzi.

(2) A Corvin Művelődési Ház igazgatója munkájáról, a közművelődési megállapodásban résztvevők pedig a megállapodásban rögzített feladatok teljesítéséről évente a Kulturális és Sport Bizottságnak számol be.

(3) A Corvin Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatát a Kulturális és Sport Bizottság hagyja jóvá.

Közművelődési feladat finanszírozása

5. § (1) Az önkormányzat közművelődési feladatai finanszírozását a mindenkori költségvetési rendeletében határozza meg.

(2) Gondoskodik a Corvin Művelődési Ház üzemeltetési költségéről, az épületek működőképességének megőrzéséről, műszaki-technikai feltételeinek korszerűsítéséről figyelembe véve az intézmény saját bevételeit is.

(3) *  Biztosítja a Corvin Művelődési Ház alapító okiratában meghatározott alaptevékenységének ellátásához szükséges közalkalmazotti létszámot, illetve illetményeket.

Záró rendelkezések

6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti a helyi közművelődésről szóló 42/2000. (X. 26.) Budapest Főváros XVI. kerületi önkormányzati rendelet.

(3) *  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

dr. Hőrich Ferenc dr. Szabó Lajos Mátyás
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére