Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 6.) önkormányzati rendelete

a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) Ök. rendelet módosításáról
Budapest, XVI. kerület Margit utca - Sarjú út - István király utca - Lőtér utca által határolt területre vonatkozó szabályozási terv jóváhagyásáról

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 12. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) Ök. számú rendeletét módosítja, és ezzel egyidejűleg jóváhagyja a Budapest XVI. kerület Margit utca -Sarjú út - István király utca - Lőtér utca által határolt területre vonatkozó kerületi szabályozási tervet.

A RENDELET TERÜLETI HATÁLYA

1. § (1) A jelen rendelet hatálya a Budapest, XVI. kerület Margit utca - Sarjú út - István király utca - Lőtér utca által határolt területre (továbbiakban: terület) terjed ki.

(2) Az 1/A. sz. és 1/B. sz. mellékletei (továbbiakban: szabályozási tervlapok) a rendelettel érintett terület térképi ábrázolását és jelmagyarázatát tartalmazzák.

SZABÁLYOZÁSI VONALAK, BEÉPÍTÉS

2. § (1) A szabályozási tervlapon jelölt beültetési kötelezettséggel érintett építési telkeken az építés feltétele a 5. § (2) bekezdés szerinti zöldfelület kialakítása.

(2) Az irányadó telekhatárral jelzett építési telkeken az építési telek kialakításával az építési hely az új telekhatár szerint módosul.

(3) Az MZ-XVI övezet területén lévő építési telkek beépítésének feltétele az ingatlan előtti, a Margit- vagy az István király utcáig terjedően út (útszakasz) 3. § (2) bekezdése szerinti kiépítése és a hozzá tartozó fasor megvalósítása, amely az érintett, telekalakítást kérő feladata.

(4) Az ingatlanokat körülvevő kerítések legfeljebb 60 cm magas lábazattal és legalább 60 százalékban áttört felülettel legfeljebb 2,2 m összmagassággal építhetők.

(5) Az MZ-XVI övezet területén tervezett építési munkák építésügyi hatósághoz benyújtott építési engedélyéhez részletes talajmechanikai szakvéleményt, tereprendezési és növényültetési tervet kell csatolni.

(6) Az MZ-XVI övezet területén a telekalakítás miatt szükségessé váló utak, belső és határoló közterületek, közművek és közvilágítás kiépítése a telekalakítás kezdeményezőjét terheli.

KÖZLEKEDÉS, KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK

3. § (1) A területen belül az úthálózat a rendelet 1/A. sz. és 1/B. sz. mellékleteiben ábrázolt szabályozás szerint alakítandó ki.

(2) A meglévő és újonnan kialakítandó utakon 7,0 m szélességgel kell a szilárd burkolatot az ÚT 2-1.202. útügyi műszaki előírás alapján kell kialakítani.

(3) Az MZ-XVI. övezeten belüli utak építése az Útügyi Műszaki Előírás (tervezési osztály: B.VI.d.C.) előírásainak feleljen meg.

KÖZMŰ

4. § (1) A közműhálózatokat, közműlétesítményeket a közterületeknél előírt ágazati és eseti a közterületekre előírt üzemeltetői előírásoknak megfelelően kell elhelyezni, illetve kialakítani.

(2) Az MZ-XVI övezet területén belüli út közvilágítása az MSZ EN 13201:2004 szabvány szerint a „városi kisforgalmú út” kategóriájú közvilágításnak megfelelően építendő ki.

ZÖLDFELÜLETEK-KÖRNYEZETVÉDELEM

5. § (1) Az utak mellett a szabályozási tervlapon jelzett helyeken az útépítéssel egyidőben kell a fásítást elvégezni.

(2) A szabályozási tervlapon beültetési kötelezettséggel jelölt területeken háromszintű (gyep, cserje, lombkorona) zöldfelület alakítandó ki, melynek megléte a használatbavételi engedély feltétele.

(3) Az utak melletti fasorok - minimum 6,0 méterenként ültetett- kialakításánál a következő, legalább kétszer iskolázott fafajták alkalmazandók:

- Tilia argentea - (ezüstlevelű hárs)

- Celtis occidentalis - (ostorfa)

- Sophora paporica - (japán akác)

- Koelrenteria paniculata - (csörgőfa)

Az utcai fasor esetében egy-egy tömb melletti szakaszon egy fafajta alkalmazható.

(4) Az ingatlanokon kialakítandó parkoló területeken 4 parkolóhelyenként 1 db sorfa telepítését kell elvégezni.

(5) A terület talajvíz minőség vizsgálatához figyelő kutat kell kialakítani és fenntartani a vízügyi hatóság előírásai szerint.

(6) A területen veszélyes és egyéb hulladék feldolgozása és gyűjtése nem történhet.

ÉRTÉKVÉDELEM

6. § Az építtetőnek az építési tevékenység földmunkáinak megkezdése előtt legalább két héttel egyeztetni kell a Budapesti Történeti Múzeummal (továbbiakban: múzeum) annak érdekében, hogy az a területen a földmunkák figyelemmel kísérésének módjáról rendelkezzen.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

7. § (1) Ez a rendelet 2004. július 15-én lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a KVSZ a következővel egészül ki:

- A KVSZ 3. sz. melléklete az alábbiakkal egészül ki:

„A Budapest, XVI. kerület Margit utca - Sarjú út - István király utca - Lőtér utca által lehatárolt terület térképi ábrázolásával”

valamint

- A KVSZ 3/a. sz. melléklete az alábbi ponttal egészül ki:

„a Budapest, XVI. kerület Margit utca - Sarjú út - István király utca - Lőtér utca által határolt terület szabályozási terve......./2004. (..........) Ök. rendelet”

dr. Hőrich Ferenc dr. Szabó Lajos Mátyás
jegyző polgármester

1/A-1/B. számú melléklet a 25/2004. (VII. 6.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére