Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2004. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) Ök. rendelet módosításáról
és a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület által határolt területre vonatkozó szabályozási terv jóváhagyásáról

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 12. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A RENDELET TERÜLETI HATÁLYA

1. § (1) A jelen rendelet hatálya a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület által határolt területre (továbbiakban: terület) terjed ki.

(2) Az 1. sz. melléklet (továbbiakban: szabályozási tervlap) a rendelettel érintett terület térképi, a 2-3. sz. melléklet a kiépítendő közművek ábrázolását tartalmazza.

SZABÁLYOZÁS

2. § A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) Ök. rendelet (továbbiakban: KVSZ) 34/A. §-aként a következő szövegrész kerül beépítésre:

L4-XVI/SZ6
Nagytelkes, szabadonálló beépítési mód szerint beépíthető, több épület elhelyezésére szolgáló lakóterület

34/A. § (1) Az építési övezet az intenzív kertvárosias lakóterület többlakásos, több épületet tartalmazó területe.

(2) *  Az építési övezet területén minden teljes 800 m2 építési telekterület után helyezhető el egy lakóépület, amelyben legfeljebb négy lakás (önálló rendeltetési egység) alakítható ki.

(3) Az építési övezetben elhelyezett épület kereskedelmi, szolgáltató célú szintterülete összesen nem haladhatja meg az 500 m2-t.

(4) Egy-egy épület alapterülete nem haladhatja meg a 250 m2-t.

(5) Az építési övezet területén a zöldfelületet közös használatúra kell kialakítani, a telken belül kerítés nem építhető.

(6) *  Két épület közötti telepítési távolság legalább 7,5 m.

(7) *  Az építési övezet területén a beépítés határértékeit a 7/a. sz. táblázat határozza meg.

7/a. sz. táblázat

Építménymagasság
Övezet jele Kialakítható legkisebb telekterület mérete Beépítési mód Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke legkisebb legnagyobb Zöldfelület legkisebb mértéke Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke Szintterületi mutató megengedett legnagyobb
m2 % m m % % mértéke
L4-XVISZ6 8000 szabadonálló, 25 3,2 7,5 50 35 0.7”

SZABÁLYOZÁSI VONALAK, BEÉPÍTÉS, TELEKALAKÍTÁS

3. § (1) Telekalakítás a területen csak az SZT területi hatályán belüli közutak és tartozékaik az e rendelet 2-3. sz. mellékletét képező térképeken rögzített közművek megépítése után lehetséges.

(2) Az egy-egy tömbben lévő területen belül az ingatlanok az övezeti előírásoknak megfelelve szabadon alakíthatók.

(3) A telekalakítás miatt szükségessé váló utak, belső és határoló közterületek, közművek és közvilágítás kiépítése a telekalakítás kezdeményezőjét terheli.

4. § (1) A területen az L4-XVI/SZ3 jelű építési övezet (Nagytelkes, szabadonálló beépítési mód szerint beépíthető lakóterület) területén

- telkenként legfeljebb kétlakásos lakóépület építhető

- építménymagasság legfeljebb 5,5 m lehet

de az L4-XVI/Z és az L4-XVI/IK. építési övezetet határoló utak mentén a szabályozási tervlapon jelölt A-B-C-D-E-F jelű építési tömb-részleten egy-egy teleksorban e bekezdésben említett eltérések nélkül a KVSZ 32. §-ában foglalt L4-XVI/SZ3 övezet előírásai érvényesek.

(2) Az L4-XVI/Z jelű építési övezetben az előkert mérete 5,00-8,00 méterig terjedhet.

(3) Az I-XVI/SZ1 jelű építési övezet területén lakás nem építhető. Telekalakítás a tömbön belül az övezet szabályai szerint történhet.

(4) A ZKK-XVI jelű övezet területén a legkisebb zöldfelület mértéke nem lehet kevesebb 60%-nál.

(5) *  A szabályozással érintett területen felszín felett legfeljebb három használati szint építhető.

KÖZLEKEDÉS

5. § (1) A közterületek szabályozási szélességét a szabályozási tervlap tünteti fel.

(2) Az Árpádföldi sor tervezési osztályba sorolása gyűjtő út. Útügyi Műszaki Előírás (tervezési osztály: B. V. c. B.) szerint építendő ki.

(3) A területen lévő, a 3. § (1) bekezdés szerint kialakítandó kiszolgáló út (lakóút) két oldalán gyalogos járdát és az Útügyi Műszaki Előírás (tervezési osztály: B.IV.d.A) útpályát kell kialakítani.

KÖZMÜVEK

6. § (1) A csapadékvíz elvezetés szikkasztó árkokkal megoldható, kivéve az intézményi övezet területét, ahonnan a csapadékvizet ki kell vezetni a környező szikkasztó árkokig.

(2) A közműhálózatokat, közműlétesítményeket a rendelet 2-3 sz. melléklete szerint, valamint a területen lévő utak közvilágítását a közterületeknél előírt ágazati és eseti a közterületekre előírt üzemeltetői előírásoknak megfelelően kell elhelyezni, illetve kialakítani.

(3) A területen közművezeték, távközlés vezetékei a KVSZ 17. § (8) bekezdése szerint helyezhetők el, kiegészítve azzal, hogy a távközlést szolgáló önálló antenna tartószerkezet, és meglévő tartószerkezetre (közvilágítási oszlop) távközlési állomás, átjátszó nem helyezhető el.

(4) A területen az utak közvilágítása az MSZ EN 13201:2004 szabvány szerint a „városi kisforgalmú út” kategóriájú közvilágításnak megfelelően építendő ki.

ÉRTÉKVÉDELEM

7. § * 

ZÖLDFELÜLETEK

8. § (1) A tervezési területen található utak kétoldalt fásitandók, utcánként azonos korú és fajtájú egyedek legalább 8-8 méterenkénti telepítésével.

(2) Az utak fásításáról az útkialakítással egy időben a telekalakítás kezdeményezőjének kell gondoskodni.

(3) Az utak melletti fasorok kialakításánál a következő, legalább kétszer iskolázott fafajták alkalmazandók:

- Tilia argentea - (ezüstlevelü hárs)

- Celtis occidentalis - (ostorfa)

- Sophora paporica - (japán akác)

- Koelrenteria paniculata - (csörgőfa)

(4) Az előirt zöldfelületek legalább 50%-án háromszintes növényállományt kell kialakítani.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9. § (1) E rendelet a terület keretövezet módosítását és belterületbe való átsorolását biztosító Fővárosi Közgyűlés határozata meghozatalát követő 15. napon lép hatályba. * 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a KVSZ a következőkkel egészül ki:

- A KVSZ 3. sz. melléklete az alábbiakkal egészül ki:

„A Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz, közterület által lehatárolt terület térképi ábrázolásával”

- A KVSZ 3/a. sz. melléklete az alábbi ponttal egészül ki:

„Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület által határolt terület szabályozási terve (32/2004. (IX. 27.) Ök. rendelet)”

dr. Hőrich Ferenc dr. Szabó Lajos Mátyás
jegyző polgármester

1. számú melléklet a 32/2004. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére