Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (II. 21.) önkormányzati rendelete

a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) Ök. rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai határút - János utca - Iglói utca - József utca által határolt területre vonatkozó szabályozási terv jóváhagyásáról

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 12. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

A RENDELET TERÜLETI HATÁLYA

1. § (1) A szabályozási terv hatálya a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai határút - János utca - Iglói utca - József utca által határolt területre (továbbiakban: terület) terjed ki.

(2) Az 1. sz. melléklet (továbbiakban: szabályozási tervlap) a rendelettel érintett terület térképi ábrázolását tartalmazza.

SZABÁLYOZÁS

2. § A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) Ök. Rendelet (továbbiakban: KVSZ) az alábbi 49/B. §-sal egészül ki:

I-XVI/SZ2-2
Jellemzően szabadonálló beépítésű intézményterület

49/B. § (1) Az építési övezet az I keretövezet azon építési övezete, amely szabadonálló beépítésű, a lakosság általános életviteléhez szükséges, a lakóterület ellátását biztosító intézmények elhelyezését szolgáló terület.

(2) Az építési övezet területén lakások is elhelyezhetők szabályozási terv alapján, amennyiben a környezetvédelmi előírások és korlátozások ezt lehetővé teszik.

(3) Az építési övezetben lakás az épület földfelszín feletti nettó szintterületének legfeljebb 10%-ában helyezhető el.

(4) Az övezet területén üzemanyagtöltő állomás nem létesíthető.

(5) Az építési övezet területén a beépítés határértékeit a 21/b. sz. táblázat határozza meg.

21/b. számú táblázat

Építménymagasság
Övezet jele Kialakítható legkisebb telekterület mérete
m2
Beépítési mód Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
%
Legkisebb
m
Legnagyobb
m
Zöldfelület legkisebb mértéke
%
Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke
%
Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke
I-XVI/SZ2-2 2500 szabadonálló 50 6,0 15,0 35 55 3,0”

3. § A KVSZ az alábbi 50/B. §-sal egészül ki:

I-XVI/L-2
Nagytelkes szabadonálló beépítésű lakódomináns intézményterület

50/B. § (1) Az építési övezet az I keretövezet azon építési övezete, amelynek beépítettsége szabadonálló, jellemzően lakóépülettel beépített, illetve beépíthető területe.

(2) Az építési övezet területén önálló kereskedelmi, szolgáltató funkciójú - lakást nem tartalmazó - épület nem helyezhető el.

(3) Az építési övezet területén lévő építési telken kereskedelmi, szolgáltató iroda funkciójú helyiségek nettó szintterülete nem haladhatja meg az 1000 m2.

(4) Az építési övezet területén üzemanyagtöltő állomás nem helyezhető el.

(5) Az építési övezet területén a beépítés határértékeit a 22/b. sz. táblázat határozza meg.

22/b. számú táblázat

Építménymagasság
Övezet jele Kialakítható legkisebb telekterület mérete
m2
Beépítési mód Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
%
Legkisebb
m
Legnagyobb
m
Zöldfelület legkisebb mértéke
%
Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke
%
Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke
I-XVI/L-2 6000 zártsorú 35 4,5 10,5 40 45 1,5”

4. § A KVSZ az alábbi 50/C. §-sal egészül ki:

I-XVI/L-3
Kistelkes szabadonálló beépítésű lakódomináns intézményterület

50/C. § (1) Az építési övezet az I keretövezet azon építési övezete, amely beépítettsége szabadonálló, jellemzően lakóépülettel beépített illetőleg beépíthető területe.

(2) Az építési övezet területén önálló kereskedelmi funkciójú - lakást nem tartalmazó - épület nem helyezhető el.

(3) Az építési övezet területén kereskedelmi, szolgáltató célú terület csak az épület pinceszintjén és a földszintjén alakítható ki, amelynek bruttó szintterülete nem haladhatja meg az 500 m2-t.

(4) Az építési övezet területén üzemanyagtöltő állomás önálló parkolóház vagy azzal kombinált más funkciójú épület nem helyezhető el.

(5) Az övezet területén egy építési telken legfeljebb 4 önálló rendeltetési egység létesíthető.

(6) Az építési övezet területén a beépítés határértékeit a 22/c. sz. táblázat határozza meg.

22/c. számú táblázat

Építménymagasság
Övezet jele Kialakítható legkisebb telekterület mérete
m2
Beépítési mód Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
%
Legkisebb
m
Legnagyobb
m
Zöldfelület legkisebb mértéke
%
Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke
%
Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke
I-XVI/L-3 800 szabadonálló 30 4,5 7,5 40 40 0,7”

SZABÁLYOZÁS, BEÉPÍTÉS, TELEKALAKÍTÁS

5. § (1) A területen, terepszint alatt legfeljebb 2 szint alakítható ki.

(2) Az I-XVI/L-2 övezetekben a lakásokhoz a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről által előírt parkoló számot telken belül, főrendeltetésű épületben vagy terepszint alatti építményben kell biztosítani.

(3) Az I-XVI/L-2 övezetben az „A” jelű utca felöli telekrészen, a szabályozási tervlapon jelölt területen kialakított parkolók csak az építési telken lévő, nem lakás céljára szolgáló funkciók parkolási igényénél vehetők figyelembe.

(4) Az I-XVI/L-2 övezet területén a kötelezően megadott építési vonalon a „B”-„C”-„D” utcákra néző homlokzatoknak a homlokzati síkját, e homlokzati hossz legalább 80%-án, a kötelezően megadott építési vonalon legfeljebb 20%-át a telek belseje felé hátrahúzva kell kialakítani.

(5) A „B”, „C”, „D” jelű utcákban gépkocsi behajtó - gépkocsi lehajtó a szabályozási terven jelölt helyeken lehet.

(6) Az I-XVI/L-2 övezetben, az Iglói utca mentén (Iglói út - „B” jelű utca sarkán), a „d”-vel jelölt homlokzati szakaszoknak azonos hosszúságúaknak kell lennie.

(7) Az I-XVI-/SZ2-2 jelű övezetben a kerítés, a maximum 40 cm-es lábazaton felül, 60%-ban áttört kialakítású legyen. A kerítés magassága nem haladhatja meg a rendezett terepszinttől mért 2,0 m-t.

(8) Az I-XVI /L-2 jelű övezetben kerítést az „A” jelű út felöli telekoldalon - a szabályozási tervlapon jelölt parkoló kialakítása esetén -, az épület homlokzati síkjában, egyéb telekoldalain a telekhatáron lehet csak kialakítani. A kerítés lábazata legfeljebb 40 cm-es, a lábazat feletti szerkezet 60%-ban áttört kialakítású lehet. A kerítés magassága nem haladhatja meg a rendezett terepszinttől mért 1,5 m-t.

(9) Az I-XVI /L-3 jelű övezetben kerítést a telekhatáron kell kialakítani. A kerítés lábazata legfeljebb 40 cm-es, a lábazat feletti szerkezet 60%-ban áttört kialakítású lehet. A kerítés magassága nem haladhatja meg a rendezett terepszinttől mért 1,5 m-t.

(10) Az I-XVI/L-3 építési övezetben telkenként, épülethomlokzaton, kerítésen, legfeljebb 1 db 1,0 m2 összterületet meg nem haladó cég-, cím- és reklámhordozó felület helyezhető el.

KÖZLEKEDÉS

6. § (1) A szabályozási tervlapon jelölt „A” jelű és a „B” jelű utcák kereszteződésénél a gyalogos átközlekedés számára elsőbbséget kell biztosítani szintbeli kiemeléssel és térburkolat kialakítással.

(2) A területen a meglévő és a tervezett utcák Útügyi Műszaki Előírás szerinti tervezési osztályba sorolása az alábbi:

Rákospalotai határút: B.IV.-b-B

József utca: B.V.-d-B

János utca: B.V.-d-B

Iglói utca: B.VI.-d-C

„A”jelő út: B.VI.-d-C

„B” jelű út: B.VI.-d-C

„C” és „D” jelű utak: B.VI.-d-C, kivéve a gyalogút szakaszát, ahol a tervezési osztály: B.X.

(3) Az I-XVI/SZ2-2 övezet területén a gyalogútként, közhasználat céljára átadott területként lehet kialakítani, a szabályozási terv szerinti területet.

(4) Az „A” és „B” jelű utcákban járdafelületet mind két oldalt, legalább 2,0 m keresztmetszeti szélességgel kell kialakítani.

(5) Az „A” és „B” jelű utcák kereszteződését a járdaszinttel azonos szintben kell kialakítani, elemes térburkolattal.

(6) Az „A” „B”, „C” és „D” jelű utcák gyalogos felületeit, a „C” és „D” utak útfelületeit - 4,0 m szélességben - a szabályozási terv szerint kijelölt parkolás felületeit, elemes térburkolattal kell kialakítani.

(7) A területen a telekalakítás kezdeményezője az utak teljes területének létesítési költségeinek viselésére (út, járda) kötelezett.

ZÖLDFELÜLETEK

7. § (1) A tervezési területen található utak kétoldalt fásítandók, utcánként azonos korú és fajtájú egyedek, legalább 6,0 méterenkénti telepítésével.

(2) A szabályozási tervlapon beültetési kötelezettséggel jelölt területeken háromszintű (gyep, cserje, lombkorona) zöldfelület alakítandó ki.

(3) Az utak melletti fasoroknál - 6,0 méterenként - és a háromszintű zöldterület kialakításánál a következő fafajták alkalmazandók.

- Tilia argentea - (ezüstlevelű hárs)

- Celtis occidentalis - (ostorfa)

- Sophora paporica (japán akác)

- Koelrenteria paniculata (csörgőfa)

Az utcai fasor esetében egy-egy utcában egy fafajta alkalmazandó.

(4) * 

(5) A János utca - Rákospalotai határút - Iglói út között lévő - fasora az utca mindkét oldalán megtartandó.

KÖZMŰVEK

8. § (1) Az utak alatt húzódó közművezetékek feleljenek meg a közterületek alatt húzódó vezetékek előírásainak.

(2) Az utak közvilágítása az MSZ EN 13201:2004 szabvány szerint a „városi kisforgalmú út” kategóriájú közvilágításnak megfelelően építendő ki.

(3) * 

ÉRTÉKVÉDELEM

9. § * 

EGYÉB ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a KVSZ a következőkkel egészül ki:

- A KVSZ 3. sz. melléklete az alábbiakkal egészül ki:

„A Budapest, XVI. kerület Rákospalotai határút - János utca - Iglói utca - József utca által lehatárolt terület térképi ábrázolásával”

- A KVSZ 3/a. sz. melléklete az alábbi ponttal egészül ki:

„Budapest, XVI. kerület Rákospalotai határút - János utca - Iglói utca - József utca által határolt terület szabályozási terve (6/2005. (II. 21.) Ök. rendelet)”

Dr. Hőrich Ferenc Dr. Szabó Lajos Mátyás
jegyző polgármester

Melléklet a 6/2005. (II. 21.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére