Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005. (II. 21.) önkormányzati rendelete

a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) Ök. rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász utca - Ballada utca - Emlékkő utca - Prohászka O. utca - kerülethatár (Pesti határút) - iparvasút - Névtelen utca (103772/15. hrsz.) által határolt területre vonatkozó szabályozási terv jóváhagyásáról

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 12. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

A RENDELET TERÜLETI HATÁLYA

1. § (1) A szabályozási terv hatálya a Budapest, XVI. kerület Újszász utca - Ballada utca - Emlékkő utca - Prohászka O. utca - kerülethatár (Pesti határút) - iparvasút - Névtelen utca (103772/15. hrsz.) által határolt területre (továbbiakban: terület) terjed ki.

(2) Az 1. sz. melléklet (továbbiakban: szabályozási tervlap) a rendelettel érintett terület térképi ábrázolását tartalmazza.

SZABÁLYOZÁS

2. § A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) Ök. rendelet (továbbiakban: KVSZ) az alábbi 49/A. §-sal egészül ki.

„I-XVI/SZ2-1
Jellemzően szabadonálló beépítésű intézményterület lakófunkció elhelyezhetőségi lehetőséggel.

49/A. § (1) Az építési övezet az I keretövezet azon építési övezete, melynek beépítettsége szabadonálló, és amelyen lakóépület is elhelyezhető.

(2) Az építési övezet területén üzemanyagtöltő állomás nem helyezhető el.

(3) Az övezet területén a meglévő épületekben funkcióváltással lakások is kialakíthatók. Az övezetben új lakóépület nem építhető, a meglévő épület bővítésével vagy tetőtér beépítésével új lakások nem hozhatók létre.

(4) A lakások kialakítása akkor lehetséges, ha a környezetvédelmi előírások és korlátozások azt lehetővé teszik.

(5) Az építési övezet területén a beépítés határértékeit a 21/A. sz. táblázat határozza meg.

21/A. számú táblázat

Építménymagasság
Övezet jele Kialakítható legkisebb telekterület mérete
m2
Beépítési mód Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
%
Legkisebb
m
Legnagyobb
m
Zöldfelület legkisebb mértéke
%
Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke
%
Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke
I-XVI/SZ2-1 2500 szabadon-álló 50 6,0 15,0 35 55 3,0”

3. § A KVSZ az alábbi 50/A. §-sal egészül ki:

I-XVI/L-1
Szabadonálló beépítésű lakódomináns intézményterület lakó- és szolgáltató funkciókkal

50/A. § (1) Az építési övezet az I keretövezet azon építési övezete, amelynek beépítettsége szabadonálló, jellemzően lakóépülettel beépített, illetőleg beépíthető területe.

(2) Az építési övezet területén kereskedelmi, szolgáltató, iroda célú tevékenység az épület minden szintjén kialakítható.

(3) Az építési övezet területén üzemanyagtöltő állomás, önálló parkolóház vagy azzal kombinált más funkciójú épület nem helyezhető el.

(4) Az övezet területén a meglévő épületekben funkcióváltással lakások is kialakíthatók, ha az övezetben új lakóépület nem építhető, a meglévő épület bővítésével vagy tetőtér beépítésével új lakások nem hozhatók létre.

(5) A lakások kialakítása akkor lehetséges, ha a környezetvédelmi előírások és korlátozások azt lehetővé teszik.

(6) Az építési övezet területén a beépítés határértékeit a 22/A. sz. táblázat határozza meg.

22/A. számú táblázat

Építménymagasság
Övezet jele Kialakítható legkisebb telekterület mérete
m2
Beépítési mód Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
%
Legkisebb
m
Legnagyobb
m
Zöldfelület legkisebb mértéke
%
Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke
%
Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke
I-XVI/L-1 2500 szabadon-álló 35 4,5 10,5 35 40 1,5”

4. § A KVSZ az alábbi 57/A. §-sal egészül ki:

M-XVI/1
Termelő-gyártó tevékenységek munkahelyi területe, városi szerkezetben

57/A. § (1) Az építési övezet a védőtávolságot nem igénylő üzemi jellegű tevékenységhez, raktározáshoz szükséges építmények és egyéb kereskedelmi, szolgáltató és ellátó építmények elhelyezésére szolgál.

(2) Az építési övezet területén megengedett a zártsorú, hézagosan zártsorú vagy a szabadonálló beépítés, amelyet KSZT határoz meg.

(3) Az építési övezet területén a beépítés határértékeit a 28/A. sz. táblázat határozza meg.

28/A. számú táblázat

Építménymagasság
Övezet jele Kialakítható legkisebb telekterület mérete
m2
Beépítési mód Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
%
Legkisebb
m
Legnagyobb
m
Zöldfelület legkisebb mértéke
%
Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke
%
Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke
M-XVI/1 5000 szabadon-álló 45 3,5 15 25 50 2,4”

5. § A KVSZ az alábbi 74/A. §-sal egészül ki:

E-TG-XVI/1
Belterületi turisztikai erdő

74/A. § (1) A terület a belterületen erdei fákkal és cserjékkel borított, vagy erre a célra fenntartott része, illetve erdőgazdasági terület.

(2) Övezeti jellemzők:

a) a beépítettség mértéke nem lehet több 3%-nál,

b) legnagyobb építménymagasság legfeljebb 6,0 m lehet,

c) zöldfelület legkisebb mértéke 90% lehet,

d) legkisebb beépíthető építési telek mérete legalább 10 000,0 m2,

e) terepszint alatti építmény mértéke nem lehet nagyobb 3,5%-nál

f) az építési telken egyenként legfeljebb 300 m2 bruttó beépített területű épület helyezhető el.”

SZABÁLYOZÁSI VONALAK, BEÉPÍTÉS, TELEKALAKÍTÁS, LAKÁSOK KIALAKÍTÁSA

6. § (1) A területen lévő L4; I; és az M jelű keretövezetekben az építési telkek az övezeti előírásoknak megfelelve szabadon alakíthatók.

(2) Az E-VE/XVI. védőerdő területén lévő épületek funkcióváltása nem engedélyezhető.

(3) Az I intézményi keretövezet kiszolgáló út felöli telekhatárán legfeljebb 60 cm magas tömör lábazatos és a felett merőleges irányból 70%-ban átlátható kerítés építhető.

(4) Az L7-XVI/L1 övezet területén lévő lakóépületek bővítése vagy magastető építése csak egységes tervek alapján történhet, de a lakásszám nem növelhető.

KÖZLEKEDÉS

7. § (1) Az utak szabályozási szélessége nem változik. A földhivatali nyilvántartás szerint meglévő kiszolgáló út (lakóút) az Útügyi Műszaki Előírás (tervezési osztály: B.IV.d.A) szerint alakítandó ki.

(2) A lakóút legalább egyik oldalán gyalogos járdát kell kiépíteni.

(3) A területen lévő belső utak legalább 6,0 méter szélességű (2x1 sáv) szilárd aszfalt burkolattal építendők ki.

(4) A 103772/43 és a 103772/44 hrsz. építési telkek az L7-XVI/L1 övezet lakásaihoz tartozó parkolók elhelyezésére szolgálnak. Beépítésük a meglévő 103772/20 hrsz. ingatlanon lévő lakásszámnak is megfelelő parkolófelület biztosítása esetén lehetséges.

KÖZMŰVEK

8. § (1) A területen az utak és magánutak alatt a közműhálózatokat, közműlétesítményeket az utak közvilágítását a közterületeknél előírt ágazati és eseti, a közterületekre előírt üzemeltetői előírásoknak megfelelően kell elhelyezni, illetve kialakítani.

(2) A kiszolgáló (lakóutak) közvilágítása az MSZ EN 13021:2004 szabvány szerint „a városi kisforgalmú út” kategóriájú közvilágításnak megfelelően építendő ki.

ZÖLDFELÜLETEK

9. § (1) * 

(2) A területen lévő utak egy oldalon fásítandók, útszakaszonként azonos korú és fajtájú egyedek legalább 8-8 méterenkénti telepítésével.

(3) Az utak melletti fasorok kialakításánál a következő, legalább kétszer iskolázott fafajták alkalmazandók:.

- Tilia argentea - (ezüstlevelű hárs)

- Celtis occidentalis - (ostorfa)

- Sophora paporica (japán akác)

- Koelrenteria paniculata (csörgőfa)

ÉRTÉKVÉDELEM

10. § * 

EGYÉB ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a KVSZ a következőkkel egészül ki:

- A KVSZ 3. sz. melléklete az alábbiakkal egészül ki:

„A Budapest, XVI. kerület Újszász utca - Ballada utca - Emlékkő utca - Prohászka O. utca - kerülethatár (Pesti határút) - iparvasút - Névtelen utca (103772/15. hrsz.) által határolt terület térképi ábrázolásával.”

- A KVSZ 3/a. sz. melléklete az alábbi ponttal egészül ki:

„A Budapest, XVI. kerület Újszász utca - Ballada utca - Emlékkő utca - Prohászka O. utca - kerülethatár (Pesti határút) - iparvasút - Névtelen utca (103772/15. hrsz.) által határolt terület szabályozási terve (7/2005. (II. 21.) Ök. rendelet)”

Dr. Hőrich Ferenc Dr. Szabó Lajos Mátyás
jegyző polgármester

1. számú melléklet a 7/2005. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

2. számú melléklet a 7/2005. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

3. számú melléklet a 7/2005. (II. 21.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére