Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2005. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Táncsics utca - Mészáros József utca - Diósy Lajos utca - Újszász utca - Bökényföldi út által határolt területre vonatkozó szabályozási terv jóváhagyásáról

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 12. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

A RENDELET TERÜLETI HATÁLYA

1. § (1) A szabályozási terv hatálya a Budapest, XVI. kerület Táncsics utca - Mészáros József utca - Diósy Lajos utca - Újszász utca - Bökényföldi út által határolt területre (továbbiakban: terület) terjed ki.

(2) Az 1. sz. melléklet (továbbiakban: szabályozási tervlap) a rendelettel érintett terület térképi ábrázolását tartalmazza.

SZABÁLYOZÁS

2. § A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet (továbbiakban: KVSZ) 55/A. §-aként a következő szövegrész kerül beépítésre:

IZ-XVI/S1
Speciális, vegyes funkciójú, jelentős zöldfelületű intézményterület

55/A. § (1) Az építési övezet szabadonálló beépítésű, jelentős zöldfelülettel rendelkező sport- és szabadidő létesítmények elhelyezésére szolgál.

(2) Az építési övezet területén lakás nem létesíthető.

(3) A sportterületek funkcióját kiszolgáló térvilágítás számára kandeláberek elhelyezhetők.

(4) Az övezet területén az épületek építménymagassága nem haladhatja meg a 12,0 m-t.

(5) Az építési övezet területén a beépítés határértékeit a 26/A. sz. táblázat határozza meg.

26/A. számú táblázat

Építménymagasság
Övezet jele Kialakítható legkisebb telekterület mérete
m2
Beépítési mód Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
%
Legkisebb
m
Legnagyobb
m
Zöldfelület legkisebb mértéke
%
Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke
%
Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke
IZ-XVI/S1 10000 szabadonálló 10 3,5 25,0 50 15 0,25”

3. § A KVSZ 1.számú (övezeti tervlapja) a következők szerint módosul:

A 105842/35 hrsz-ú építési telek és a (105842/42) hrsz-ú terület - a szabályozási tervlapon jelölt részének - építési övezete IZ-XVI/S építési övezetről IZ-XVI/S1 építési övezetre változik.

4. § A KVSZ Városképi jelentőségű épületek és építmények 2/a. sz. melléklete kiegészül a következőkkel:

„Hunyadvár utca 105828 (utcai kerítés)”

„Erzsébet-liget volt tisztikaszinó épület. Hrsz. 105842/40.”

BEÉPÍTÉS, SZABÁLYOZÁSI VONALAK, TELEKALAKÍTÁS

5. § (1) A Hunyadvár utca - Diósy Lajos utca - Újszász utca - Bökényföldi út által határolt terület (továbbiakban: Erzsébet-liget) fenti utak felőli kerítése az eredeti állapotuknak megfelelően megtartandók.

(2) Az Erzsébet-liget területén belül kerítés nem építhető, kivéve a technológia (játszótér, labdafogó) és működési, sportterületi (védett pálya, strand) lehatárolásokat.

(3) Az Erzsébet-liget területén a lakások száma nem növelhető.

(4) A sport vagy egyéb létesítmények kialakításához sátor lefedésű építmény nem építhető.

(5) A 105842/18 és a 105842/22 építési telken az övezetnek megfelelően csak olyan funkciójú és beépítési mértékű épület létesíthető, amelyhez a rendelkezésre álló 8-8 db parkolóhely elégséges.

(6) Az Erzsébet-liget területén a meglevő épületek építménymagassága nem növelhető. Meglevő épület elbontása után a helyén építendő épület építménymagassága nem haladhatja meg az elbontott épület építménymagasságát.

KÖZLEKEDÉS

6. § (1) Az Erzsébet-liget területéről a határoló közterületekre a szabályozási tervlapon jelölt helyeken kívül gépkocsi kapubehajtó és útcsatlakozás nem létesíthető. Gépkocsi behajtás csak a szabályozási tervlapon jelölt helyeken lehet.

(2) Parkolók csak a szabályozási tervlapon jelölt helyeken alakíthatók ki.

(3) A parkolók területe elemes, térkő burkolattal alakítandó ki.

(4) Az Erzsébet-liget területén a vegyes forgalmú utakat az Útügyi Műszaki Előírás szerint kell kialakítani. Egyirányú forgalom esetén 5,0 m, kétirányú forgalom esetén 6,0 m burkolati szélességgel.

(5) A parkolók megközelítését és működését kiszolgáló utakon kívül az Erzsébet-liget területén gépkocsi forgalom nem lehet.

(6) A Bökényföldi út - Újszász utca csomópontban a szabályozási tervlapon jelölt útszabályozás végrehajtása után a kerítés eredeti megjelenésében alakítandó ki.

KÖZMŰVEK

7. § (1) A közüzemi víznyomócső hálózaton legalább DN 100 méretű föld feletti tűzcsapok létesíthetők, az egyes épületektől legfeljebb 100,0 m távolságra.

(2) A területen a csatornahálózat elválasztott rendszerben alakítandó ki.

(3) A csapadékvíz szikkasztással történő elhelyezése csak a szikkasztás megvalósítási módjának szikkasztási próba alapján történő meghatározásával lehet.

(4) A területen új légkábel nem létesíthető, felújítás, bővítés nem végezhető.

ZÖLDFELÜLETEK

8. § (1) A Diósy Lajos utca - a területen lévő - szakaszán a BVKSZ által védett fasor - a fasornak megfelelő fafajjal (platán) - kiegészítendő.

(2) Az Erzsébet-liget területén lévő - helyi védelem alatt álló - vadgesztenye fasor a sétáló utca teljes hosszában kiegészítendő a fasort alkotó fákkal azonos fafajjal. A szabályozási tervlapon jelölt helyen szintén fasor telepítendő és a meglévő fasor kiegészítendő.

(3) A szabályozási tervlapon jelölt helyen, a Mátyás király teret körbeölelő út menti fasor kiegészítendő.

(4) Az Újszász utca és a Bökényföldi út területén lévő szakaszán fasor telepítendő.

(5) Fasortelepítésnél, kiegészítésnél (a szükséges helyen) várostűrő, előnevelt, többszörösen iskolázott, „útsorfa” minőségű fák ültetendők, min. 8,0-8,0 méter tőtávolságban. Az ültetéssel egy időben öntözés lehetőségéről gondoskodni szükséges. A Táncsics Mihály utcában ostorfa, a Hunyadvár és a Bökényföldi utcában platánfa, az Újszász utcában platánfa vagy hársfa telepítendő.

(6) Az Erzsébet-liget területén a zöldterület kialakítása kertészeti - zöldfelületi terv alapján lehetséges.

(7) A szabályozási tervlapon védelemre javasolt értékes faként feltüntetett fák esetében, és a helyi védelem alatt álló vadgesztenyefasor mentén a fák törzsétől számított 4,0 m-es sugarú körön belül 0,50 m-nél mélyebben földmunka nem végezhető, és az is csak kézi erővel és kivágásuk csak szakértő által megállapított, súlyos élet- és balesetveszélyt okozó esetekben engedélyezhető.

KÖRNYEZETVÉDELEM

9. § (1) Az Újszász utca és a Bökényföldi út menti épületek utca felé néző homlokzatait a funkciónak megfelelően, passzív akusztikai védelemmel kell ellátni.

(2) Építés-előkészítési munkák, illetve tereprendezés során a munkálatokkal érintett területen meglévő termőföld védelméről, előzetes letermeléséről, deponálásáról és zöldfelület létesítésénél való felhasználásáról gondoskodni kell.

(3) A felszín alatti vizek áramlásának biztosítása érdekében a felszín alatti építmények felvízi oldalán szivárgó réteg létesítendő.

ÉRTÉKVÉDELEM

10. § * 

EGYÉB ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. § (1) Ez a rendelet 2005. június 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a KVSZ a következőkkel egészül ki:

- A KVSZ 3. sz. melléklete az alábbiakkal egészül ki:

„A Budapest, XVI. kerület Táncsics utca - Mészáros József utca - Diósy Lajos utca - Újszász utca - Bökényföldi út által lehatárolt terület térképi ábrázolásával”

- A KVSZ 3/a. sz. melléklete az alábbi ponttal egészül ki:

„Budapest, XVI. kerület Táncsics utca - Mészáros József utca - Diósy Lajos utca - Újszász utca - Bökényföldi út által határolt terület szabályozási terve 16/2005. (V. 25.) rendelet)”

dr. Hőrich Ferenc dr. Szabó Lajos Mátyás
jegyző polgármester

Melléklet a 16/2005. (V. 25.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére