Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2005. (VII. 11.) önkormányzati rendelete

a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Íjász utca - Zselic utca - Léva utca - (103772/15) hrsz. közterület - repülőtéri iparvágány - E-TG keretövezet által határolt területre vonatkozó szabályozási terv jóváhagyásáról

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 12. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

A SZABÁLYOZÁSI TERV TERÜLETI HATÁLYA

1. § (1) A szabályozási terv hatálya a Budapest, XVI. kerület Íjász utca - Zselic utca - Léva utca - (103772/15) hrsz. közterület - repülőtéri iparvágány - E-TG keretövezet által határolt területre (továbbiakban: terület) terjed ki.

(2) Az 1. sz. melléklet (továbbiakban: szabályozási tervlap) a szabályozással érintett terület térképi ábrázolását tartalmazza.

BEÉPÍTÉS, SZABÁLYOZÁSI VONALAK, TELEKALAKÍTÁS

2. § (1) Az építési hely általános szabályoktól való eltérő határait a szabályozási tervlap részletezi.

(2) * 

(3) A Zsenge utca (105299) hrsz.) folytatásaként - a terület feltárását biztosító - kialakítandó közút út építésének teljes költsége (útépítés, csapadékvíz elvezetés, járdaépítés, zöldfelület, közvilágítás) a Léva u. (105340) - (103772/15) közterület - 117510/1 és 117510/2 helyrajzi számok által határolt területen a telekalakítás kezdeményezőjét terheli.

(4) * 

(5) Az iparvágány melletti teleksornál a telkek beépítettségi és zöldfelületi számításánál az E-VE/XVI övezetbe tartozó telekrész területe figyelembe vehető.

ZÖLDFELÜLETEK

3. § (1) Az előkertek csak díszkertként alakíthatók ki.

(2) A területen belül a lakóutakat fásítással és szakaszosan zöldsávval kell ellátni. A fásítás mértéke 20 db fa/100 fm (út). A fákat szakaszosan, kétoldalt váltakozva is lehet telepíteni.

(3) A Léva utcát és a (103772/15) hrsz. utcát kétoldali fásítással kell ellátni, a meglévő értékes fák megőrzésével oly módon, hogy a (2) bekezdés szerinti fásítás kialakuljon.

(4) Az utak melletti fasorok kialakításánál a következő, legalább kétszer iskolázott fafajták alkalmazandók:

- Tilia argentea (ezüstlevelű hárs),

- Celtis occidentalis (ostorfa),

- Sophora japonica (japán akác),

- Koelrenteria paniculata (csörgőfa).

(5) A kialakítandó közkert határán intenzív zöldsáv létesítendő, háromszintes növényzet telepítésével a közkert területén.

(6) A közterületeken és a közkert területén a zöldfelületek kialakítása az Önkormányzat, míg az ingatlanokon, magánutakon és a Zsenge utca (105299) hrsz. folytatásában kialakítandó közterületen a tulajdonosok, illetve a telekalakítást kérők feladata.

KÖZLEKEDÉS

4. § (1) A területen belüli láncházak (L4-XVI/CS2 övezet) ingatlanainak a közlekedését forgalomcsillapított, szilárd burkolattal ellátandó vegyes használatú, a 10,0 m szabályozási szélességű magánútként is kialakítható utak biztosíthatják. Az egyes épületcsoportokat kiszolgáló utak megépítése az azon lévő épületek használatbavételi engedélyének feltétele.

(2) Gépkocsi tároló, parkoló kialakítása az L4-XVI/CS2 övezetben lévő építési telkek hátsókertjében nem megengedett.

(3) Az utcák burkolatát egységes szemléletben készült közlekedési, közmű- és kertészeti tervek alapján kell megépíteni.

(4) A kiszolgáló út (lakóút) az Útügyi Műszaki Előírás (tervezési osztály: B.IV.d.A) szerint alakítandó ki, ahol a szilárd útfelület szélessége legalább 6,0 méter legyen, és a lakóút legalább egyik oldalán gyalogos járdát kell építeni.

KÖZMŰVEK

5. § (1) A területen meglévő közművek építésekor, kiváltásakor a feleslegessé vált közműveket meg kell szűntetni.

(2) A csapadékvíz elvezetésére a (103772/15) hrsz. közterületen zárt csapadékvíz elvezető rendszert kell kiépíteni.

(3) Közművezeték, hírközlés vezetékei csak föld alatti építményben helyezhetők el.

(4) A közműhálózatokat és létesítményeket közterületen előírt ágazati és eseti előírások szerint kell kiépíteni és helyet biztosítani.

(5) Ha magánút létesül, az alá kerülő közműszakaszokat a közúti közműszabályoknak megfelelően kell létesíteni. A 117507/1 hrsz. ingatlanon telekalakítást kezdeményező a telekalakítás miatt szükséges mértékű közműépítés létesítésére vagy költségének viselésére kötelezett.

(6) A kiszolgáló, lakóutak közvilágítása az MSZ EN 13021:2004. szabvány szerint a „városi kisforgalmú út” kategóriájának megfelelően építendő ki.

KÖRNYEZETVÉDELEM

6. § (1) A területen a szolgáltató vagy termelő tevékenységből származó zajterhelés nem haladhatja meg a hatályos jogszabályban előírt mértéket.

(2) Víznyerő terület megfigyelését szolgáló - a területen lévő - megfigyelő kút védelméről a körülötte kialakított védőterület gondoskodik.

KERÍTÉSEK

7. § (1) A KVSZ 26/A. § (4)-(5) bekezdése szerint létesíthető kerítés a területen csak az építési telkek közterület felőli részén építhető.

(2) Az építési telkek magánút felőli határán, az ingatlanok között, valamint az ingatlanokon belüli területlehatárolás céljára legfeljebb 20 cm magas lábazattal ellátott, fonatos vagy 90%-ban áttört, 2,0 méter magasságú kerítés építhető.

ÉRTÉKVÉDELEM

8. § * 

EGYÉB ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. § (1) Ez a rendelet 2005. július 15-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a KVSZ a következőkkel egészül ki:

- A KVSZ 3. sz. melléklete az alábbiakkal egészül ki:

„A Budapest, XVI. kerület Íjász utca - Zselic utca - Léva utca - (103772/15) hrsz. közterület - repülőtéri iparvágány - E-TG keretövezet által lehatárolt terület térképi ábrázolásával”

- A KVSZ 3/a. sz. melléklete az alábbi ponttal egészül ki:

„Budapest, XVI. kerület Íjász utca - Zselic utca - Léva utca - (103772/15) hrsz. közterület - repülőtéri iparvágány - E-TG keretövezet által határolt terület szabályozási terve (22/2005. (VII. 11.) rendelet)”

dr. Hőrich Ferenc dr. Szabó Lajos Mátyás
jegyző polgármester

Melléklet a 22/2005. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére