Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2005. (XI. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szóló 35/2004. (IX. 30.) rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (1), és (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szóló 35/2004. (IX. 30) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: versenyrendelet) 2. §-a az alábbi pontokkal egészül ki:

„h) ingatlan mezőgazdasági célra történő hasznosítására;

i) beépítetlen belterületi földterület tulajdonjogot nem érintő hasznosítására;

j) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír megszerzésére;

k) közterületi ingatlan ideiglenes használatba adására;

l) szociális, kulturális, sport, művelődési célra, valamint közösségi (civil) ház kialakítása céljára történő ingatlanhasznosítás esetére, melyek hasznosításáról a hasznosítás célja szerint érintett Bizottság javaslatára a Képviselő testület minősített szótöbbséggel dönt.”

2. § A versenyrendelet 5. § (2)-(3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kiíró a versenyeztetés kiírásával egyidejűleg dönt a versenyeztetés feltételeiről, amennyiben a versenyeztetési eljárás lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt (a továbbiakban: lebonyolító) bízza meg.

(3) Amennyiben a kiíró a versenyeztetés lebonyolításával az Önkormányzat által közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott és a kiíró által előzetesen meghatározott ingatlanok értékesítésével megbízott gazdasági társaság (a továbbiakban: gazdasági társaság), abban az esetben a versenyeztetés feltételeit a gazdasági társaság jogosult megválasztani.”

3. § A versenyrendelet 5. § az alábbi (4)-(5)-(6) bekezdésekkel egészül ki:

„(4) Ha a versenyeztetést a lebonyolító kettő alkalommal már megkísérelte és az nem vezetett eredményre, akkor a versenyeztetést a gazdasági társaság bonyolítja le. A gazdasági társaság a versenyeztetési eljárása során a vagyontárgyat legalább a kiíró által meghatározott értéken köteles értékesíteni.

(5) A gazdasági társaság által lebonyolításra kerülő pályázati eljárásokra a jelen rendelet 7. §, 8/A. §, 9-10. §, 11. § (1) bekezdése 12-14. §, 16. §, 17. § (2)-(4), (6)-(7) bekezdései, 17/A. §, 18-23. § az irányadók.

(6) A jelen rendelet 16. § valamint 23. § rendelkezéseinek alkalmazása során a lebonyolítón a gazdasági társaságot is érteni kell.”

4. § A versenyrendelet 8/A. §-sal egészül ki:

„(1) A kiíró a pályázat kiírásáról hozott döntésével egyidejűleg dönt arról, hogy az ajánlatok beérkezését követően, ha a pályázati eljárást gazdasági társaság bonyolította le ki jogosult a pályázati eljárás nyertesével történő szerződéskötésre.

(2) Abban az esetben, ha a pályázati eljárást a gazdasági társaság folytatja le, akkor a gazdasági társaság jogosult az ajánlatok értékeléséről szóló döntés meghozatalára.”

5. § A versenyrendelet 9. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Abban az esetben, ha a pályázati eljárást a gazdasági társaság folytatja le, akkor a gazdasági társaság, abban az esetben, ha a Polgármesteri Hivatal folytatja le, akkor a Polgármesteri Hivatal hirdeti meg.”

6. § A versenyrendelet 9. § (3) bekezdése hatályát veszti.

7. § A versenyrendelet 10. § (1) bekezdés j) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„j) a pályázati biztosíték összegét, amely a pályázati eljárásban a kiírásban meghatározott vagyon értékének 10%-a, rendelkezésre bocsátás határidejét és módját;”

8. § A versenyrendelet 17/A. §-sal egészül ki:

„(1) A gazdasági társaság által lebonyolításra kerülő, határidőben beérkezett ajánlatok felbontására közjegyző jelenlétében nyilvánosan történhet.

(2) Az értékelés során a gazdasági társaság feladata különösen:

a) biztosítja az ajánlatok felbontásának szabályos lefolytatását,

b) ellenőrzi, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a pályázati felhívásban rögzített alaki, formai és tartalmi követelményeknek,

c) rögzíti az ajánlatok bírálati sorszámát és darabszámát,

d) rögzíti az ajánlatok felbontásakor illetve ismertetésekor bejelentett észrevételeket,

e) megállapítja az ajánlatok érvénytelenségét,

f) átvételi és bontási jegyzőkönyv (a továbbiakban: jegyzőkönyv) felvétele, melyet a bontásnál mindvégig jelenlévő tag aláírása hitelesít.”

9. § A versenyrendelet 18. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az értékelési eljárásról az értékelő bizottságnak vagy a gazdasági társaságnak emlékeztetőt kell készítenie, amelyben fel kell tüntetni:

a) a pályázati eljárás célját, tárgyát és módjára vonatkozó adatokat,

b) a lebonyolítás rövid ismertetését, a beérkezett ajánlatok számát,

c) a beérkezett ajánlatok összefoglalását,

d) az ajánlatok értékelésének főbb szempontjait, az egyes ajánlatokkal kapcsolatban kialakult véleményeket,

e) a legkedvezőbb ajánlat elfogadásának indokait,

f) a pályázati eljárás eredményének összefoglaló értékelését, az első három helyre javasolt pályázó megnevezését,

g) egyéb, az értékelő által fontosnak tartott körülményt.”

10. § A versenyrendelet 18. § (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Pályázati eljárás 3orán benyújtott érvényes ajánlatokat az értékelő bizottság vagy a gazdasági társaság véleményezi, és indoklással ellátja. Abban az esetben, ha a Polgármesteri Hivatal az eljárás lebonyolítója, akkor döntést előkészítő javaslatot tesz a kiírónak. Abban az esetben, ha a gazdasági társaság az eljárás lebonyolítója, akkor az eljárást lezáró döntést meghozza, és erről tájékoztatja a Polgármesteri Hivatalt, aki az eljárás további ügyintézését elvégzi.”

11. § A versenyrendelet 21. § (2) bekezdése hatályát veszti.

12. § A versenyrendelet 22. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az árverési biztosítékot foglalóként kell beszámítani a végleges árba, a többi jelentkezőnek a befizetett biztosítékot az árverés befejezését követő 8 napon belül vissza kell adni, illetve utalni.”

13. § A versenyrendelet 23. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az árverést a lebonyolító közjegyző jelenlétében köteles végrehajtani.”

14. § (1) A versenyrendelet 24. § f) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„f) Az árverés vezetője: Polgármesteri Hivatal illetékes irodavezetője által kijelölt személy, vagy a kiíró által előzetesen meghatározott ingatlanok értékesítésével megbízott gazdasági társaság képviselője által meghatalmazott személy.”

(2) A versenyrendelet 24. §-a az alábbi ponttal egészül ki:

„g) Közösségi (civil) ház: olyan épület, vagy helyiség, amely kizárólag olyan szervezet részére hasznosítható, mely elsődlegesen nem gazdasági tevékenység ellátására alakult, így különösen alapítvány, közalapítvány, egyesület, közhasznú társaság, társadalmi szervezet, egyesülés.”

15. § (1) A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 33/2004. (IX. 28.) rendelet 2. § (3) a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„a) az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint elidegenítésére, a közterület használatára és rendjére kivéve a 10. § (1)-(3) bekezdésében, és a 17. § (1), (3) és (6) bekezdésében foglaltakat;”

(3) A jelen rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Horich Ferenc
jegyző
Dr. Szabó Lajos Mátyás
polgármester

  Vissza az oldal tetejére