Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 14.) önkormányzati rendelete

a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) Ök. rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Csömöri út - Segesvár utca -Baross utca - János utca által határolt területre vonatkozó szabályozási terv jóváhagyásáról

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 12. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

A SZABÁLYOZÁSI TERV TERÜLETI HATÁLYA

1. § (1) A szabályozási terv hatálya a Budapest, XVI. kerület Csömöri út - Segesvár utca -Baross utca - János utca által határolt területre (továbbiakban: terület) terjed ki.

(2) Az 1/A. sz. és 1/B. sz. mellékletei (továbbiakban: szabályozási tervlapok) a rendelettel érintett terület térképi ábrázolását és jelmagyarázatát tartalmazzák.

SZABÁLYOZÁS

2. § A szabályozással érintet terület területfelhasználási kategóriája és övezete:

- beépítésre szánt terület, vegyes terület; jelentős zöldfelületű intézményterület keretövezet; sportterület (IZ-XVI/SP) övezet;

- beépítésre szánt terület, vegyes terület; intézményterület keretövezet, jellemzően szabadonálló beépítésű intézményterület (I-XVI/SZ2) övezet.

BEÉPÍTÉS

3. § (1) Az irányadó telekhatárral és irányadó megszüntető jellel jelzett ingatlanokon az építési hely a telekhatár változásával értelemszerűen módosul.

(2) A tömböt körülvevő kerítés legfeljebb 40 cm magas lábazattal, afelett 90%-ban áttört felülettel összesen legfeljebb 2,0 m magassággal készülhet.

(3) Az ingatlanok közötti kerítések legfeljebb 20 cm magas lábazattal, afelett fonatos vagy 90%-ban áttört felülettel összesen legfeljebb 2,0 m magassággal készülhetnek.

KÖZLEKEDÉS, KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK

4. § A területen lévő közutak Útügyi Műszaki Előírás szerinti tervezési osztályba sorolása az alábbi:

- Csömöri út II. rendű főút B.IV.b.B.
- János utca gyűjtőút B.V.c.B
- Baross utca kiszolgáló út B.VI.d.B
- Segesvár utca kiszolgáló út B.VI.d.B

KÖZMŰVEK

5. § (1) A vízvisszaforgató berendezéssel működő medencék évi kétszeri vízfeltöltése az éjszakai órákban - 22 óra és 6 óra között - történhet.

(2) A medencék leürítéséhez önálló vezetékrendszert kell kiépíteni.

Az évi kétszeri leürítés intenzitása nem haladhatja meg a 10 l/s határértéket.

A medencék leürítése csak csapadékmentes időben, éjszaka - 23 óra és 5 óra között - végezhető. A leürítés várható idejét az FCSM Rt. Hálózatüzemeltetési osztálya felé jelezni kell.

(3) Használaton kívüli közművezetékeket el kell bontani, felhagyott vezeték a földben nem maradhat.

ZÖLDFELÜLETEK

6. § (1) A területen lévő értékes növényzet (az 1/B. sz. mellékleten megtartandó zöldfelületként jelölt rész) védelméről gondoskodni kell, funkciója megőrzendő, és növényzete felújítandó. A területen lévő növényállomány felújítása esetén, a kivágásra kerülő idős fák törzskörméretével legalább megegyező összesített törzskörméretű dendrológiailag értékes előnevelt fákat szükséges telepíteni.

(2) Az utak melletti fasorok kialakításánál legalább kétszer iskolázott, egységes fajtájú és korú, sorfa méretű fák telepítendőek.

(3) A területen kialakítandó parkoló területeken 4 parkolóhelyenként legalább 1 db legalább kétszer iskolázott sorfa méretű fa telepítendő.

(4) A telken belül jelölt kötelező fásítás legalább kétszer iskolázott, egységes fajtájú és korú, sorfa méretű fák alkalmazásával alakítandó ki.

ÉRTÉKVÉDELEM

7. § (1) * 

(2) A 112220 hrsz-ú telken lévő emlékművet az ingatlantulajdonos köteles jó karban tartani. Az emlékmű nem bontható el.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a KVSZ a következővel egészül ki:

- A KVSZ 3. sz. melléklete az alábbiakkal egészül ki:

„A Budapest, XVI. kerület Csömöri út - Segesvár utca -Baross utca - János utca által lehatárolt terület térképi ábrázolásával”

- A KVSZ 3/a. sz. melléklete az alábbi ponttal egészül ki:

„Budapest, XVI. kerület Csömöri út - Segesvár utca -Baross utca - János utca által határolt terület szabályozási terve (33/2005. (XI. 14.) rendelet)”

Dr. Hőrich Ferenc
jegyző
Dr. Szabó Lajos Mátyás
polgármester

Melléklet a 33/2005. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére