Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2006. (V. 17.) önkormányzati rendelete

a Budapest, XVI. kerület Veres Péter út - Sárgarózsa utca - Aldebrő utca - Legény utca - Pósa Lajos utca - Hősök fasora - Garat utca - Holdfény utca - Döbröce utca - Kolozs utca - Borotvás utca, valamint a Szabadföld út - Foszlány utca - Somkút utca - Vidámvásár utca által határolt területre vonatkozó szabályozási tervről

A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) Ök. rendelet kiegészítésére

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 12. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

A SZABÁLYOZÁSI TERV TERÜLETI HATÁLYA

1. § (1) *  A szabályozási terv hatálya a Budapest XVI. kerület, Veres Péter út - Sárgarózsa utca - Aldebrő utca - Legény utca - Pósa Lajos utca - Lándzsa utca - Veres Péter út - Gordonka utca - Pósa Lajos utca - Hősök fasora - Garat utca által határolt területre (továbbiakban: „A” terület), valamint a Szabadföld út - Foszlány utca - Somkút utca - Vidámvásár utca által határolt területre (továbbiakban: „B” terület) terjed ki.

(2) *  Az A1., A1/a., A1/b., A2/a., A2/b., A3/a., A3/b., A4., A5. és a B1., B2., B3., B4., B4/a., B4/b., B4/c. sz. mellékletek (továbbiakban: szabályozási tervlapok) a szabályozással érintett terület térképi ábrázolását tartalmazzák.

BEÉPÍTÉS, SZABÁLYOZÁSI VONALAK, TELEKALAKÍTÁS

2. § Az építési hely általános szabályoktól való eltérő határait a szabályozási tervlapok tartalmazzák.

3. § (1) Az I-XVI/SZ1 építési övezetben a legnagyobb kialakítható építési telek nagysága legfeljebb 5000 m2 lehet.

(2) Az I-XVI/Z építési övezetben a legnagyobb kialakítható építési telek nagysága legfeljebb 3000 m2 lehet.

KÖZLEKEDÉS

4. § * 

KÖZMŰVEK

5. § A szabályozással érintett területeken új közmű-, hírközlés-, elektromos vezetékek csak föld alatti építményben helyezhetők el.

ZÖLDFELÜLETEK

6. § (1) * 

(2) A közterületek szabályozási tervlapokon jelölt fásítását, fasorok kiegészítését legalább kétszer iskolázott, a meglévő fák fajtájával azonos vagy ahhoz illeszkedő fákkal kell elvégezni.

KÖRNYEZETVÉDELEM

7. § (1) A szabályozási terv „A” jelű, valamint „B” jelű területén az I-XVI/Z övezetben a szolgáltató vagy termelő tevékenységből származó zajterhelés nem haladhatja meg a lakóterületekre vonatkozó, hatályos jogszabályban előírt mértéket.

(2) Az I-XVI/SZ1 és az I-XVI/Z övezetekben termelő (gyártó), valamint zajt kibocsátó tevékenység csak a környezetre megengedett zajkibocsátást biztosító zárt térben végezhető.

ÉRTÉKVÉDELEM

8. § * 

EGYÉB ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. § (1) Ez a rendelet 2006. július 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a KVSZ a következővel egészül ki:

- A KVSZ 3. sz. melléklete az alábbiakkal egészül ki:

„A Budapest, XVI. kerület Veres Péter út - Sárgarózsa utca - Aldebrő utca - Legény utca - Pósa Lajos utca - Hősök fasora - Garat utca - Holdfény utca - Döbröce utca - Kolozs utca - Borotvás utca, valamint a Szabadföld út - Foszlány utca - Somkút utca - Vidámvásár utca által lehatárolt terület térképi ábrázolása”

- A KVSZ 3/a. sz. melléklete az alábbi ponttal egészül ki:

„Budapest, XVI. kerület Veres Péter út - Sárgarózsa utca - Aldebrő utca - Legény utca - Pósa Lajos utca - Hősök fasora - Garat utca - Holdfény utca - Döbröce utca - Kolozs utca - Borotvás utca, valamint a Szabadföld út - Foszlány utca - Somkút utca - Vidámvásár utca által határolt terület szabályozási terve (13/2006. (V. 17.) rendelet)”

Dr. Hőrich Ferenc Dr. Szabó Lajos Mátyás
jegyző polgármester

A1. számú melléklet a 13/2006. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

A1/a. számú melléklet a 13/2006. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

A1/b. számú melléklet a 13/2006. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

A2/a. számú melléklet a 13/2006. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

A2/b. számú melléklet a 13/2006. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

A3/a. számú melléklet a 13/2006. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

A3/b. számú melléklet a 13/2006. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

A4. számú melléklet a 13/2006. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

A5. számú melléklet a 13/2006. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

B1. számú melléklet a 13/2006. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

B2. számú melléklet a 13/2006. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

B3. számú melléklet a 13/2006. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

B4. számú melléklet a 13/2006. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

B4/a. számú melléklet a 13/2006. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

B4/b. számú melléklet a 13/2006. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

B4/c. számú melléklet a 13/2006. (V. 17.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére