Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2006. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 49/2004. (XII. 29.) rendelet módosításáról

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. számú mellékletének p) pontjában biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 49/2004. (XII.29.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § (1) Az Önkormányzat tulajdonában álló lakás elidegenítésre történő kijelöléséről a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság (továbbiakban: GTB) véleményének kikérésével a Képviselő-testület dönt.”

(2) A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § (2) Amennyiben az önkormányzati lakást az elővásárlásra jogosult vásárolja meg, úgy a lakás vételárát a beköltözhető forgalmi értéktől függően, sávosan az alábbi táblázat szerinti százalékos arányban kell kiszámítani.

Beköltözhető forgalmi érték Vételár
5 millió Ft alatt A beköltözhető forgalmi érték 50%-a
5 - 10 millió Ft között A beköltözhető forgalmi érték 70%-a
10 millió Ft és 10 millió Ft felett A beköltözhető forgalmi érték 90%-a”

2. § A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. § (1) Az elővásárlásra jogosult a vételárat az alábbiak szerint teljesítheti:

a) A vételár 10%-át a szerződés megkötésekor, a vételárból fennmaradó 90%-ot pedig a szerződés megkötését követő 90 napon belül kell megfizetni.

b) A szerződés megkötésekor a vételár 10%-át egyösszegben, míg a fennmaradó vételárhátralékot 15 év alatt havonta egyenlő részletben fizeti meg. Kérelemre a vételárhátralék törlesztési ideje rövidebb időben is megállapítható.”

3. § (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet 2. §-ának rendelkezéseit 2006. március 31-ét követően létrejött új szerződések esetében kell alkalmazni.

Dr. Hőrich Ferenc Dr. Szabó Lajos Mátyás
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére