Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2006. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

a zajvédelem helyi szabályozásáról

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésének c) pontjában, valamint a centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: * 

I. Általános rendelkezések

1. § (1) * 

(2) E rendelet hatálya Budapest XVI. kerületének közigazgatási területére terjed ki.

(3) E rendelet szempontjából:

a)-e) * 

f) *  veszélyes mértékű környezeti zaj:

- olyan környezeti zaj, amely meghaladja a külön jogszabályban megállapított zajszennyezettség (a továbbiakban: zajterhelés), illetőleg zajkibocsátás megengedett határértékét,

- olyan szabadidős zajforrástól származó zaj, amelyre jellegéből adódóan határértéket megállapítani nem lehet, mert azonos körülmények között nem ismételhető és érzékszervi észleléssel megállapíthatóan a hatásterületen élő lakosság nyugalmát zavarja;

g) *  Munkaszüneti nap: január 1., március 15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.

II. Zajvédelmi követelmények

2. § * 

III. Ipari, termelő és szolgáltató létesítmények, telephelyek működésével kapcsolatos zajvédelmi előírások

3-4. § * 

IV. Egyéb, a környezeti zajterhelést csökkentő előírások

5-7. § * 

8. § (1) * 

(2) *  A kertépítéssel és fenntartással kapcsolatos veszélyes mértékű zajt keltő tevékenység (különösen motoros fűnyírás, motoros lombgyűjtés, gépi fakivágás, kerti traktorműködtetés)

- hétköznapokon 7 óra és 18 óra között,

- szombaton 9 óra és 18 óra,

- vasárnap és munkaszüneti napon 9 óra és 14 óra között végezhető, kivéve a lakótelepek közterületein, ahol:

- hétköznapokon 7 óra és 18 óra között,

- szombaton 9 óra és 14 óra között végezhető.

9. § Tűzijáték csak este 22 óráig tarható, maximum 30 perces időtartamban. Ez alól kivétel minden év augusztus 20-a és december 31-e, amikor 24 óráig, valamint augusztus 21-e és január 1-e, amikor 0 óra 30 percig tartható tűzijáték.

V. Szabálysértés

10. § *  Szabálysértést követ el és 50 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki az e rendelet 8. §-ában és 9. §-ában előírtakat megszegi.

VI. Záró rendelkezések

11. § (1) *  E rendelet - a (2) bekezdés kivételével - 2006. október 01. napján lép hatályba.

(2) *  A 2. § 2007. április 01. napján lép hatályba.

(3) *  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Hőrich Ferenc Dr. Szabó Lajos Mátyás
jegyző polgármester

1. számú melléklet a 27/2006. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére