Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2006. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló, többször módosított 30/2000. (VII. 14.) rendeletének módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bek. c) pontja, a 13. § és 14. §-ának felhatalmazása alapján a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról (továbbiakban: KVSZ) szóló 30/2000. (VII. 14.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiakban módosítja:

1. § A R. 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10. § (1) Védett régészeti lelőhely a Timúr utca - Dezsőfia utca - Fertály utca által határolt terület.

(2) A nyilvántartott régészeti lelőhelyeket érintő bármilyen engedélyeztetési eljárásba szakhatóságként be kell vonni a Kulturális örökségvédelmi Hivatal Budapest Fővárosi Irodáját. A régészeti örökség védelmében a tervezett földmunkák előtt, megelőző feltárást kell végezni a beruházó költségére.

(3) A régészeti érdekű területek esetében a területen tervezett földmunkákat (bontás, magasépítés, mélyépítés, közművesítés) a beruházó költségére történő régészeti szakfelügyelet mellett lehet csak elvégezni.

(4) A régészeti lelőhelyek felsorolását az 1. sz. függelék tartalmazza.”

2. § A R. 29. § (16) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az L4-XVI/SZ1; L4/XVI/SZ3 övezetben lévő építési telkek esetében az övezetben meghatározott lakás (önálló rendeltetési egység) szám elhelyezése akkor érvényesíthető, ha az építési telken minden egyes lakáshoz (önálló rendeltetési egységhez) legalább 300 m2 építési telekterület biztosítható. Két önálló rendeltetési egység (lakás) az építési telek méretétől függetlenül e fenti övezetekben minden építési telken elhelyezhető.”

3. § (1) A R. 29. §-a az alábbi (18), (19), és (20) bekezdésekkel egészül ki:

„(18) Az L4 egyes övezeteinek előírásai szerint elhelyezhető épületbe meghatározott lakásszám az építési telken elhelyezhető összes lakás (összes önálló rendeltetési egységek számának) felső határát is jelenti.

(19) Az L4-XVI/SZ1 övezetben a 14,0 m szélességet el nem érő keskeny szomszédos építési telkek esetében az épületek közötti telepítési távolság 6,0 m lehet abban az esetben, ha az elhelyezendő vagy meglévő épületnek sem az átlagos építménymagassága, sem az oldalkertre néző homlokzat magassága nem haladja meg a 6,0 m-t, és legalább a 3,0 m-es oldalkert biztosítható. A keskeny telkekkel szomszédos 14,0 méternél szélesebb építési telek esetében a maximális építménymagasság felének megfelelő oldalkert méretének kialakításával - a keskeny telken lévő épület felé - a telepítési távolság 6,75 méterre csökkenhet, ha a keskeny építési telken az épületnek az átlagos építménymagassága, sem az oldalkertre néző homlokzat magassága nem haladja meg a 6,0 métert.

(20) A meglévő L4 keretövezet övezeteiben lévő lakóépületek bővítése, átalakítása, tetőtér beépítése során, amennyiben az épületek közötti távolság nem éri el az övezetben előírt építménymagasság mértékét (telepítési távolság), de az nagyobb, mint 3,0 méter és a vonatkozó jogszabály szerint egyébként nem kötelező az építési engedélyezési eljárásban szakhatóságként a tűzoltóság részvétele, akkor annak megkeresése mellőzhető, ha a következő biztonságot növelő kritériumok teljesülnek:

- A beépítésre kerülő faszerkezet hatékony égéskésleltetővel kezelt.

- A tetőszerkezet - érintett irányban - falsíkon túlnyúló részei (ereszalj) nem éghető TH =0,5 óra tűzállósági határértékű burkolattal ellátott.

- „Nem éghető” anyagú héjalás kerül alkalmazásra.”

4. § (1) A R. 31. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az építési övezet területén legfeljebb két önálló rendeltetésű egység helyezhető el.”

(2) A R. 31. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az övezet területén nyeles építési telek nem alakítható ki.”

(3) A R. 31. § az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az övezetben minden egyes önálló rendeltetési egységhez legalább 500 m2 építési telekterület szükséges.”

(4) A R. 31. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az építési övezet területén a beépítés határértékeit a 4. sz. táblázat határozza meg.”

(5) A R. 31. § 4. sz. táblázatának a legnagyobb építménymagasságot meghatározó értéke a következők szerint módosul:

„A legnagyobb építménymagasság: 6,0 m.”

5. § A R. 32. § 5. számú táblázatának a legnagyobb építménymagasságot meghatározó értéke a következők szerint módosul:

„A legnagyobb építménymagasság: 6,0 m.”

6. § A R. 35. §-át követően az alábbi két alcímmel és az alábbi 35/A. és 35/B. §-sal egészül ki:

„L4-XVI/O1-1
Nagytelkes, oldalhatáron beépítési mód szerint beépíthető lakóterület

35/A. § (1) Az építési övezet az intenzív kertvárosias lakóterület nagytelkes, oldalhatáron beépítési mód szerint beépíthető területe.

(2) Új telekosztás, telekmegosztás esetén a kialakítható telek legkisebb szélessége 18,0 m saroktelek esetében 20,0 m.

(3) A telekosztással, megosztással kialakítható legkisebb telek területe 1000 m2

(4) Az építési övezet területén legfeljebb kétlakásos lakóépület helyezhető el.

(5) Az építési övezetben elhelyezett kereskedelmi, szolgáltató célú épület bruttó szintterülete nem haladhatja meg az 1000 m2-t.

(6) Az építési övezet területén a beépítés határértékeit a 8/A. sz. táblázat határozza meg.

8/A. számú táblázat

Építménymagasság
Övezet jele Kialakítható legkisebb telekterület mérete
m2
Beépítési
mód
Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
%
Legkisebb

m
Legnagyobb

m
Zöldfelület legkisebb mértéke

%
Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke
%
Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke
L4-XVI/O1-1 1000 oldal-
határon álló
25 3,2 5,0 60 35 0,7

L4-XVI/O1-2
Nagytelkes, oldalhatáron álló beépítési mód szerint beépíthető lakóterület

35/B. § (1) Az építési övezet az intenzív kertvárosias lakóterület nagytelkes, oldalhatáron álló beépítési mód szerint beépíthető területe.

(2) A kialakítható telek legkisebb szélessége 18,0 m, saroktelek esetében 20,0 m.

(3) Az építési övezet területén legfeljebb kétlakásos lakóépület helyezhető el.

(4) Az építési övezetben elhelyezett épület kereskedelmi, szolgáltató célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg az 500 m2-t.

(5) Az építési övezet területén a beépítés határértékeit a 8/B. sz. táblázat határozza meg.

8/B. számú táblázat

Építménymagasság
Övezet jele Kialakítható legkisebb telekterület mérete
m2
Beépítési
mód
Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
%
Legkisebb

m
Legnagyobb

m
Zöldfelület legkisebb mértéke

%
Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke
%
Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke
L4-XVI/O1-2 800 oldal-
határon álló
25 3,2 5,0 60 35 0,7”

7. § A R. 1. sz. mellékletét képező övezeti tervlap helyébe e rendelet 1. sz. mellékletét képező övezeti tervlap lép.

8. § A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) 2/a. számú mellékletét képező Városképi jelentőségű épületek és építmények az alábbiakkal egészülnek ki:

„Rákosszentmihály, Batthyány utca, 110217 hrsz”

„Sashalom, Pirosrózsa utca, 100272 hrsz”

„Mátyásföld, Erzsébet-liget, 105842/40 hrsz - volt „Tiszti Kaszinó””

9. § A R. 11. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) Szennyvízcsatornával ellátott közterületek mellett lévő ingatlanokon álló épületeket a terület kiszolgálását biztosító csatornahálózat kiépülését követően 1 éven belül a csatornahálózatra rá kell kötni.”

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg „A Budapest, XVI. kerület, egyes területeit érintő változtatási tilalom elrendeléséről” szóló 8/2005. (II. 21.) rendelet hatályát veszti.

(3) Az R. 29. § (10) bekezdése az alábbiak szerint változik:

„(10) Az építési övezet területén csak olyan kereskedelmi, szolgáltató, termelő tevékenység végezhető, amelyek megfelelnek a környezetvédelmi előírásoknak.”

(4) A 13/2006. (V. 17.) rendelettel jóváhagyott szabályozási terv területén e rendelet módosításával érintett övezetek jele a KVSZ 1. sz. mellékletét képező övezeti tervlap szerint módosul.

(5) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépés után indított építési engedélyezési és telekalakítási engedélyezési eljárásokban kell alkalmazni.

Dr. Hőrich Ferenc Dr. Szabó Lajos Mátyás
jegyző polgármester

1. számú melléklet a 31/2006. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére