Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2006. (XI. 2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1995. (VI. 29.) rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati jogok gyakorlásának, szervezetének kialakítására és működésének biztosítására a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1995. (VI. 29.) (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület három hetente, de évente legalább tíz alkalommal tart rendes ülést. Az ülések szerdai napokon tartandók. Rendes ülés július 1. és augusztus 31. közé nem tervezhető.”

(2) A (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület ülése 14.00 órától legfeljebb 20.00 óráig tart. Ha 20.00 órakor még van napirendi pont, a Képviselő-testület az ülés idejét egy órával - 21.00 óráig - meghosszabbíthatja. A 21.00 órakor tárgyalás alatt álló napirendi pontról határozni kell, de 21.00 óra után új napirendi pontot csak minősített többségi egyetértéssel lehet tárgyalásba tenni. A testületi ülés alatt két óránként szünetet kell tartani, igazodva a tárgyalás alatti napirend befejezéséhez.”

2. § A Rendelet 8. § (2) bekezdése f) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

f) az illetékes bizottságok véleménye akkor, ha az előterjesztés készítésekor a bizottság már határozatot hozott;”

3. § A Rendelet 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11. § (1) Az ülés elnöke az ülés megnyitása, a határozatképesség és a távollévők számának megállapítása után a javasolt napirend ismertetésével, valamint a tárgysorozatba fel nem vett napirendekről szóló tájékoztatóval kezdi el a tanácskozást. Ennek keretében szót ad az Ügyrendi Bizottság elnökének, aki ismerteti a bizottság álláspontját az ülés tárgysorozatával, a napirendi pontok sorrendjével, és a sürgősségi indítványok besorolásával kapcsolatban. Amennyiben az Ügyrendi Bizottság valamely a meghívóban egyébként előzetesen már szereplő, de álláspontja szerint nem megfelelően előkészített vagy egyeztetett napirendi pontot nem javasolja tárgysorozatba venni: csak abban az esetben kerül sor a napirendre vételről való szavazásra, ha azt valamelyik előterjesztésre jogosult külön kéri.

(2) A javasolt napirendnek lehetőség szerint tartalmaznia kell minden olyan előterjesztést, melyeket a képviselő-testület bizottságai, a képviselők vagy a hivatal tisztségviselői legkésőbb az ülést megelőzően tizenhárom nappal eljuttattak a jegyzőhöz, továbbá az előterjesztés megfelel a 8. § (3) bekezdés előírásainak.

(3) A napirendet a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel fogadja el.

(4) A rendes ülés első, kötelező napirendi pontja a tájékoztató a képviselőtestület határozatainak végrehajtásáról, illetve a még végre nem hajtott határozatok helyzetéről szóló jelentés , amelyet a polgármester terjeszt elő. A zárt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló jelentést a zárt ülés első napirendjeként kell tárgyalni.

(5) A rendes ülés kötelező és egyben utolsó napirendi pontja a képviselői kérdések, közérdekű bejelentések, de képviselőnként egy alkalommal maximum három percben lehet szót kérni. A képviselőnek törekedni kell arra, hogy a kérdéseit lehetőség szerint írásban nyújtsa be.

(6) A polgármester kötelezően, az alpolgármesterek, tanácsnokok, bizottsági elnökök szükség szerint, írásban beszámolnak az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről. A beszámoló(k) nem képeznek önálló napirendi pontot.”

4. § A Rendelet 12. § (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi pont lép, valamint az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

b) az önkormányzat költségvetésének, költségvetés módosításának és zárszámadásának tárgyalása során az előterjesztéshez módosító indítványt az arra jogosultak a testületi ülést megelőző nap déli 12. óráig adhatják le írásban, költségvetési forrás megjelölésével.”

„(6) Az ülés elnöke bármely képviselő-csoport vezetőjének indítványára a napirendi pont tárgyalását a kért időtartamra, de maximum 30 percre megszakíthatja (frakciószünet). Egy napirendi pont tárgyalása során kizárólag egy alkalommal lehet frakciószünetet kérni.”

5. § A Rendelet 16. § (1) és (6) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület döntéseit nyílt szavazással hozza, a nyílt szavazás név szerinti is lehet. A 7. § (3)-(4) bekezdésében, valamint a 32. § (1) bekezdésben foglalt eseteken kívül titkos szavazás nem tartható. A titkos szavazás lebonyolítása, az eredmény megállapítása és a szavazásáról készült külön jegyzőkönyv elkészítése az Ügyrendi Bizottság feladata. Titkos szavazás történhet szavazólappal vagy szavazógéppel. A titkos szavazás eredményét az ülés elnöke hirdeti ki. Ha a bizottság határozatképes számban nincs jelen az ülésen, ez esetben három fős szavazatszámláló bizottságot kell választani a szavazás lebonyolítására.”

„(6) Amennyiben a képviselő a szavazást követően azonnal jelzi, hogy technikai hiba miatt nem tudott szavazni a levezető elnök nyilatkoztatja a képviselőt, aki jegyzőkönyvbe mondja szavazatát. Ebben az esetben a szavazást meg lehet ismételni.”

6. § A Rendelet 17. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(5) A szabályosan beterjesztett, határozati javaslatról és rendelet elfogadásáról egy alkalommal lehet szavazást tartani. Eredményhirdetést követően - amennyiben valamely újabb körülmény ezt indokolttá teszi, kivéve a 16. § (6) bekezdésében foglalt esetet - csak a korábban elfogadott határozat vagy rendelet visszavonását és új szavazás elrendelését támogató Képviselő-testületi döntés után lehet ismét szavazást tartani.”

7. § A Rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület névsorát a 2. számú függelék tartalmazza.”

8. § A Rendelet 26. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Önkormányzati feladatok ellátására, a képviselő-testületi döntések előkészítésére, a hivatal ilyen irányú tevékenységének, valamint a képviselő-testületi döntések végrehajtásának ellenőrzésére, a képviselőtestület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre:

a) Pénzügyi Bizottság;

b) Ügyrendi és Jogi Bizottság;

c) Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság;

d) Egészségügyi és Szociális Bizottság;

e) Oktatási, Ifjúság-, és Gyermekvédelmi Bizottság;

f) Kulturális és Sport Bizottság;

g) Kerületfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság;

h) Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság;

i) Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága;

j) Közbeszerzési Bizottság.”

9. § A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

10. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő közbeszerzési eljárások esetén is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 8/2006. (III. 3.) rendelet 17. § (1), (5) és (6) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1) A költségvetésben tervezett pénzeszköz átadásokról és év közben az intézményfinanszírozásba beépülő támogatásértékű kiadások felhasználásáról a Képviselő-testület alábbi bizottságai döntenek - figyelemmel a 18. § (5) bekezdésére - a félévi és év végi beszámolóhoz kapcsolódó beszámolási kötelezettséggel:

Kulturális és Sport Bizottság:

- Kerületi sport támogatása (a 6/a., és 6/b. mellékletekben szereplő összegekkel)

- Közművelődési tevékenység támogatása (a 6/a., és 6/b. mellékletekben szereplő összegekkel)

- Közművelődés érdekeltségnövelő pályázati keret

Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság:

- Egyházi, magán és alapítványi oktatási intézmények támogatása

- Drogmegelőzési program (a 6/a., és 6/b. mellékletekben szereplő összegekkel)

- Tehetséges fiatalok támogatása

- Közoktatás szakmai pályázati önrész, szakértői díj

- Nemzetközi kapcsolatok támogatása

- Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok,

- Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás

- Iskolai udvari játékok eszközfejlesztés

- Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények 1-8. évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása

Egészségügyi és Szociális Bizottság:

- Karitatív egyesületek támogatása

Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság:

- Polgárőrség támogatása

- Polgárvédelmi versenyek költségvetésének véleményezése

- Közbiztonság és közlekedésbiztonság támogatása

- Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret mely tartalmazza az állatvédelmi bírság kivetésre tervezett előirányzatot 500eFt értékben - azzal, hogy az állatvédelmi bírság címén ténylegesen befolyó összeget állatvédelmi szervezet támogatására kell fordítani.

Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága:

- A civil szervezetek támogatása

- Egyházak támogatása

- Kisebbségek pályázati kerete

- Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága keret

- Egyházak fejlesztési támogatása

- Kisebbségek karácsonya.”

„(5) A Képviselő-testület a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság hatáskörébe utalja a költségvetésben nem nevesített keretösszegként elfogadott környezetvédelmi fejlesztések és a környezetvédelmi alap előirányzat tételes felhasználását.

(6) A Képviselő-testület a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság hatáskörébe utalja a költségvetésben keretösszegként elfogadott, tételesen nem nevesített Közlekedésbiztonsági keret felosztását, melynek felhasználásáról a féléves beszámoló és a zárszámadás kapcsán a Bizottság beszámol.”

dr. Hőrich Ferenc
jegyző
Kovács Péter
polgármester

Melléklet a 32/2006. (XI. 2.) önkormányzati rendelethez

AZ EGYES ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK RÉSZLETES FELADATA

A) PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

1. Ellenőrizheti az önkormányzat összes intézményének, tisztségviselőjének, szervének pénzügyi-elszámolási tevékenységét (ideértve különösen a könyvelést, a számviteli-nyilvántartási tevékenységet, a számlázást, a számlarend kialakítását, a pénzügyi beszámolók elkészítésének módját, a bizonylati fegyelem ellenőrzését);

2. Ellenőrzi a költségvetés és pótköltségvetés teljesülését, melyről jelentést tesz a képviselő-testületnek;

3. Véleményezi az éves költségvetés tervezetét;

4. Kezdeményezi szükség esetén pótköltségvetés készítését;

5. Javaslatot tesz a Tulajdonrendezési és Gazdasági Bizottságokkal együttműködve az önkormányzat hitelfedezetére szolgáló önkormányzati vagyon körére;

6. Kezdeményezheti hitel felvételét, illetve véleményezi az ilyen kezdeményezést;

7. Véleményezi a különösen nagy értékű (10 millió Ft feletti) vagyontárgyak értékesítését (ingatlanok, értékpapírok, társasági részesedések);

8. Véleményezi a bizottság feladatkörét érintő előterjesztéseket;

9. Ellenőrzi a bizottság feladatkörébe tartozó képviselő-testületi és bizottsági határozatok végrehajtását.

B) ÜGYRENDI ÉS JOGI BIZOTTSÁG

1. A Képviselő-testületi ülés kezdetekor a napirendi pontokat elfogadó szavazás előtt javaslatot tesz a Polgármesternek - és rajta keresztül a Képviselő-testületnek - az aznapi ülés tárgysorozatára, a napirendi pontok sorrendjére, a sürgősségi indítványok besorolására és az előzetesen megküldött meghívóban szereplő, de nem megfelelően előkészített vagy egyeztetett napirendi pontok levételére.

2. Közreműködik a képviselő-testületi hatáskörbe tartozó személyi döntések előkészítésében;

3. Véleményezi a Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetét, valamint a módosítására vonatkozó tervezetet;

4. Ellátja képviselő-testületi ülésen a titkos szavazás lebonyolításával, az eredmény megállapításával kapcsolatos teendőket;

5. Javaslatot tesz a polgármester és az alpolgármester illetményemelésére és jutalmazására;

6. Véleményezi a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésével, létszám gazdálkodásával valamint feladatátcsoportosításokkal kapcsolatos javaslatokat.

7. Véleményezi a bizottság feladatkörét érintő előterjesztéseket;

8. Ellenőrzi a bizottság feladatkörébe tartozó képviselő-testületi és bizottsági határozatok végrehajtását.

9. Ellátja a 2/1995. (II. 16.) Önkormányzati rendeletben a hiányzásokkal kapcsolatban meghatározott feladat- és hatásköröket.

10. Ellátja a polgármester, illetve a képviselők vagyonnyilatkozatának nyilvántartását, ellenőrzését és vizsgálatát.

11. Ellátja az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezés kivizsgálását és ennek eredményéről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

C) GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁG

1. A költségvetés végrehajtása során javaslatot tesz a saját bevételek teljesítésének módjára és vizsgálja az évközi kiadási igények teljesíthetőségét;

2. Véleményezi a költségvetés és pótköltségvetés tervezetét;

3. Kidolgozza az önkormányzat vállalkozási koncepcióját, illetve felügyeli a vállalkozásba vitt tulajdont;

4. Előkészíti a helyi adó bevezetésével kapcsolatos képviselő-testületi döntéseket;

5. Véleményezi az önkormányzatot érintő vállalkozásokkal kapcsolatos előterjesztéseket;

6. Véleményezi a bizottság feladatkörét érintő előterjesztéseket;

7. Ellenőrzi a bizottság feladatkörébe tartozó képviselő-testületi és bizottsági határozatok végrehajtását.

8. Közreműködik az önkormányzat vagyonkataszterének elkészítésében;

9. Javaslatot tesz a forgalomképes, korlátozottan forgalomképes, és forgalomképtelen vagyonkör meghatározására;

10. Javaslatot tesz az önkormányzat elővásárlási jogának gyakorlására;

11. Javaslatot tesz az önkormányzati tulajdon értékesítésére;

12. Előkészíti, és értékesítésre alkalmassá teszi az arra kijelölt tulajdont;

13. Ellenőrzi a bizottság feladatkörébe tartozó képviselő-testületi és bizottsági határozatok végrehajtását.

D) EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

1. Elkészíti az önkormányzat szociális koncepcióját;

2. Véleményezi a kerület szociális bérlakás koncepcióját;

3. Kapcsolatot tart a kerület egészségügyi és szociális intézményeivel;

4. Javaslatot tesz egészségügyi és szociális intézmények fejlesztésére, új intézmény létrehozására, működő intézmény megszüntetésére;

5. Véleményezi az egészségügyi alapellátás háziorvosi körzeteinek módosítását, új körzetek létrehozását;

6. Véleményezi az egészségügyi alapellátáshoz tartozó háziorvosi, gyermekorvosi pályázatokat;

7. Kapcsolatot tart a kerületben működő szociális, egészségügyi és karitatív jellegű társadalmi egyesületekkel, szervezetekkel;

8. Véleményezi a bizottság feladatkörét érintő előterjesztéseket;

9. Ellenőrzi a bizottság feladatkörébe tartozó képviselő-testületi és bizottsági határozatok végrehajtását.

10. jóváhagyja a kerületben működő, alapellátásban dolgozó orvosokkal megkötött megbízási szerződések módosítását;

11. dönt a kerületi költségvetési rendeletben az egészségügyi, szociális intézmények pályázati kerete vonatkozásában a pályázati önrész felhasználásáról;

12. elfogadja, illetve jóváhagyja - az alapító okiratok kivételével - a szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi feladatot ellátó intézmények szabályzatait.

E) OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG

1. Javaslatot tesz a középtávú közoktatási koncepcióra;

2. Értékeli és jóváhagyja a nevelési-oktatási intézmény foglalkozási programját;

3. Irányítja az iskolaszékek fenntartói oldalának munkáját;

4. Véleményezi az intézményvezetői pályázatokat, javaslatot tesz vezetői megbízásra, kinevezésre;

5. Módosítja az óvodai és iskolai körzethatárokat;

6. Javaslatot tesz kitüntetések adományozására;

7. Megfogalmazza a közoktatási intézmények finanszírozásának elveit, rangsorolja a felújítási igényeket;

8. Véleményezi a közoktatási intézmények munkatervét és éves beszámolóját;

9. Véleményezi a pedagógiai szolgáltató munkát;

10. Véleményezi a bizottság feladatkörét érintő előterjesztéseket;

11. Ellenőrzi a bizottság feladatkörébe tartozó képviselő-testületi és bizottsági határozatok végrehajtását.

12. Jóváhagyja a nevelési - oktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programját;

13. Jóváhagyja a nevelési - oktatási intézmények minőségirányítási programját;

14. Jóváhagyja az óvodák és iskolák házirendjét;

F) KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG

1. Kiírja és elbírálja a kulturális és sport célú források elosztására vonatkozó pályázatokat;

2. Kapcsolatot tart a közművelődési intézményekkel;

3. Jóváhagyja a Corvin Művelődési Ház éves munkatervét.

4. Együttműködik a kerületi sportegyesületekkel

5. Segíti az amatőr művészeti csoportok munkáját;

6. Figyelemmel kíséri a kerületi sportlétesítmények helyzetét, javaslatot tesz hasznosításukra;

7. Javaslatot tesz az illetékességi körében tevékenykedő szakemberek, művészek kitüntetésére;

8. Közművelődési szakmai fórumokat, valamint kulturális és sportrendezvényeket szervez;

9. Véleményezi a bizottság feladatkörét érintő előterjesztéseket;

10. Ellenőrzi a bizottság feladatkörébe tartozó képviselő-testületi és bizottsági határozatok végrehajtását.

11. Képviselő-testület elé terjeszti a közművelődési megállapodások tervezeteit.

G) KERÜLETFEJLESZTÉSI- ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG

1. Előkészíti a településfejlesztéssel és az épített környezettel kapcsolatos képviselő testületi döntéseket;

2. Javaslatot tesz a kerület alaptervére (az általános rendezési terven belül) és a részletes rendezési tervekre, közreműködik ezek elkészítésénél, véleményezi az elkészült terveket;

3. Javaslatot tesz a kerületi infrastrukturális fejlesztésekre;

4. Városfejlesztési szempontból véleményezi - a Tulajdonrendezési Bizottsággal együttműködve - az önkormányzati tulajdonú területek hasznosítását és ezen területeken történő telekalakításokat;

5. Véleményezi a bizottság elé terjesztett övezetátsorolási kérelmeket;

6. Véleményezi a bizottságot érintő előterjesztéseket műszaki, építészeti és épület felújítás vonatkozásában;

7. Javaslatot tesz a költségvetés településfejlesztési és fenntartási előirányzataira;

8. Véleményezi a településfejlesztéssel kapcsolatos helyi rendelet-tervezetet;

9. Intézkedést kezdeményez az OÉSZ, helyi építési rendeletek és a részletes rendezési tervek megsértése esetén;

10. Részt vesz az önkormányzat által kiírt építészeti és városrendezési tervpályázatok elbírálásában.

11. Véleményezi a bizottság feladatkörét érintő előterjesztéseket;

12. Ellenőrzi a bizottság feladatkörébe tartozó képviselő-testületi és bizottsági határozatok végrehajtását.

I) KÖZLEKEDÉSI KÖZBIZTONSÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG

1. Kezdeményezést tesz a főváros felé tömegközlekedési ügyekben;

2. Kapcsolatot tart a közlekedési vállalatokkal, gazdasági társaságokkal, egyesületekkel;

3. Együttműködik a Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztályával, az FKFV Forgalomtechnikai Főosztályával;

4. Véleményezi a kerületi közlekedési rendeletet, javaslatot tesz forgalmi rend változtatásra, illetve közlekedési lámpák elhelyezésére;

5. Forgalomtechnikai szempontból véleményezi az út- és kerékpárút fejlesztéseket, valamint az M0-ás autópálya kialakítását;

6. Javaslatot tesz a tömegközlekedéssel kapcsolatos építmények elhelyezésére (út-, járdaszigetek, utasvárók stb.);

7. Kezdeményezi a lakó-pihenő övezetek, csökkentett sebességű zónák kialakítását;

8. Figyelemmel kíséri a kerületi közbiztonság alakulását;

9. Javaslatot tesz a rendőrséggel és a tűzoltósággal kapcsolatos együttműködési formák kialakítására;

10. Előzetes véleményt alkot az 1994. évi XXXIV. tv. 8-10. §-aiban foglaltakkal kapcsolatban; 1.) Elkészíti a kerület környezetvédelmi helyzetének javítását célzó koncepciót;

11. Előkészíti a környezetvédelemmel kapcsolatos képviselő-testületi döntéseket;

12. Környezetvédelmi szempontból véleményezi a rendezési terveket és beruházási javaslatokat;

13. Értékeli a kerület környezetvédelmi helyzetét;

14. Előkészíti a védett területek kijelölését;

15. Részt vesz a környezetvédelmi, zöldfelületi pályázatokat elbíráló zsűriben;

16. Javaslatot tesz a kerület zöldfelületeinek védelmére, fejlesztésére;

17. Véleményezi az övezeti átsorolásokat;

18. Kapcsolatot tart fenn a kerületi oktatási intézményekkel, szakmailag támogatja a környezetvédelmi nevelési munkát;

19. Intézkedést kezdeményez környezetkárosítás észlelése esetén;

20. Véleményezi a bizottság feladatkörét érintő előterjesztéseket;

21. Ellenőrzi a bizottság feladatkörébe tartozó képviselő-testületi és bizottsági határozatok végrehajtását.

J) CIVIL, KISEBBSÉGI ÉS EGYHÁZI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGA

1. Kapcsolatot tart és szervezi a kerületi önszerveződő és civil egyesületekkel az Önkormányzat hatékony együttműködését.

2. A civil szervezetek támogatására rendelkezésre álló keretösszeget pályázat útján elosztja és a felhasználásról évente beszámoltatja őket.

3. Javaslatot tesz a felelős kiadónak a főszerkesztő személyére. Figyelemmel kíséri a tájékoztatás objektivitását és véleményezi azt. Beszámoltatja a lap főszerkesztőjét, felügyeli a főszerkesztő munkáját, és szükség esetén javaslatot tesz a felelős kiadónak. Véleményezi a főszerkesztő munkaköri leírását.

4. Véleményezi az Önkormányzat lapjának költségvetési javaslatát, és ellenőrzi annak végrehajtását.

5. Véleményezi az Önkormányzat által finanszírozott összes egyedi kiadványt azok megjelenése előtt.

6. Véleményezi a bizottság feladatkörét érintő előterjesztéseket.

7. Ellenőrzi a bizottság feladatkörébe tartozó képviselő-testületi és bizottsági határozatok végrehajtását.

8. Kapcsolatot tart a kerületi egyházakkal.

K) KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁG

1. Út és közmű beruházási, ezekhez kapcsolódó tervezési feladatok közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos döntések meghozatala az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának vonatkozó pontjai alapján.

2. Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztési feladatok közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos döntések meghozatala az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának vonatkozó pontjai alapján.

3. A magasépítési beruházások, felújítások közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos döntések meghozatala a az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának vonatkozó pontjai alapján.

4. A magasépítési beruházások, felújítások tervezésével, valamint szabályozási terv készítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárások döntéseinek meghozatala az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának vonatkozó pontjai alapján.

5. Önkormányzati feladatellátással kapcsolatos szolgáltatások közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos döntések meghozatala az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának vonatkozó pontjai alapján.


  Vissza az oldal tetejére