Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007. (IV. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 49/2004. (XII. 29.) rendelet módosításáról

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Lt.) 54. § (1), (3) bekezdésében, valamint az 58. § (2), (3) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 49/2004. (XII. 29.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6. § (1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„b) A szerződés megkötésekor a vételár 20-%-át egyösszegben, míg a fennmaradó vételárhátralékot 15 év alatt havonta egyenlő részletben fizeti meg. Kérelmére a vételárhátralék törlesztési ideje rövidebb időben is meghatározható.”

(2) Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 49/2004. (XII. 29.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6. § (1) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki:

„c) Amennyiben az ingatlan beköltözhető forgalmi értéke 10 millió forint alatt van, és az ingatlan félkomfortos, vagy komfort nélküli besorolású, vagy szükséglakás, a szerződés megkötésekor a vételár 10%-át egyösszegben, a fennmaradó vételárhátralékot 20 év alatt, havonta egyenlő részletekben fizeti meg. Kérelmére a vételárhátralék törlesztési ideje rövidebb időben is megállapítható.”

2. § A Rendelet 6. § (2) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(2) A vételárhátralék egyösszegű megfizetése esetén az elővásárlásra jogosultat a szerződés megkötésétől számított egy éven belül a vételárhátralék 20%-ának megfelelő összegű kedvezmény illeti meg.

(3) Az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott kedvezményeken túl a vételár 10%-ának megfelelő összegű további kedvezmény és kamatmentesség illeti az elővásárlásra jogosultat, ha három, vagy több gyermek eltartásáról gondoskodik, vagy nyugdíjas, vagy fogyatékos, vagy fogyatékos gyermeket nevel, és az egy főre jutó átlagjövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj kétszeresét nem haladja meg.”

3. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

  Vissza az oldal tetejére