Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2007. (IV. 23.) önkormányzati rendelete

a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 27/2006. (IX. 18.) rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (1) bekezdésében, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) és 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 27/2006. (IX. 18.) rendelet (továbbiakban: zajvédelmi rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A zajvédelmi rendelet 1. § (3) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„f) Veszélyes mértékű zaj:

- a levegőnek az emberi környezetben észlelhető olyan mértékű és minőségű nyomásingadozása, amely meghaladja a megengedett zajterhelési (zajimissziós), illetőleg zajkibocsátási (zajemissziós) határértéket;

- amelyre - jellegéből adódóan - határértéket nem lehet előírni, illetőleg a zajkeltés azonos körülmények között nem ismételhető, de érzékszervi észleléssel megállapíthatóan emberek nyugalmát jelentős mértékben zavarja.”

(2) A zajvédelmi rendelet 1. § (3) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki:

„g) Munkaszüneti nap: január 1., március 15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.”

2. § A zajvédelmi rendelet 3. §-a hatályát veszti.

3. § A zajvédelmi rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § Az 1. sz. melléklet 1-3. sorszámú területen belül üzletek, raktárak áruval történő feltöltése, zajjal járó rakodás éjjel 22 és reggel 6 óra között nem végezhető. Kivételt képeznek a reggel 6 órakor nyitva tartó, élelmiszert árusító üzletek (TEAOR szám: 52.1 és 52.2), ahol az árufeltöltés reggel 5 órától végezhető.”

4. § A zajvédelmi rendelet 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) Veszélyes mértékű zajjal járó építési munka munkanapon 6 óra és 18 óra között, szombaton 8 óra és 14 óra között végezhető. Vasárnap és munkaszüneti napon veszélyes mértékű zajjal járó építési munka nem végezhető.”

5. § A zajvédelmi rendelet 6. §-a az alábbiakra módosul:

„6. § Lakóterületen védendő épület homlokzatától számított 25 m-en belül zeneszolgáltatás vendéglátó egységek kerthelyiségének működtetése, vagy bármely szabadtéri, zajt keltő tevékenység (különösen sport-, tenisz, labdapálya, tekepálya, úszómedence működtetése) 22-06 óra között tilos.”

6. § A zajvédelmi rendelet 8. § (1) és (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1) A többlakásos lakóépületben a veszélyes mértékű zajjal járó, a rendeltetésszerű használattól eltérő munka fél órát meghaladó időben, a házirendben meghatározott időhatárokon belül is csak a közös képviseletet ellátóval történt előzetes közlés és az érintettek értesítése után végezhető.

(2) A kertépítéssel és fenntartással kapcsolatos veszélyes mértékű zajt keltő tevékenység (különösen motoros fűnyírás, motoros lombgyűjtés, gépi fakivágás, kerti traktorműködtetés)

- hétköznapokon 7 óra és 18 óra között,

- szombaton 9 óra és 18 óra,

- vasárnap és munkaszüneti napon 9 óra és 14 óra között végezhető, kivéve a lakótelepek közterületein, ahol:

- hétköznapokon 7 óra és 18 óra között,

- szombaton 9 óra és 14 óra között végezhető.”

7. § A zajvédelmi rendelet 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10. § Szabálysértést követ el, és 30 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a 4. §-ban, az 5. § (1) bekezdésében, a 6. §-ban és a 7. §-ban, a 8. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 9. §-ban előírtakat megszegi.”

8. § A zajvédelmi rendelet 11. § (1) bekezdéséből hatályát veszti „a rendelkezéseit a folyamatban lévő, még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell” szövegrész, a 11. § (2) bekezdéséből pedig hatályát veszti a „valamint a 3. § (3) bekezdés” szövegrész.

9. § Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő, még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

  Vissza az oldal tetejére