Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (V. 7.) önkormányzati rendelete

a Budapest, XVI. kerület Pirosrózsa utca - Bányai Elemér utca - Kicsi utca - Zalavár utca - Egyenes utca - Cziráki utca által határolt területre vonatkozó szabályozási terv jóváhagyásáról és
a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet
(továbbiakban: KVSZ) módosításáról

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 12. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

A SZABÁLYOZÁSI TERV TERÜLETI HATÁLYA

1. § (1) A szabályozási terv hatálya a Budapest, XVI. kerület Pirosrózsa utca - Bányai Elemér utca - Kicsi utca - Zalavár utca - Egyenes utca - Cziráki utca által határolt területre (továbbiakban: terület) terjed ki.

(2) Az 1. sz. melléklet (továbbiakban: szabályozási tervlap) a rendelettel érintett terület térképi ábrázolását tartalmazza.

SZABÁLYOZÁS

2. § A KVSZ az alábbi 57/B. § és 57/C. §-kal egészül ki:

„M-XVI/2
Termelő-gyártó tevékenységek munkahelyi területe városi szerkezetben

57/B. § (1) Az építési övezet a védőtávolságot nem igénylő üzemi jellegű tevékenységhez, raktározáshoz szükséges építmények és egyéb kereskedelmi, szolgáltató és ellátó építmények elhelyezésére szolgál.

(2) Amennyiben egy telek több építési övezetbe tartozik, a telekrészek építési paraméterei az egyes övezetbe tartozó telekterületek alapján számítandók. Az eltérő övezeti paraméterek nem vonhatók össze.

(3) Az építési övezet területén a beépítés határértékeit az 28/B. sz. táblázat határozza meg.

28/B. számú táblázat
Övezet jele Kialakítható legkisebb telekterület mérete
m2
Beépítési mód Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
%
Építménymagasság Zöldfelület legkisebb mértéke
%
Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke
%
Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke
Legkisebb
m
Legnagyobb
m
M-XVI/2 5000 Zártsorú, szabadonálló 45 3,5 9,0 25 50 1,6

M-XVI/3
Átalakuló, intézmény-dominanciájú munkahelyi terület

57/C. § (1) Az építési övezet a védőtávolságot nem igénylő üzemi jellegű tevékenységhez, raktározáshoz szükséges építmények és egyéb kereskedelmi, szolgáltató és ellátó építmények elhelyezésére szolgál.

(2) A min. 30%-ban már beépült területeken a beépítési mód a kialakult állapot szerint határozható meg. Indokolt esetben meghatározható vegyes beépítési mód is.

(3) Amennyiben egy telek több építési övezetbe tartozik, a telekrészek építési paraméterei az egyes övezetbe tartozó telekterületek alapján számítandók. Az eltérő övezeti paraméterek nem vonhatók össze.

(4) Az építési övezet területén a beépítés határértékeit a 28/C. sz. táblázat határozza meg.

28/C. számú táblázat
Övezet jele Kialakítható legkisebb telekterület mérete
m2
Beépítési mód Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
%
Építménymagasság Zöldfelület legkisebb mértéke
%
Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke
%
Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke
Legkisebb
m
Legnagyobb
m
M-XVI/3 5000 Zártsorú, szabadonálló 50 3,5 15,0 20 50 2,0”

BEÉPÍTÉS

3. § (1) Az M-XVI/2 és M-XVI/3 építési övezetekben az építési mód:

a) a Cziráki utcai telekhatár mentén előkert nélküli zártsorú,

b) a Pirosrózsa utca és a Bányai Elemér utca vonalán min. 10 m-es előkerttel zártsorú.

(2) Az M-XVI-/2 és M-XVI/3 jelű építési övezetben a kerítés magassága nem haladhatja meg a rendezett terepszinttől mért 2,0 m-t.

KÖZLEKEDÉS

4. § (1) Az útvonalak osztályba sorolása hálózati szerepük szerint:

Közterület neve Útkategória
Bányai Elemér utca kiszolgáló út
Pirosrózsa utca kiszolgáló út
Cziráki utca kiszolgáló út
Egyenes utca kiszolgáló út
Zalavár utca kiszolgáló út
Kicsi utca kiszolgáló út

(2) Az M-XVI/2 és M-XVI/3 övezetű területek közúti kiszolgálásához a meglévőnél több kapubehajtó, útcsatlakozás nem létesíthető.

ZÖLDFELÜLETEK

5. § (1) Fasor létesítendő ezüst hárs „szeleste” faegyedekkel

- a Bányai Elemér utca munkahelyi területtel határos szakaszán,

- a Zalavár utcában a meglévő faegyedek megtartásával és

- a Kicsi utcában.

A Pirosrózsa utcában a fasort platánnal kell kiegészíteni.

(2) A parkolók, a közutak és a belső utak fásítása csak előnevelt, többször iskolázott, út-sorfa minőségű díszfa fajokkal, vagy azok fajtáival engedélyezhető.

(3) Építési telken belüli védő zöldsávval jelölt területrészen háromszintes, gyep-, cserje- és lombkoronaszinttel képzett növényzetet kell kialakítani 3 éven belül és folyamatosan fenntartani.

ÉRTÉKVÉDELEM

6. § * 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

7. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a KVSZ 3. sz. melléklete a következővel egészül ki:

„A Budapest XVI. kerület, Pirosrózsa utca - Bányai Elemér utca - Kicsi utca - Zalavár utca - Egyenes utca - Cziráki utca által lehatárolt terület térképi ábrázolásával”

- A KVSZ 3/a. sz. melléklete az alábbi ponttal egészül ki:

„A Budapest, XVI. kerület, Pirosrózsa utca - Bányai Elemér utca - Kicsi utca - Zalavár utca - Egyenes utca - Cziráki utca által határolt terület szabályozási terve (15/2007. (V. 7.) rendelet)”

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

1. számú melléklet a 15/2007. (V. 7.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére