Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 20.) önkormányzati rendelete

A Budapest, XVI. kerület Szlovák út menti övezet határ - Aranyfa utca - Vízgát utca - E-TG keretövezet - Temesvári utca - Szilas patak - Csömöri út által határolt terület, az Ostoros utca - Fenőkő utca - Olló utca - Felső Malom utca által határolt terület és a 118729/1, 118721, 118719/22, 118739/1, 118739/2, 118287/2, 118287/1 és a 117963 helyrajzi számú ingatlanok lehatárolt területeinek - a szennyvízcsatorna elhelyezését szolgáló, közterületek kialakítására vonatkozó - szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló, 30/2003. (XII. 22.) rendelettel módosított, 1/2003. (I. 29.) rendelet (továbbiakban: R) módosításáról és
a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 30/2000. (VII. 14.) Ök. rendelet
módosításáról

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv., illetve az azt módosító 1999. évi CXV. törvényben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § A R. 5. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.

2. § A R. 5. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Szilas-patak partéleitől mindkét oldalon 6-6 m-es kezelési sávot (parti sávot) kell biztosítani.”

3. § A R. 5. B. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A kialakítandó úttal érintett erdő művelési ágú terület igénybevételekor, annak megfelelő - az önkormányzat tulajdonában lévő 103773/4. hrsz. területen és azon lévő erdősítéshez kapcsolódóan - csereerdő telepítését kell végrehajtani.”

EGYÉB ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a KVSZ a következővel egészül ki:

- A KVSZ 3/a. sz. melléklete az alábbi ponttal egészül ki:

„A Budapest, XVI. kerület Szlovák út menti övezet határ - Aranyfa utca - Vízgát utca - E-TG keretövezet - Temesvári utca - Szilas patak - Csömöri út által határolt terület, az Ostoros utca - Fenőkő utca - Olló utca - Felső Malom utca által határolt terület és a 118729/1, 118721, 118719/22, 118739/1, 118739/2, 118287/2, 118287/1 és a 117963 helyrajzi számú ingatlanok lehatárolt területeinek - a szennyvízcsatorna elhelyezését szolgáló, közterületek kialakítására vonatkozó - szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló, 30/2003. (XII. 22.) rendelettel módosított, 1/2003. (I. 29.) rendelet módosításáról, 19/2007. (VI. 20.) rendelet”

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

1. számú melléklet a 19/2007. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére