Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2007. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

a Budapest, XVI. kerület délkeleti részén - a Szabadföldi út déli oldalán - lévő erdőterületekre vonatkozó szabályozási terv jóváhagyásáról és a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet (továbbiakban: KVSZ) módosításáról

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 12. §, valamint a 13. §-ának felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja.

A SZABÁLYOZÁSI TERV TERÜLETI HATÁLYA

1. § (1) A szabályozási terv hatálya a Budapest, XVI. kerület közigazgatási területén az alábbi területekre terjed ki:

Mátyásföldi repülőtér 103772/7 hrsz területe - X. kerületi kerülethatár - iparvágány 117509 hrsz. által határolt

X. kerületi kerülethatár - iparvágány 103772/2 hrsz. terület - (103776/1) hrsz. út - Íjász utca - L4 keretövezetű terület - Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték által határolt

Bökényföldi út - 117548 hrsz. - 117550/1 hrsz. - Zsemlékes utca melletti MG-MF és MG-RF terület - Nógrádverőce út - Cinkotai út - nagynyomású gázvezeték által határolt

A Cinkotai út - (118624) hrsz. út - XVII. kerületi kerülethatár által határolt, a VT-VB-XVI.; KV-EN-XVI. jelű területek kivételével

(118624) hrsz. út - Cinkotai út - MG-MF és MG-MT keretövezet határa, EV-E-XVI. jelű övezet - Nagytarcsa felőli városhatár - XVII. kerületi kerülethatár által határolt

Szabadföld út - Foszlány utca - Somkút utca - (118694/41) hrsz. út - (118694/16) hrsz. út - (118693/2 árok) - hrsz. út - 118692/5 hrsz. út - Cinkotai út - Nógrádverőce utca - L4 keretövezeti határ által határolt terület.

(2) Az 1. sz. melléklet (továbbiakban: szabályozási tervlap) a szabályozással érintett terület térképi ábrázolását tartalmazza. A kulturális örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi rész című tanulmány e rendelet 1. sz. függelékét képezi.

SZABÁLYOZÁS

2. § (1) * 

(2) Az övezetek területén csak a vízvédelem érdekeit szolgáló, vízjogi engedéllyel rendelkező közműépítmények helyezhetők el.

(3) Természeti területen - a jogszerűen beépített területek, valamint vízjogi engedéllyel rendelkező építmények kivételével - tilos a természetes és természetközeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától számított 50 méteren, tavak partjától számított 100 méteren belül, valamint vízfolyások hullámterében új építmények elhelyezése.

(4) A szabályozási tervlapon jelölt, a Szilas-patak menti védősáv területe szolgál a patak természetközeli rendezésére igénybe vehető területként, melynek kialakítása külön szabályozás nélkül megvalósítható a vízjogi engedélyezési tervek alapján.

(5) A szabályozási tervlapon jelölt természeti értékkel rendelkező területen az erdősítés nem megengedett, a gyep és nádas művelési ág fenntartandó, feltöltés nem végezhető, bármilyen fejlesztés kizárólag a természeti értékek fenntartása, az élőhelyek rekonstrukciója érdekében történhet.

(6) A Szilas-patak természeti értékkel rendelkező területén újabb útátvezetés (gyalogos sem), meglévő gyalogos út gépjárművel járhatóvá fejlesztése nem lehet.

(7) A helyi jelentőségű védett természeti területen a növénytelepítéshez a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság szakvéleményét kell megkérni. Rekreációs hasznosítás az Igazgatóság és a KDV Felügyelőség, valamint a természetvédelmi hatóság egyetértésével történhet.

3. § * 

4. § A KVSZ 75. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az övezet területén közműlétesítményeken kívül más építmény nem helyezhető el.”

KÖZLEKEDÉS

5. § (1) A közlekedési területek szabályozási szélességét e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(2) A közlekedést szolgáló területek besorolása:

Fővárosi Önkormányzat által meghatározott KL-KT célzott területfelhasználási módú területeken

Külső Keleti Körút I. főút: K.III.B., B.III.a-B (a Pesti határút - M0 között)

Pesti külső kerületeket összekötő II. főút: K.IV.B., B.IV.b-C (Nógrádverőce út)

Bökényföldi út II. főút: K.IV.B., B.IV.c-A

Naplás út II. főút: K.IV.B., B.IV.c-B

Újszász u. (gyűjtőút): B.V.c-C

Somkút utca (gyűjtőút): B.V.c-C

A szabályozással érintett területen

A kerületi lakó- és kiszolgáló utak: B.VI.d-D

Kerékpárutak: K.IX., B.IX.

Önálló gyalogutak: K.X., B.X

ZÖLDFELÜLETEK

6. § (1) A szabályozási terv területén a kialakítandó főutak (Külső Keleti Körút, Nógrádverőce út, Simongát utca) szabályozási szélességén belül - legalább összefüggő útszakaszonként - azonos korú és fajtájú faegyedek alkalmazásával, legalább 6,0 méterenkénti telepítéssel, kétoldali fásítást kell elvégezni.

(2) A szabályozási tervlapon természeti értékkel rendelkező területként jelölt részen kizárólag őshonos, a termőhelyi és táji adottságoknak megfelelő növényfajok telepíthetők.

(3) Az építéshez szükséges kötelező zöldfelület kialakítását (erdősítést) a terület KL-KT célzott területfelhasználási módú terület határától kell elkezdeni.

KÖZMŰVEK

7. § (1) * 

(2) A Naplás-tó és a Szilas patak mellett mindkét oldalon 6,0-6,0 méter széles sáv a karbantartások számára biztosítandó és szabadon hagyandó.

(3) A gázvezetékek (nagynyomású, nagyközépnyomású) védőtávolsága a területfelhasználásnál (tevékenység, növényzet kialakítása) figyelembe veendő.

(4) A 10 db gépkocsi befogadóképesség feletti parkoló felületén összefolyó csapadékvizet a talaj, a felszíni- és a felszín alatti vizek szénhidrogén-szennyezésének elkerülése érdekében csak olajfogón megtisztítva szabad a befogadóba vezetni.

ÉRTÉKVÉDELEM

8. § (1)-(2) * 

(3) A régészeti örökséget érintő kérdésekben e rendelet 1. sz. függelékét képező „Kulturális örökségvédelmi hatástanulmány, régészeti szakterületi rész”-ben foglaltak az irányadók.

(4) A régészeti lelőhelyeken bármilyen földmunka megkezdése előtt régészeti feltárást kell végezni.

(5) * 

EGYÉB ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Budapest, XVI. kerület egyes területeit érintő változtatási tilalom elrendeléséről szóló 16/2004. (V. 19.) rendelet hatályát veszti.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

- A KVSZ 1. sz. mellékletét képező övezeti tervlap e rendelet 1. sz. mellékletében jelölt övezetek szerint módosul.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a KVSZ 3. sz. melléklete a következőkkel egészül ki:

„A Budapest, XVI. kerület délkeleti részén - a Szabadföldi út déli oldalán - lévő erdőterületek térképi ábrázolásával”

A KVSZ 3/a. sz. melléklete az alábbi ponttal egészül ki:

„Budapest, XVI. kerület délkeleti részén - a Szabadföldi út déli oldalán - lévő erdőterületek szabályozási terve (21/2007. (VII. 2.) rendelet)”

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

1. számú melléklet a 21/2007. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

1. számú függelék


  Vissza az oldal tetejére