Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2007. (VII. 4.) önkormányzati rendelete

a Budapest XVI. kerület, Batthyány Ilona utca - Vidám vásár utca - Georgina utca - Rózsalevél utca által határolt tömbre és a Batthyány Ilona utca - Bajcsy-Zsilinszky tér páratlan oldalára vonatkozó szabályozási terv jóváhagyásáról és a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet (továbbiakban: KVSZ) módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

A SZABÁLYOZÁSI TERV TERÜLETI HATÁLYA

1. § (1) A szabályozási terv területi hatálya a Budapest XVI. kerület, Batthyány Ilona utca - Vidám vásár utca - Georgina utca - Rózsalevél utca által határolt tömbre és a Batthyány Ilona utca - Bajcsy-Zsilinszky tér páratlan oldalára terjed ki.

(2) Az 1. sz. melléklet (továbbiakban: szabályozási tervlap) a rendelettel érintett terület térképi ábrázolását tartalmazza.

SZABÁLYOZÁS

2. § (1) A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet 35. §-át követően az alábbi alcímmel és az alábbi 35/C. §-sal egészül ki:

L4-XVI/O1-3
Nagytelkes, oldalhatáron álló beépítési mód szerint beépíthető lakóterület

35/C. § (1) Az építési övezet az intenzív kertvárosias lakóterület nagytelkes, oldalhatáron álló beépítési mód szerint beépíthető területe.

(2) A kialakítható telek legkisebb szélessége 18,0 m, saroktelek esetében 20,0 m.

(3) Az építési övezet területén egy építési telken legfeljebb két önálló rendeltetési egység helyezhető el.

(4) Az építési övezet területén elhelyezhető kereskedelmi, szolgáltató épület nettó szintterülete nem haladhatja meg a 150 m2-t.

(5) Az építési övezet területén az épületkialakítás szabályai a következők:

a) Magastetős épület csak 30-40° közé eső tetőhajlásszöggel építhető,

b) Magastetőn tetőablak felépítménye egymás felett több sorban nem helyezhető el,

c) Főfunkció mellett legfeljebb egy különálló kiszolgáló funkciójú épület építhető,

d) Magastetőn nem alkalmazható: fémelemez, fém-, műanyag-pala, hullám- és trapézlemez, lágy műanyaglemez fedés, bitumenes zsindelyfedés.

e) Az utcai homlokzaton tetőkontyolás nem készíthető.

f) Tetőfedés színe: a vörös és a barna árnyalata lehet.

(6) Az építési övezet területén a beépítés határértékeit a 8/C. számú táblázat határozza meg.

8/C. számú táblázat

Építménymagasság
Építési övezet jele Kialakítható legkisebb telekterület mérete
m2
Beépítési
mód
Beépítettség legnagyobb mértéke
%

Legkisebb
m

Legnagyobb
m
Zöldfelület legkisebb mértéke Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke
%
Szintterületi
mutató
megengedett legnagyobb mértéke
m2/m2
L4-XVI/O1-3 800 Oldalhatáron álló 20 3,0 4,5 55 35 0,4”

AZ L4-XVI/O1-3 ÖVEZETRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK A SZABÁLYOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEN

3. § (1) Az építési telkek Batthyány Ilona utcai telekhatárától számított 15,0 m-es mélységén belül az épületkialakítás szabályai a következők:

a) Nem alkalmazható tetősíkból kiemelkedő tetőablak,

b) Az épület legnagyobb szélességi mérete nem lehet több, mint 7,0 m,

c) Az épület tetőgerince a Batthyány Ilona utcára merőlegesen álljon.

d) A Batthyány Ilona utcára néző homlokzaton garázskapu nem létesíthető.

(2) Az építési övezet területén belül megtartandók a hagyományos beépítés, épületkialakítás következő elemei:

a) Fő funkciójú épület előkertje a kialakult állapotnak megfelelő vagy legfeljebb 6,0 m

b) Épületek színe: fehér, törtfehér, vagy pasztellszínek

(3) A hagyományos utcakép megőrzése érdekében a lakóépületek, épületek földszinti padlóvonala a terepszinthez képest nem lehet 100 cm-nél magasabban kialakítva.

(4) Nyeles telek nem alakítható ki.

4. § (1) A Batthyány Ilona utcában városképi jelentőségű épületek és építmények a védendő elemek felsorolásával:

Városképi jelentőségű épületek és építmények Városképi jelentőség Védendő elem
címe helyrajzi száma tartalma
Batthyány Ilona utca 12. 116696 síremlék A síremlék minden eleme
Batthyány Ilona utca 16. 116699 Lakóház és gazdasági épületek, kút Be nem épített tornác, tornácoszlopok, utcai és udvari homlokzatok kialakítása, lakóház és csatlakozó gazdasági épület tömege és tetőidoma, kerekeskút
Vidámvásár utca 72. 116671 Volt községháza Vidámvásár utcai homlokzat belső udvari boltíves tornác

(2) A városképi jelentőségű épületek védendő elemeit meg kell tartani. A védendő épülettömeg esetén nem változtatható az épület szélessége. Amennyiben a meglévő épületen a födém-, vagy a tetőszerkezet megerősítése, szükséges, akkor a magassági méretek legfeljebb 30 cm-rel növelhetőek.

ELŐKERT, ÉPÜLETKIALAKÍTÁS, KERÍTÉS

5. § (1) Az építmények kialakításának, elhelyezésének szabálya a következő:

Az egy tömegben kialakítható épület legnagyobb beépíthető területe az adott építési övezetben előírt legkisebb telekterület 150%-hoz tartozó beépítettség.

A legkisebb telekterület 150%-nál nagyobb telekméretek esetében az építhető építmények csak több, önálló tömegben helyezhetők el.

(2) A terület lakóövezeteiben az utcai telekhatáron csak áttört kerítés építhető, legfeljebb 1,8 m-es magassággal és legfeljebb 30 cm magas tömör lábazattal. Áttörtnek tekintendő az a kerítés, amelyen merőleges nézetből nézve az „áttörés” legalább a felület 50%-a. A felületekbe beszámítandó a lábazat is.

(3) Az építési telkeket egymástól elválasztó kerítések az építési hely területén kívül csak drótfonatos kerítések lehetnek, legfeljebb 0,5 m magas lábazattal és legfeljebb, 2,0 m összmagasságban.

KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK, KÖZTERÜLETEK

6. § (1) A közlekedési területek, az utak tervezési osztályba sorolása:

Batthyány Ilona utca: II. rendű főút: B.IV.c.B

Georgina utca: Gyűjtőút: B.V.c.B.

Minden egyéb út, melyről ingatlanok közelíthetőek meg:

Kiszolgálóút: B.VI.d.B.

(2) A Batthyány Ilona utca nyugati torkolati ága (a Vidám verseny utca és a Négylovas utca közti szakasz) forgalomcsillapított útszakaszként alakítandó ki.

(3) A területen az utak menti nyílt árkok feletti kapubejárók kialakítására utcánként azonos kialakítású, helyi „típustervet” kell készíteni, és ezt a kialakítást kell egységesen alkalmazni a telkenkénti bejáratok építésénél, átépítésénél, bővítésénél.

KÖZMŰVEK

7. § (1) A területen új közmű-, hírközlési- és elektromos vezeték csak föld alatti építményben helyezhető el.

(2) A vízvezeték hálózaton föld feletti tűzcsapokat kell telepíteni.

(3) Új épület építése, valamint meglévő épület szintterület növeléssel járó átépítése, bővítése, korszerűsítése esetén úgy kell kialakítani a közművek fogadására, csatlakozására szolgáló berendezéseket, műtárgyakat, hogy azok alkalmasak legyenek a földkábelben fektetett villamos energia ellátás és elektronikus hírközlési ellátás csatlakoztatására.

ÉPÍTMÉNYEK, MŰTÁRGYAK, EGYÉB LÉTESÍTMÉNYEK ELHELYEZÉSI SZABÁLYAI

8. § (1) A területen nem helyezhető el: adóantenna torony.

(2) A terület közterein nem helyezhető el:

transzformátorállomás,

energiaátalakító,

gáznyomás szabályozó.

(3) A területen az épületek tetőzetén hirdetések, hirdetési berendezések, fényreklámok nem helyezhetők el.

(4) A területen A1-es méretet (840x60 mm) meghaladó méretű önálló reklámhordozó nem helyezhető el. A területen A0-s méretet meghaladó óriásplakát nem helyezhető el.

JÁRMŰVEK ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

9. § (1) A területen a közterületi parkolók esetében minden megkezdett 25 db várakozóhelyből legalább egyet a mozgásukban korlátozottak részére kell kialakítani. Az azonos utcában lévő közterületi parkolók számát együttesen kell figyelembe venni.

(2) A 15 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni parkolóhelyet szilárd burkolattal kell kialakítani, és a csapadékvíz elvezetéséhez olaj- és iszapfogó műtárgyat kell beépíteni.

ZÖLDFELÜLETEK KIALAKÍTÁSA

10. § (1) Az építési telkekre 150 m2-ként legalább 1 db tájhonos lombos fa ültetendő.

(2) A Batthyány Ilona utca meglévő, kiegészítendő fasorát legalább kétszer iskolázott faiskolai fákkal kell kiegészíteni, vagy cserélni. Javasolt fafajták:

általános utcaszakaszon:

kistermetű hárs - Tilia „Szent István” fajta,

díszkörte - Pyrus calleryana „Chanticleer”,

páratlan oldal Négylovas utca és Vidám vásár utca közti szakaszán:

gömbkőris - Fraxinus ornus „Mecsek”

Bajcsy Zsilinszky térnél: lepényfa - Gleditsia triacanthos „Sunburst”

(3) A Batthyány Ilona utca 12-14. számú telek (hrsz: 116696) be nem építhető, szilárd burkolattal el nem látható telekrészeken csak:

2,5 méternél nem szélesebb vonalas létesítmények, kerti utak,

közművek és műtárgyaik,

köztárgyak,

kerti építmények helyezhetők el, vezethetők át.

(4) A terület meglévő növényzetéből védendőek az alábbi listában szereplő, a szabályozási tervlapon jelölt fák, facsoportok:

sorszám latin név magyar név törzsátmérő
cm
koronaátmérő
m
Vidám verseny utca 72. hrsz: 116671
1. Platanus x hybrida platán 70 10
2. Platanus x hybrida platán 50 8
Batthyány Ilona utca és Bajcsy-Zsilinszky tér hrsz: (116670)
3. Tilia cordata kislevelű hárs 40 8
4. Tilia cordata kislevelű hárs 40 8
5. Tilia cordata kislevelű hárs 40 10
6. Tilia cordata kislevelű hárs 40 7
7. Thuja occidentalis nyugati életfa 20 2
8. Aesculus hippocastanum vadgesztenye 40 5
9. Aesculus hippocastanum vadgesztenye 50 5
10. Tilia cordata kislevelű hárs 50 8
Batthyány Ilona utca 12-14. (Szerb Antal Gimnázium) hrsz: 116696
11. Aesculus hippocastanum vadgesztenye csoport-5 db fa 40 - 70 5 - 10
12. Aesculus hippocastanum vadgesztenye csoport-8 db fa 40 - 70 5 - 10
13. Aesculus hippocastanum vadgesztenye fasor-7 db fa 50 8
14. Pinea pungens ’Glauca Koster’ ezüstfenyő 30 6
15. Acer platanoides korai juhar fasor-9 db fa 30 - 50 7
16. Cedrus atlantica ’Glauca’ ezüst atlasz cédrus 30 6
17. Acer platanoides korai juhar fasor-7 db fa 40 8
18. Taxus baccata tiszafa 30 10
19. Aesculus hippocastanum vadgesztenye 60 8
20. Acer pseudoplatanus hegyi juhar csoport-4 db fa 40 - 60 8 - 10
21. Quercus cerrís csertölgy csoport-3 db fa 30 5 - 6
22. Tilia cordata kislevelű hárs 60 8
23. Acer platanoides korai juhar csoport-3 db fa 40 - 60 5 - 8
24. Castanea sativa szelídgesztenye 2 × 20 6
25. Acer platanoides korai juhar 60 7
26. Corylus colurna török mogyoró 4 × 20 12
27. Carpinus betulus gyertyán 30 6
28. Acer pseudoplatanus hegyi juhar 40 8
29. Platanus x hybrida platán 40 6
30. Acer saccharinum cukorjuhar 40 8
31. Tilia tomentosa ezüsthárs 2 × 40 10
32. Gymnocladus dioicus vasfa 30 6

(5) * 

(6) A Batthyány Ilona utca és a Bajcsy-Zsilinszky tér növénytelepítése csak kertészeti terv alapján készíthető.

ÉRTÉKVÉDELEM

11. § (1) *  A szabályozási terv területének a régészeti lelőhelyen kívüli része régészeti érdekű területnek minősül.

(2)-(5) * 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

12. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg:

a) A KVSZ 1. számú mellékletét képező övezeti tervlap jelen rendelet 1. számú mellékletében jelölt övezetek szerint módosul.

b) A KVSZ 2/a. számú melléklete az alábbiakkal egészül ki:

Városképi jelentőségű épületek és építmények Városképi jelentőség
címe helyrajzi száma tartalma
Cinkota:
Batthyány Ilona utca 12. 116696 síremlék
Batthyány Ilona utca 16. 116699 lakóház
Vidám vásár utca 72. 116671 volt községháza

c) A KVSZ 2/a. számú mellékletéből a Batthyány u. 28. sz. alatti 116710 hrsz. törlésre kerül.

d) A KVSZ 3. számú melléklete az alábbiakkal egészül ki:

„A Budapest XVI., Batthyány Ilona utca - Vidám vásár utca - Georgina utca - Rózsalevél utca által határolt tömbnek és a Batthyány Ilona utca - Bajcsy-Zsilinszky tér páratlan oldalának térképi ábrázolása.”

e) A KVSZ 3/a. számú melléklete az alábbiakkal egészül ki:

„A Budapest XVI., Batthyány Ilona utca - Vidám vásár utca - Georgina utca - Rózsalevél utca által határolt tömbre és a Batthyány Ilona utca - Bajcsy-Zsilinszky tér páratlan oldalára vonatkozó szabályozási terv: 22/2007. (VII. 4.) rendelet”

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

1. számú melléklet a 22/2007. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére