Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2007. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

a Budapest XVI. kerület Felsőmalom utca - Vágás utca - Alsómalom utca - Ostoros út által határolt területre vonatkozó szabályozási terv jóváhagyásáról és a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet (továbbiakban: KVSZ) módosításáról

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 12. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

A RENDELET TERÜLETI HATÁLYA

1. § (1) A jelen rendelet hatálya a Budapest, XVI. kerület Felsőmalom utca - Vágás utca - Alsómalom utca - Ostoros út által határolt területre (továbbiakban: terület) terjed ki.

(2) Az 1. sz. melléklet (továbbiakban: szabályozási tervlap) a rendelettel érintett terület térképi ábrázolását tartalmazza.

TERÜLETFELHASZNÁLÁS

2. § *  A szabályozással érintett területek területfelhasználási kategóriái és övezetei:

a) intenzív kertvárosias lakóterület (többlakásos csoportházas lakóterület L4-XVI/CS1);

b) intenzív kertvárosias lakóterület (zártsorú, hézagosan zártsorúan beépíthető lakóterület L4-XVI/Z);

c) intenzív kertvárosias lakóterület (L4 lakóterületi keretövezetbe sorolt közkert L4-XVI/KK);

d) intézményterület (jellemzően szabadonálló beépítésű intézményterület I-XVI/SZ1);

e) erdőterület (védőerdő E-VE-XVI);

f) intézményterület (szabadonálló beépítésű lakódomináns intézményterület I-XVI/L-4);

g) intézményterület (jellemzően szabadonálló beépítésű intézményterület I-XVI/SZ1).

SZABÁLYOZÁSI VONALAK, BEÉPÍTÉS, TELEKALAKÍTÁS

3. § *  (1) Az építési telkeket körülvevő kerítések legfeljebb 40 cm magas lábazattal, afelett 60%-ban áttört felülettel, összesen legfeljebb 2,0 m magassággal készülhetnek.

(2) Az I-XVI/L4 övezet építési telkein a kerítés legfeljebb 50 cm magas tömör lábazattal, azon felül - a kerítés egy-egy telekhatáron - merőleges irányban 75%-ban átlátható kialakítással, összességében legfeljebb 2,0 méter magassággal épülhet. A kerítés a közterület felőli szakaszon egy darab 2,5 méter hosszúságú, összefüggő (tömör) szakaszt tartalmazhat.

(3) Az Olló és Vágás utca közötti gyalogos forgalom biztosítására a szabályozási terven jelölt helyen„ legalább 5,0 méter szélességgel, önálló - be nem építhető -, közhasználat céljára átadott terület alakítható ki.

(4) Az intézményi övezetben nyeles telek nem alakítható ki.

(5) Az I-XVI/SZ1 építési övezet építési telkén bölcsőde-óvoda építése esetén a legkisebb építménymagasság 3,0 m lehet.

(6) Az I-XVI/L4 övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság mértékét meghaladó, oldalkertre néző tényleges építménymagasság vagy azt meghaladó, ilyen homlokzati szakasz esetén, az oldalkert mérete ezen oldalkertre néző tényleges építménymagasság, illetve homlokzati szakasz magassági méretének legalább fele legyen.

(7) Lakókocsi, konténer, mobilház építményként történő elhelyezése és használata - kivéve az ingatlanra vonatkozó építési engedéllyel rendelkező, jogszerű építkezés idejét - nem lehetséges.

(8) Az I-XVI/L4 övezetben az építési telkek beépítése során a pince vagy alagsori szintet kivéve, legfeljebb kettő használati építményszinttel rendelkező épület alakítható ki.

(9) *  Az I-XVI/L-4 övezetben legfeljebb három önálló rendeltetési egység helyezhető el, ahol a szolgáltató, kereskedelmi funkció alapterülete - a funkcióhoz kapcsolódó összes helyiséget figyelembe véve - nem haladhatja meg a 150 m2 alapterületet.

KÖZLEKEDÉS, KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK

4. § *  (1) Új beépítés esetén az előírt parkolóhely az adott építési telek területén biztosítandó.

(2) Az intézményi övezet területén történő közösségi létesítmények építése esetén kerékpártárolót és mozgáskorlátozottak részére parkolóhelyet kell biztosítani. A 10 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni parkolóhelyet fásítani kell. Minden megkezdett 4 parkolóhely után 1 db nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, túlkoros lombos fa ültetendő.

(3) Az utak tervezési osztályba sorolása

a) II. rendű főút (Ostoros út): B.IV.c.B

b) Kiszolgáló út (Minden egyéb út, amelyről ingatlanok közelíthetők meg): B.VI.d.C

c) Belterületi gyalogút: B.VIII.

(4) Az I-XVI/L4 övezetben építési telkenként egy gépjármű behajtó csatlakozás alakítható ki, legfeljebb 3,5 m szélességgel.

(5) Terepszint alatti gépkocsi tárolás, parkolás lehajtója úgy létesíthető, hogy annak szomszédos telek felé eső széles és a szomszédos telek határa között legalább 3,0 méter széles távolság maradjon.

ZÖLDFELÜLETEK-KÖRNYEZETVÉDELEM

5. § (1) * 

(2) Az I-XVI/SZ1 övezet építési telkek - a szabályozási tervlapon - kötelező fásítással jelzett részén fasor telepítése szükséges. A fasort legalább kétszer iskolázott sorfa méretű faegyedekből szükséges kialakítani.

(3) * 

(4) Az utak melletti fasorok - minimum 6,0 méterenként ültetett - kialakításánál a következő, legalább kétszer iskolázott fafajták alkalmazandók:

- Tilia argentea - (ezüstlevelű hárs)

- Celtis occidentalis - (ostorfa)

- Sophora paporica - (japán akác)

- Koelrenteria paniculata - (csörgőfa)

Az utcai fasor esetében egy-egy tömb melletti szakaszon egy fafajta alkalmazható.

(5) A beépítésre szánt területek kialakítása, használata során a be nem épített, burkolatlan területeket rendezett zöldfelületként kell kialakítani, fenntartani.

(6) A területen felszíni parkoló létesítése esetén gondoskodni kell a csapadékvizek kezeléséről.

(7) Az építési telkekről csapadékvizet közterületi felszínre vezetni nem lehet.

(8) Az intézményi övezetben - a tömb területén - szelektív hulladékgyűjtő sziget elhelyezését biztosítani kell.

(9) *  Az I-XVI/L4 övezet építési telkeinek hátsó telekhatárától 5,0 méterre 2 db fa ültetendő a szomszéd ingatlan oldali telekhatárától legalább 5,0 méter távolságban. Ültethető fafajták:

a) Tilia tomentosa (Ezüsthárs)

b) Sorbus aria (Lisztes berkenye)

c) Cerasus serrulata (Japán díszcseresznye)

(10) *  Az I-XVI/L4 övezet építési telkein belül, területhasználat lehatárolásra csak élő sövény alkalmazható.

(11) *  Az I-XVI/L4 övezet építési telkein kialakítandó legkisebb zöldfelület legfeljebb 40%-a lehet műanyag gyeprács burkolat, amelynél a parkoló felületeket (3,0 x 3,5 m) csak 50%-kal lehet zöldfelületként figyelembe venni. A gyepfugás elemes betonburkolat a zöldfelületbe 30%-kal vehető figyelembe. A kötelező legkisebb zöldfelület kialakításánál a háromszintes növényállomány számítási lehetősége és a függőleges zöldfelületeken kialakítható zöld nem vehető figyelembe.

(12) *  Az I-XVI/L-4 építési övezetben a hátsókert hátsó telekhatár melletti 6,0 méteres sávjában a kerti tetőn kívül építmény nem helyezhető el.

ÉRTÉKVÉDELEM

6. § * 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A KVSZ 1. sz. melléklete (övezeti tervlap) e rendelet 1. sz. melléklete (szabályozási tervlap) szerint módosul.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a KVSZ 3. sz. melléklete a következőkkel egészül ki:

„A Budapest, XVI. kerület Felsőmalom utca - Vágás utca - Alsómalom utca - Ostoros út által lehatárolt terület térképi ábrázolásával”

A KVSZ 3/a. sz. melléklete az alábbi ponttal egészül ki:

„A Budapest, XVI. kerület Felsőmalom utca - Vágás utca - Alsómalom utca - Ostoros út által határolt terület szabályozási terve (32/2007. (XI. 12.) rendelet)”

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

1. számú melléklet a 32/2007. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére