Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2007. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz.-ú közterület által határolt területre vonatkozó szabályozási terv jóváhagyásáról, a 32/2004. (IX. 27.) rendelet módosításáról
és a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 30/2000. (VII. 14.) Ök. rendelet
módosításáról

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 12. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § A Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz.-ú közterület által határolt területre vonatkozó szabályozási terv jóváhagyásáról, a 32/2004. (IX. 27.) rendelet (továbbiakban: R.) 1., 2. és 3. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. sz. melléklete (továbbiakban: szabályozási tervlap) lép.

2. § A R. 2. §-ban megalkotott - a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 30/2000. (VII. 14.) Ök. rendelet (továbbiakban: KVSZ) KVSZ 34/A. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) Az építési övezet területén minden teljes 800 m2 építési telekterület után helyezhető el egy lakóépület, amelyben legfeljebb négy lakás (önálló rendeltetési egység) alakítható ki.”

3. § A R. 2. §-ban megalkotott - a KVSZ 34/A. §-a az alábbi új bekezdéssel egészül ki:

(1) „(6) Két épület közötti telepítési távolság legalább 7,5 m.”

(2) A (6) bekezdés számozása (7) bekezdésre változik.

4. § A R. 4. §-a az alábbiakkal egészül ki:

„(5) A szabályozással érintett területen felszín felett legfeljebb három használati szint építhető.”

5. § A R. 7. §-a az alábbiakkal egészül ki:

„Ha a földmunkák során váratlan régészeti lelet, vagy emlék kerül elő, a munkákat azonnal abba kell hagyni és az emléket, vagy leletet az illetékes jegyzőnek haladéktalanul be kell jelenteni. A lelet őrzéséről gondoskodni kell, és mindemellett értesíteni kell a Budapesti Történeti Múzeumot.”

EGYÉB ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a KVSZ a következőkkel egészül ki:

A KVSZ 3. sz. melléklete a

A Budapest XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - Szárnyaskerék út (HÉV vonal) - (117579) hrsz. közterület által határolt terület térképi ábrázolásával.

A KVSZ 3/a. sz. mellékletében a 14. sz. pont helyébe az alábbi pont lép:

„32/2004. (IX. 27.) Főváros XVI. kerületi Önkormányzati rendelet

Módosította: 38/2007. (XII. 21.) Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

A Budapest XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - Szárnyaskerék út (HÉV vonal) - (117579) hrsz. közterület által határolt terület szabályozási tervéről szóló rendelet”

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

1. számú melléklet a 38/2007. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére