Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2008. (IV. 1.) önkormányzati rendelete

lakóépület magánerős felújításának önkormányzati támogatásáról szóló 18/2007. (VI. 20.) rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a Lakóépület magánerős felújításának önkormányzati támogatásáról szóló 18/2007. (VI. 20.) rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 5. § b) 7. pontja az alábbiak szerint módosul:

„7. hideg és meleg víz fogyasztásnak lakásonkénti egyedi mérését lehetővé tevő órák beszerelése, valamint az ahhoz tartozó gépészeti munkák.”

2. § A Rendelet 5. § -a az alábbi c) ponttal egészül ki:

c) gázművekkel közösen támogatott gázfűtésre történő átállás és fűtéskorszerűsítés.”

3. § A Rendelet 6. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(5) A pályázatot egy-két lakásos ingatlan esetén e rendelet 1. számú mellékletét képező összefoglaló adatlapon, többlakásos, nem társasházi vagy szövetkezeti formában működő ingatlan esetén a rendelet 2. számú mellékletét képező összefoglaló adatlapon, társasház, illetve lakásszövetkezet esetén a rendelet 3. számú mellékletét képező összefoglaló adatlapon kell benyújtani. Valamennyi pályázat esetén: költségvetést, vagy árajánlatot, szükség szerint tervrajzot, építési és egyéb engedélyt, minőségi tanúsítványt kell benyújtani.”

4. § A Rendelet 7. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) Támogatás iránti pályázat személyi tulajdonban lévő családi ház, házrész, lakás esetén egyénileg nyújtható be. Társasház, lakászövetkezet, közös tulajdonban lévő részek esetén közgyűlés által jóváhagyott pályázat nyújtható be.”

5. § A Rendelet 8. §-a az alábbiak szerint módosul:

„A támogatás mértéke e rendelet 1. §-ában meghatározott célok megvalósítása érdekében végzett beruházások elismerhető bekerülési költségének 50%-a, de

a) az 1-3 lakásos lakóépületnél legfeljebb 400 000 Ft/lakás;

b) a 3 lakás feletti lakóépületnél legfeljebb 200 000 Ft/lakás.”

6. § A Rendelet 9. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A Pályázónak a támogatás összegét legfeljebb 48 hónapon belül egyenlő részletekben, kamatmentesen kell visszafizetnie a támogatási szerződésben megjelölt önkormányzati bankszámlaszámra. A legkisebb törlesztő részlet mértéke 8000 Ft/hónap.”

7. § A Rendelet 9. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) A támogatás kifizetésére utólag, a Polgármesteri Hivatal műszaki ellenőre által jóváhagyott számla alapján közvetlenül a Pályázó bankszámlájára történő átutalással, bankszámla hiányában postai úton történő kifizetéssel kerül sor.”

8. § A Rendelet 1., 2., és 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2. és 3. számú melléklete lép.

9. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

1. számú melléklet a 10/2008. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZEFOGLALÓ ADATLAP
Egy - két lakásos ingatlan tulajdonos pályázó esetén

I. Pályázó neve:_______________________________________________________

Pályázó címe:_________________________________________________________

Pályázó azonosító adatai:

Adószám: ____________________________________________________________

Számlavezető pénzintézet neve: ____________________________________________

Bankszámlaszáma: _____________________________________________________

A Pályázó képviseletére jogosult személy (amennyiben van):

Név:_________________________________________________________________

Címe: _______________________________________________________________

Telefonszám: __________________________________________________________

Telefax:______________________________________________________________

E-mail cím: ___________________________________________________________

II. A pályázat műszaki tartalma (Jelölje aláhúzással!)

a) A pályázat utólagos hőszigetelési munkák elvégzésére vonatkozik (Lásd: Rendelet 5. § a) pont)

b) A pályázat épületgépészeti és villamos rendszerek korszerűsítésére, energiatakarékos felújítására, vonatkozik (Lásd: Rendelet 5. § b) pont)

III. A tervezett program támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költségének pénzügyi adatai:

a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség: ___________________ Ft

ebből:

1. önkormányzati támogatás: __________________________________________ Ft

2. saját erő: _________________________________________________________ Ft

Saját erő megoszlása

Összetétel Ft
1. Saját pénzeszköz:
2. Tervezett hitelvétel:
3. Meglévő felújítási alap:
4. A tulajdonos saját pénzeszközeiből finanszírozott előkészítés és tervezési munkák:
5. Tulajdonosok által felvett hitel:
6. Hitelt váltó állami támogatások:
ÖSSZESEN:

Saját erő: a tulajdonos saját pénzeszközei, az abból finanszírozott előkészítési és tervezési munkák, a tulajdonos által felvett hitelek, hitelt kiváltó állami támogatások.

IV. Az épület felújításának, korszerűsítésének tervezett kezdete és befejezése

kezdési időpont: ______ év ____________ hónap ____ nap

befejezési időpont: ______ év ___________ hónap ____ nap

V. A pályázó nyilatkozatai és kötelezettségvállalásai

a) kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek;

b) büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy az Önkormányzat felé adó, vagy adók módjára behajtható köztartozásom, vételártartozásom, valamint lejárt kölcsöntartozásom nem áll fenn;

c) kijelentem, hogy a pályázati támogatás elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználására vonatkozó szabályokat magamra nézve kötelezőnek elismerem;

d) hozzájárulok, hogy a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat a törvény keretei között személyes adataimat, melyet a támogatás elbírálásához kért, jogosult kezelni és nyilvántartani;

e) hozzájárulok a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat, valamint a jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez;

f) tudomásul veszem, és egyben hozzájárulok, hogy a részemre nyújtott támogatás tényét, annak összegszerűségével egyetemben Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata a támogatás nyújtásnak évében zárszámadásában szerepeltesse, valamint hogy a támogatási szerződés Államháztartási törvény által meghatározott tartalmát illetékes szervei útján közzétegye.

VI. Az épület általános adatai:

Az épület címe:

Irányítószám: ___________ település: __________________________________

_____________________________út / utca / tér ______ házszám ____emelet

Helyrajzi szám:_____________________________________________________

Az épület építési éve: ____________

Az épületben lévő lakások száma: ___________ db

A pályázat szerinti programmal érintett lakások száma: __________db

VII. Az épület építési módja (Jelölje aláhúzással, illetve töltse ki!)

- hagyományos téglafalas szerkezet

- panel szerkezet

- blokkos építési rendszer

- öntött fal technológia

- alagútzsalus technológia

- vasbetonvázas szerkezet kitöltő falazattal

- egyéb: _________________________________________________________

VIII. Szintek száma (Jelölje aláhúzással, illetve töltse ki!)

a) pince

b) fogadószint

c) földszint

d) ________ emelet

e) tetőtér

IX. Közmű ellátottság (Jelölje aláhúzással!)

a) víz

b) csatorna

c) villany

d) gáz

e) távfűtés

X. A tulajdon jellege (Jelölje aláhúzással!)

a) magán

b) vegyes

XI. A pályázat szerinti teljes bekerülési költség részletezése

Megnevezés Teljes felújítási költség
Ft
Tervezési, szakértői díjak
_____________________________________
_____________________________________
___________________________________________________________
Tervezett felújítás
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Műszaki ellenőrzés
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Egyéb (részletezve)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Összesen

XII. Fűtési rendszer

A fűtési rendszer típusa (Jelölje aláhúzással!)

egyedi

központi

távfűtés

Az enegiahordozó típusa (egyedi és központi fűtéseknél) (Jelölje aláhúzással!)

gáz

olaj

elektromos áram

szilárd

ezen belül

Fűtési rendszer kialakítása

Egyedi fűtés esetén (jelölje aláhúzással!)

etage

konvektor

cserépkályha

kályha

Központi és távfűtés esetén (jelölje aláhúzással!)

kétcsöves

egycsöves átfolyós

egycsöves

átkötő szakaszos

egyéb

ezen belül

Kazánházi és hőközponti berendezések

Megnevezés *  Típusa Névleges teljesítménye
kW
Száma
db.
Kazán
Melegvíztároló
Hőmennyiségmérő
Szivattyú

Jelenlegi állapot ismertetése:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Tervezett beavatkozás ismertetése

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Hőközponti szerelvények, szabályzók

Megnevezés *  Típusa Száma
db.

Jelenlegi állapot ismertetése:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Tervezett beavatkozás ismertetése

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Radiátorok

Típusa *  Mérete Száma
db.

Jelenlegi állapot ismertetése:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Tervezett beavatkozás ismertetése

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

ELZÁRÓ ÉS SZABÁLYOZÓ SZELEPEK

Típusa *  Mérete Száma
db.

Jelenlegi állapot ismertetése:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Tervezett beavatkozás ismertetése

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Az adatlap kiállításának időpontja:

____________________, 2008. ________ hó _______ nap

___________________________________
Pályázó aláírása

2. számú melléklet a 10/2008. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZEFOGLALÓ ADATLAP
Kettőnél több lakásos, nem társasházi, vagy szövetkezeti formában működő ingatlan esetén

I. Pályázó neve:_______________________________________________________

Pályázó címe:________________________________________________________

Pályázó azonosító adatai:

Adószám: ___________________________________________________________

Számlavezető pénzintézet neve: ___________________________________________

Bankszámlaszáma: ____________________________________________________

A Pályázó képviseletére jogosult személy (amennyiben van):

Név:________________________________________________________________

Címe: ______________________________________________________________

Telefonszám: _________________________________________________________

Telefax:_____________________________________________________________

E-mail cím: __________________________________________________________

II. A pályázat műszaki tartalma (Jelölje aláhúzással!)

a) A pályázat utólagos hőszigetelési munkák elvégzésére vonatkozik (Lásd: Rendelet 5. § a) pont)

b) A pályázat épületgépészeti és villamos rendszerek korszerűsítésére, energiatakarékos felújítására, vonatkozik (Lásd: Rendelet 5. § b) pont)

III. A tervezett program támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költségének pénzügyi adatai:

a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség: ___________________ Ft

ebből:

1. önkormányzati támogatás: __________________________________________ Ft

2. saját erő: _________________________________________________________ Ft

Saját erő megoszlása

Összetétel Ft
1. Saját pénzeszköz:
2. Tervezett hitelvétel:
3. Meglévő felújítási alap:
4. A tulajdonos saját pénzeszközeiből finanszírozott előkészítés és tervezési munkák:
5. Tulajdonosok által felvett hitel:
6. Hitelt váltó állami támogatások:
ÖSSZESEN:

Saját erő: a tulajdonos saját pénzeszközei, az abból finanszírozott előkészítési és tervezési munkák, a tulajdonos által felvett hitelek, hitelt kiváltó állami támogatások.

IV. Az épület felújításának, korszerűsítésének tervezett kezdete és befejezése

kezdési időpont: ______ év ____________ hónap ____ nap

befejezési időpont: ______ év ____________ hónap ____ nap

V. A pályázó nyilatkozatai és kötelezettségvállalásai

a) kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek;

b) büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy az Önkormányzat felé adó, vagy adók módjára behajtható köztartozásom, vételártartozásom, valamint lejárt kölcsöntartozásom nem áll fenn;

c) kijelentem, hogy a pályázati támogatás elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználására vonatkozó szabályokat magamra nézve kötelezőnek elismerem;

d) hozzájárulok, hogy a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat a törvény keretei között személyes adataimat, melyet a támogatás elbírálásához kért, jogosult kezelni és nyilvántartani;

e) hozzájárulok a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat, valamint a jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez;

f) tudomásul veszem, és egyben hozzájárulok, hogy a részemre nyújtott támogatás tényét, annak összegszerűségével egyetemben Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata a támogatás nyújtásnak évében zárszámadásában szerepeltesse, valamint hogy a támogatási szerződés Államháztartási törvény által meghatározott tartalmát illetékes szervei útján közzétegye.

VI. Az épület általános adatai:

Az épület címe:

Irányítószám: ___________ település: _________________________________

_____________________________út / utca / tér ______ házszám ____emelet

Helyrajzi szám:____________________________________________________

Az épület építési éve: ____________

Az épületben lévő lakások száma: ___________ db

A pályázat szerinti programmal érintett lakások száma: __________db

VII. Az épület építési módja (Jelölje aláhúzással, illetve töltse ki!)

a) hagyományos téglafalas szerkezet

b) panel szerkezet

c) blokkos építési rendszer

d) öntött fal technológia

e) alagútzsalus technológia

f) vasbetonvázas szerkezet kitöltő falazattal

g) egyéb: _________________________________________________________

VIII. Szintek száma (Jelölje aláhúzással, illetve töltse ki!)

a) pince

b) fogadószint

c) földszint

d) ________ emelet

e) tetőtér

IX. Közmű ellátottság (Jelölje aláhúzással!)

f) víz

g) csatorna

h) villany

i) gáz

j) távfűtés

X. A tulajdon jellege (Jelölje aláhúzással!)

k) magán

l) vegyes

XI. A pályázat szerinti teljes bekerülési költség részletezése

Megnevezés Teljes felújítási költség
Ft
Tervezési, szakértői díjak
_____________________________________
_____________________________________
___________________________________________________________
Tervezett felújítás
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Műszaki ellenőrzés
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Egyéb (részletezve)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Összesen

XII. Fűtési rendszer

A fűtési rendszer típusa (Jelölje aláhúzással!)

egyedi

központi

távfűtés

Az enegiahordozó típusa (egyedi és központi fűtéseknél) (Jelölje aláhúzással!)

gáz

olaj

elektromos áram

szilárd

ezen belül _______________________________

Fűtési rendszer kialakítása

Egyedi fűtés esetén (jelölje aláhúzással!)

etage

konvektor

cserépkályha

kályha

Központi és távfűtés esetén (jelölje aláhúzással!)

kétcsöves

egycsöves átfolyós

egycsöves

átkötő szakaszos

egyéb

ezen belül _______________________________

Kazánházi és hőközponti berendezések

Megnevezés *  Típusa Névleges teljesítménye
kW
Száma
db.
Kazán
Melegvíztároló
Hőmennyiségmérő
Szivattyú

Jelenlegi állapot ismertetése:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Tervezett beavatkozás ismertetése

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Hőközponti szerelvények, szabályzók

Megnevezés *  Típusa Száma
db.

Jelenlegi állapot ismertetése:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Tervezett beavatkozás ismertetése

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Radiátorok

Típusa *  Mérete Száma
db.

Jelenlegi állapot ismertetése:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Tervezett beavatkozás ismertetése

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

ELZÁRÓ ÉS SZABÁLYOZÓ SZELEPEK

Típusa *  Mérete Száma
db.

Jelenlegi állapot ismertetése:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Tervezett beavatkozás ismertetése

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Az adatlap kiállításának időpontja:

____________________, 2008. ________ hó _______ nap

___________________________________
Pályázó aláírása

3. számú melléklet a 10/2008. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZEFOGLALÓ ADATLAP
társasház, lakásszövetkezet pályázó esetén

I. Pályázó társasház/lakásszövetkezet neve:________________________________

Pályázó címe:________________________________________________________

Pályázó azonosító adatai:

Számlavezető pénzintézet neve: ___________________________________________

Bankszámlaszáma: ____________________________________________________

Pályázó képviseletére jogosult személy:

Név:________________________________________________________________

Címe: ______________________________________________________________

Telefonszám: _________________________________________________________

Telefax:_____________________________________________________________

E-mail cím: __________________________________________________________

II. A pályázat műszaki tartalma (Jelölje aláhúzással!)

a) A pályázat utólagos hőszigetelési munkák elvégzésére vonatkozik (Lásd: rendelet 5. § a) pont)

b) A pályázat épületgépészeti és villamos rendszerek korszerűsítésére, energiatakarékos felújítására, vonatkozik (Lásd: rendelet 5. § b) pont)

III. A tervezett program támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költségének pénzügyi adatai:

a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség: _________________ Ft

ebből:

1. önkormányzati támogatás: ______________________ Ft

2. lakástulajdonosok saját ereje: ____________________ Ft

Saját erő megoszlása

Összetétel Ft
1. Saját pénzeszköz:
2. Tervezett hitelvétel:
3. Meglévő felújítási alap:
4. A tulajdonos saját pénzeszközeiből finanszírozott előkészítés és tervezési munkák:
5. Tulajdonosok által felvett hitel:
6. Hitelt váltó állami támogatások:
7. A társasház, lakásszövetkezet részéről megpályázott és a támogatási szerződés megkötéséig elnyert támogatás összeg:
ÖSSZESEN:

Saját erő: a meglévő felújítási alap, a tulajdonos saját pénzeszközei, az abból finanszírozott előkészítési és tervezési munkák, a társasház, lakásszövetkezet részéről megpályázott és a támogatási szerződés megkötéséig elnyert támogatások, tulajdonosok által felvett hitelek, hitelt kiváltó állami támogatások.

IV. Az épület felújításának, korszerűsítésének tervezett kezdete és befejezése

kezdési időpont: ______ év ____________ hónap ____ nap

befejezési időpont: ______ év ___________ hónap ____ nap

V. A Pályázó nevében törvényes képviselője nyilatkozatai és kötelezettségvállalásai:

a) kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek;

b) büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy az Önkormányzat felé adó, vagy adók módjára behajtható köztartozásom, vételártartozásom, valamint lejárt kölcsöntartozásom nem áll fenn;

c) hogy a pályázati támogatás elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználására vonatkozó szabályokat magamra nézve kötelezőnek elismerem;

d) hozzájárulok, hogy a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a törvény keretei között személyes adatunkat, melyet a támogatás elbírálásához kért, jogosult kezelni és nyilvántartani;

e) hozzájárulok a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat, valamint a jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez;

f) tudomásul veszem, és egyben hozzájárulok, hogy a részemre nyújtott támogatás tényét, annak összegszerűségével egyetemben Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata a támogatás nyújtásnak évében zárszámadásában szerepeltesse, valamint hogy a támogatási szerződés Államháztartási törvény által meghatározott tartalmát illetékes szervei útján közzétegye.

VI. Az épület általános adatai.

Az épület címe:

Irányítószám: ___________ település: ______________________________

_____________________________út / utca / tér ______ házszám ____emelet

Helyrajzi szám:_________________________________________________

Az épület építési éve: ____________

Az épületben lévő lakások száma: ___________ db

A pályázat szerinti programmal érintett lakások száma: __________db

VII. Az épület építési módja (Jelölje aláhúzással, illetve töltse ki!)

a) hagyományos téglafalas szerkezet

b) panel szerkezet

c) blokkos építési rendszer

d) öntött fal technológia

e) alagútzsalus technológia

f) vasbetonvázas szerkezet kitöltő falazattal

g) egyéb: _________________________________________________________

VIII. Szintek száma (Jelölje aláhúzással, illetve töltse ki!)

a) pince

b) fogadószint

c) földszint

d) ________ emelet

e) tetőtér

IX. Közmű ellátottság (Jelölje aláhúzással!)

a) víz

b) csatorna

c) villany

d) gáz

e) távfűtés

X. A tulajdon jellege (Jelölje aláhúzással!)

a) társasház

b) szövetkezeti

XI. A pályázat szerinti teljes bekerülési költség részletezése:

Megnevezés Teljes felújítási költség
Ft
Tervezési, szakértői díjak
_____________________________________
_____________________________________
___________________________________________________________
Tervezett felújítás
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Műszaki ellenőrzés
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Egyéb (részletezve)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Összesen

XII. Személyfelvonó

Felvonó berendezés

Típusa: ____________________________________

Mennyisége _________________________________ db.

Vezérlése: __________________________________

Teherbírása: ________________________________ kg

Emelőmagassága: ____________________________ m

Jelenlegi állapot ismertetése:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Tervezett beavatkozás ismertetése

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Felvonó gépház

Elhelyezkedése (Jelölje aláhúzással!)

alsó

felső

Emelő berendezés:_____________________________________________________

Jelenlegi állapot ismertetése:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Tervezett beavatkozás ismertetése

___________________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

XIII. Fűtési rendszer

A fűtési rendszer típusa (Jelölje aláhúzással!)

egyedi

központi

távfűtés

Az enegiahordozó típusa (egyedi és központi fűtéseknél) (Jelölje aláhúzással!)

gáz

olaj

elektromos áram

szilárd

ezen belül ____________________________________

Fűtési rendszer kialakítása

Egyedi fűtés esetén (jelölje aláhúzással!)

etage

konvektor

cserépkályha

kályha

Központi és távfűtés esetén (jelölje aláhúzással!)

kétcsöves

egycsöves átfolyós

egycsöves

átkötő szakaszos

egyéb

ezen belül ____________________________________

Kazánházi és hőközponti berendezések

Megnevezés *  Típusa Névleges teljesítménye
kW
Száma
db.
Kazán
Melegvíztároló
Hőmennyiségmérő
Szivattyú

Jelenlegi állapot ismertetése:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Tervezett beavatkozás ismertetése

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Hőközponti szerelvények, szabályzók

Megnevezés *  Típusa Száma
db.

Jelenlegi állapot ismertetése:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Tervezett beavatkozás ismertetése

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Radiátorok

Típusa *  Mérete Száma
db.

Jelenlegi állapot ismertetése:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Tervezett beavatkozás ismertetése

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Szabályzó és elzáró szelepek

Típusa *  Mérete Száma
db.

Jelenlegi állapot ismertetése:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Tervezett beavatkozás ismertetése

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Társasházi / lakásszövetkezeti közgyűlési jegyzőkönyv-kivonat

A lakástulajdonosok részéről vállalt saját erő biztosításáról szóló közgyűlési határozat:

1. Az épület helyrajzi száma * : __________________________________________

2. Az épület pontos természetbeni címe: ___________________________________

irányító szám: _________ település: _____________________________________

____________________________________________út / utca / tér _________ hsz.

3. A tervezett munkálatok műszaki tartalmának és volumenének pontos meghatározása:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

A tervezett felújítás

teljes bekerülési költsége: _________________________ Ft

támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: ____________________ Ft

4. Az igényelt önkormányzati támogatás számszerű összege: __________________ Ft

5. A lakások tulajdonosai által vállalt saját erő számszerű összege: _____________ Ft

ebből: saját forrás: ______________________________ Ft

hitel: _________________________________________ Ft

6. A társasház / lakásszövetkezet képviseletére jogosult közös képviselő / intézőbizottság elnöke / igazgatósági tag neve, telefon- és telefaxszáma:

7. A lakástulajdonosok kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén a pályázat szerinti munkálatok elvégzéséhez a munkaterületet biztosítják.

8. A közgyűlés ezen határozatát ______/ ______ tulajdoni hányad alapján számított szavazataránnyal fogadta el.

A határozat kelte:

__________________________________

____________________________________
közös képviselő/ intézőbizottság elnöke/ igazgatóság elnöke

_________________________
hitelesítő tulajdonostárs/ tag

_________________________
hitelesítő tulajdonostárs/ tag

Az adatlap kiállításának időpontja:

____________________, 2008. ________ hó _______ nap

Tulajdonostársak neve és aláírása (a sorok száma a tulajdonosok számának megfelelően bővíteni kell)


  Vissza az oldal tetejére