Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2008. (IV. 21.) önkormányzati rendelete

az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatásáról szóló 15/2006. (V. 30.) rendelet módosításáról

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatásáról szóló 15/2006. (V. 30.) rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendelet hatálya alá tartozó lakóépületek tervezett felújításához az alábbi kimutathatóan energia-megtakarítást eredményező munkálatokra az önkormányzati pályázati kiírás alapján pénzügyi támogatás igényelhető.”

2. § A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Támogatható tevékenységek:

a) nyílászárók energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje

b) homlokzatok és födémek hőszigetelése

c) épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, felújítása

d) a megújuló energiafelhasználás növelése.”

3. § A Rendelet 3. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) A (2) bekezdés szerinti munkálatok részletes tartalmát, valamint a mindenkori pályázati felhívás tartalmi elemeit és a pályázat feltételeit a mindenkori hatályos rendelkezéseknek megfelelően aktualizált pályázati felhívás tartalmazza, melyet a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság véleményezése után a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság hagy jóvá.”

4. § A Rendelet 8. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) A pályázatot úgy kell benyújtani, hogy alkalmas legyen az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter által az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatására kiírt pályázaton való részvételre.”

5. § A Rendelet 9. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A támogatás mértéke az 1. §-ban meghatározott célok megvalósítása érdekében végzett beruházások elismerhető bekerülési költségének 1/3-a, de

6-20 lakás között - legfeljebb 2 millió Ft

21-60 lakás között - legfeljebb 3 millió Ft

61 vagy annál több lakás - legfeljebb 4 millió Ft.”

6. § A Rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzati támogatás folyósítására a munka elvégzését követően utólag, a műszaki ellenőr igazolását követően, a pályázó nevére szóló, a pályázó által benyújtott számlamásolat becsatolása után a pályázó részére történő átutalással kerül sor. A számlamásolat becsatolásakor a pályázónak igazolnia kell az önrész vállalkozó felé történő megfizetését.”

7. § A Rendelet 10. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(5) A Pályázó csak akkor veheti igénybe az Önkormányzat által nyújtott támogatást, amennyiben az Állami Pályázaton támogatást nyert.”

8. § A Rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe az alábbiak szerint módosul:

„(1) Iparosított technológiával épült lakóépület: a panel, a közepes és nagy blokk, az alagútzsalu, az öntöttfalas, a vasbetonvázas és egyéb előregyártott technológia felhasználásával épült lakóépület.”

9. § A Rendelet 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Elismerhető bekerülési költség:

a) a támogatott program lebonyolításának költségei: a felelős, felsőfokú építőipari végzettséggel rendelkező szakértő, illetve kapcsolattartó díja, ezen belül a pályázat elkészítésének szakértői költségei is;

b) a pályázat tervezési költségei: a felmérési tervdokumentáció elkészítése, vagy beszerzése, vagy engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, a költségvetés készítése, valamint az engedélyezéssel és szakhatósági hozzájárulásokkal kapcsolatos költségek, illetékek;

c) a közbeszerzési eljárás költségei, amennyiben a pályázat szerinti beruházás a közbeszerzési eljárásról szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá esik, vagy a pályázó önként vállalta közbeszerzési eljárás lefolytatását, vagy a közbeszerzés nélküli eljárás lefolytatásának költségei, ha azt szakértő végzi;

d) a kivitelezés műszaki ellenőrzésének költségei;

e) az épület állékonyságára vonatkozó, 2 évnél nem régebbi statikai szakvélemény költségei;

f) a támogatással érintett kivitelezési munkák, ideértve a járulékos költségeket is;

g) védett állatok megléte esetén az illetékes Nemzeti Park Igazgatósága által előírt munkálatok költségei,

h) valamint a felsorolt költségek általános forgalmi adója.”

10. § A Rendelet 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Nem fedezhető költség:

a) az ugyanazon épületben lévő, nem lakás célú önálló albetétek energia-megtakarítást eredményező felújításának, korszerűsítésének költségei;

b) a lakások energia-megtakarítást nem eredményező felújítási munkálatainak költségei;

c) a pályázat elkészítéséhez kapcsolódó, (4) bekezdésben felsoroltakkal nem azonosítható ráfordításoknak az általános forgalmi adót is tartalmazó költségei;

d) a hálózati hozzájárulás költsége;

e) a távfűtőművek tulajdonában lévő berendezések korszerűsítése, cseréje.”

11. § Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Rendelet függelékét képező pályázati felhívás hatályát veszti.

12. § Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, azzal, hogy egyidejűleg a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításnak támogatásról szóló 15/2006. (V. 30.) rendelet módosításról szóló 36/2006. (XII. 18.) rendelete hatályát veszti.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

  Vissza az oldal tetejére