Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008. (X. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szóló 35/2004. (IX. 30.) rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szóló 35/2004. (IX. 30.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

„2. § Amennyiben törvény vagy más jogszabály másképp nem rendelkezik, úgy jelen rendelet hatálya nem terjed ki:”

2. § A Rendelet 4. §-a az alábbiak szerint módosul:

„4. § A versenyeztetés formái: nyilvános egyfordulós pályázat vagy liciteljárás.”

3. § A Rendelet 5. § (3)-(6) bekezdései hatályukat vesztik.

4. § A Rendelet 6. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„6. § (2) A kiíró köteles a pályázó, vagy jelentkező számára minden olyan adatot hozzáférhetővé tenni, melynek kiadása nem sért üzleti titkot, és amely szükséges ahhoz, hogy a pályázónak, illetve jelentkezőnek lehetősége legyen a megalapozott ajánlattételhez.”

5. § A Rendelet 6. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„6. § (5) A versenyeztetési felhívásban, illetőleg hirdetményben olyan feltételeket kell meghatározni, melyek minden pályázóra, illetőleg jelentkezőre általános érvényűek. Nem lehet kiadni olyan információt, mely a többi pályázót, illetőleg jelentkezőt hátrányosan érinti.”

6. § A Rendelet 7. § (1)-(4) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„7. § (1) A pályázat elbírálásában, illetve a liciteljárás lebonyolításában nem vehet részt az a természetes, vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve képviselőjük, aki maga a pályázónak vagy jelentkezőnek:

a) közeli hozzátartozója;

b) munkaviszony alapján felettese vagy alkalmazottja;

c) más szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatója vagy foglalkoztatottja;

d) tulajdonosa (résztulajdonosa) vagy tagja, amennyiben a pályázó vagy jelentkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság;

e) érdekeltségébe tartozó az a társaság vagy más jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, amelyet a pályázó vagy jelentkező közvetlenül vagy közvetve ellenőriz, illetőleg, amelynek a pályázó vagy jelentkező részben vagy egészben közvetlenül vagy közvetve tulajdonosa, továbbá ezek alkalmazottja vagy más szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatottja (összeférhetetlenség).

(2) A pályázat elbírálásában, illetve a liciteljárás lebonyolításában nem vehet részt az, akitől bármely oknál fogva nem várható el az ügy elfogulatlan megítélése (elfogultság).

(3) A pályázat elbírálásában, illetve a liciteljárás lebonyolításában résztvevő köteles haladéktalanul bejelenteni, ha vele szemben bármely, az (1) és a (2) bekezdésben körülírt összeférhetetlenségi vagy elfogultsági ok áll fenn.

(4) Összeférhetetlenségi vagy elfogultsági kérdésben a kiíró dönt.”

7. § A Rendelet az alábbi címmel és 7/A-7/E. §-kal egészül ki:

A versenyeztetési eljárásokra vonatkozó közös szabályok

7/A. § (1) A versenyeztetési eljárásokban a pályázati felhívásban, valamint a hirdetményben az ajánlat leadására határnapot kell megjelölni. Az ajánlat benyújtására megjelölt határnapot úgy kell meghatározni, hogy a felhívás vagy hirdetmény közzétételének napja és a pályázatok vagy liciteljárás során tett írásbeli ajánlatok benyújtására megjelölt határnap között a pályázók rendelkezésére álló határidő a versenyeztetési eljárás első alkalommal történő meghirdetésekor ne legyen kevesebb 30 napnál, illetve ismételt eljárás esetén 15 napnál.

(2) Amennyiben a hasznosítás időtartama az 1 évet nem haladja meg a pályázati felhívás, illetve hirdetmény közzétételének napja és a pályázatok vagy ajánlatok benyújtására megjelölt határnap között a pályázók, illetve jelentkezők rendelkezésére álló határidő első alkalommal és ismételt versenyeztetési eljárás esetén is legalább 5 nap.

7/B. § A versenyeztetési eljárásokban a pályázati felhívásnak valamint a hirdetménynek tartalmaznia kell:

a) a kiíró szerv megnevezését, székhelyét;

b) a versenyeztetési eljárás tárgyaként az értékesítésre, hasznosításra szánt vagyon megjelölését, a kiíró által meghatározott kikiáltási árat vagy értéket;

c) az értékesítés, hasznosítás feltételeit, a fizetés módját;

d) az ajánlati kötöttséggel kapcsolatos információkat, minimális időtartamát;

e) arra vonatkozó utalást, hogy a pályázó titkosan pályázhat;

f) a versenyeztetési eljárással kapcsolatos információt szolgáltató nevét, címét, telefonszámát;

g) a részletes tájékoztató rendelkezésre bocsátásának helyét, módját, idejét és költségét;

h) a versenyeztetési eljárás hivatalos nyelvének megjelölését;

i) a versenyeztetési biztosíték összegét, amely a kiírásban meghatározott vagyon értékének 10%-a, a rendelkezésre bocsátás határidejét és módját;

j) a vagyontárgy jellege szerint szükséges további információkat;

k) a pályázó illetve jelentkező adatainak megjelölésére történő felhívást;

l) a pályázati eljárás tárgyára vonatkozó, a kiíró által ismert terheket, korlátozásokat, az esetleges elővásárlási jogot, illetve ennek gyakorlásával kapcsolatos feltételeket;

m) a kiíró által a kiírás időpontjában ismert minden pályázóra illetve jelentkezőre vonatkozóan kötelező hatósági előírásokat;

n) a pályázati eljárás során a személyes közreműködés kötelezettségét;

o) a szerződéskötés feltételeit, valamint a szerződéskötésre rendelkezésre álló határidőt, a végleges ár vagy kialakult ellenérték megfizetésének vagy rendelkezésre bocsátásának határidejét és módját;

p) adásvételi szerződés esetén a vételár 0,5%-ának megfelelő szerződéskötési költségátalány megfizetésének kötelezettségét a szerződést kötő fél részéről.

Részletes tájékoztató

7/C. § (1) Az ingatlan értékesítése esetén - a pályázati felhíváson, illetve hirdetményen túl - a részletes tájékoztató tartalmazza:

a) 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát és helyszínrajzot;

b) a terület övezeti besorolását;

c) amennyiben a területre van érvényes szabályozási terv, a terv szerinti beépíthetőségét és a beépítést esetleg korlátozó előírásokat;

d) megtekintésének idejét, módját;

e) minden olyan, a kiíró által ismert - ingatlan-nyilvántartásban esetlegesen nem szereplő - tényt és körülményt, mely az ingatlan értékét, hasznosíthatóságát befolyásolja.

(2) Az ingatlan hasznosítása esetén - a pályázati felhíváson, illetve hirdetményen túl - a részletes tájékoztató tartalmazza:

a) az azonosítására szolgáló adatokat;

b) a hasznosítás célját, időtartamát;

c) az esetleges profilkötöttséget;

d) állapotát, felszereltségét;

e) a bérleti (használati) díj mértékét és megfizetésének módját;

f) a bérleti (használati) díjba beszámítható, a bérlő költségére elvégzendő munkálatok mértékét és módját;

g) a jogviszony megszűnésére vonatkozó kikötéseket;

h) a megtekintésének idejét, módját;

i) minden olyan egyéb körülményt, mely a hasznosítás szempontjából lényegesnek tekintendő.

(3) A kiíró a hirdetményre, illetve pályázati felhívásra beérkezett ajánlatokat kizárólag a pályázati felhívásban illetve hirdetményben megjelölt célra használhatja fel. Más célú felhasználás esetén a jelentkezővel, illetve pályázóval külön meg kell állapodni.

Az ajánlatok benyújtása

7/D. § A versenyeztetési eljárásban a beérkezett ajánlatokat a lebonyolító átveszi és a beérkezés sorrendjében sorszámmal látja el, és igazolja az átvétel tényét.

A versenyeztetésre felhívás visszavonása, kizárás a versenyeztetési eljárásból

7/E. § (1) A polgármester a pályázati felhívást, illetve hirdetményt az ajánlatok illetve a liciteljárásban írásban tett ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig visszavonhatja. A pályázati felhívás, illetve a hirdetmény visszavonása a kiíró versenyeztetésről hozott döntését nem érinti. A visszavonásra a közzétételnél irányadó szabályokat kell alkalmazni. Egyidejűleg intézkedni kell a pályázati biztosíték pályázók, illetve jelentkezők részére történő visszautalásáról, valamint a kiíró tájékoztatásáról.

(2) Az (1) bekezdés szerinti visszavonás esetén - amennyiben az információszolgáltatás ellenérték fejében történt - a polgármester a dokumentáció visszaszolgáltatása ellenében köteles a résztvevőknek az ellenértéket visszafizetni.

(3) A pályázati felhívásban illetve hirdetményben közölt feltételek nem teljesítése, továbbá az adatszolgáltatási, a pályázót, illetve jelentkezőt az eljárási rend alapján terhelő egyéb kötelezettség megszegése a versenyeztetési eljárásból történő kizárást vonja maga után.

(4) A pályázó, illetve a jelentkező az ajánlat benyújtására nyitva álló határidő lejártáig az ajánlatát bármikor visszavonhatja, ez esetben az ajánlattétellel kapcsolatosan a kiíró felé követelést nem támaszthat.

(5) A kiíró az eljárás során mindvégig fenntartja azon jogát, hogy a versenyeztetési eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.”

8. § A Rendelet 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. § A pályázati eljárás az ingatlan- és ingóvagyon értékesítésének, hasznosításának nyilvános, egyfordulós, a pályázók írásban benyújtott ajánlatának értékelésével megvalósuló versenyeztetése, mely során a pályázati eljárás nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett a legkedvezőbb ajánlatot tette.”

9. § A Rendelet 8/A. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8/A. § A beérkezett pályázatokat a polgármester által kijelölt értékelő bizottság előzetesen értékeli, a legkedvezőbb ajánlatot az értékelő bizottság által összeállított szempontokat is figyelembe véve a kiíró választja ki. Ezt követően a pályázati eljárás nyertesével történő szerződéskötésre a polgármester jogosult.”

10. § A Rendelet 9. §-a hatályát veszti.

11. § A Rendelet 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„10. § (1) A pályázati felhívásnak a 7/B. §-ban foglaltakon túl tartalmaznia kell az ajánlatok elbírálásának módját, menetét, szempontrendszerét, külön kiemelve:

a) az ajánlatok felbontásának a helyét és időpontját;

b) azt a tényt, hogy az ajánlatok felbontása zártkörűen zajlik;

c) az ajánlatok felbontásánál jelenlevőket;

d) az ajánlatok elbírálására vonatkozó időtartamot;

e) az ajánlatok elbírálására és a döntések meghozatalára jogosult testület, szerv, személy megnevezését;

f) a bírálati szempontok megjelölését.

(2) A pályázati felhívás az (1) bekezdésen túl - szükség szerint - az alábbiakat tartalmazza:

a) az eredményhirdetés módját, helyét, és várható idejét;

b) alternatív ajánlat tételének lehetőségét, ha erre a kiíró módot kíván adni, továbbá arra történő utalást, hogy a kiíró feltétel(ek)hez kötött ajánlatot érvényesnek tekinti-e, illetve milyen feltételekkel fogadja el;

c) a pályázati felhívás és mellékleteinek tartalomjegyzékét;

d) a pályázó ajánlati garanciáját, szerződés-tervezet csatolására való felhívást, illetve a kiíró által megküldött szerződés-tervezet elfogadásáról szóló nyilatkozatot.”

12. § A Rendelet 11. §-a hatályát veszti.

13. § A Rendelet 14. § (3)-(4) bekezdései hatályukat veszti.

14. § A Rendelet 15. §-a hatályát veszti.

15. § A Rendelet 16. §-a hatályát veszti.

16. § A Rendelet 17. § (1) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

„17. § (1) A határidőben beérkezett ajánlatok felbontása a közjegyző, vagy értékelő bizottság jelenlétében zártkörűen történik.”

17. § A Rendelet 17. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„17. § (2) Az ajánlatok felbontásakor a jelenlévőkkel ismertetni kell a pályázó nevét, székhelyét, lakóhelyét, és az ajánlati árat, valamint az előre meghirdetett bírálati szempontokra adott ajánlatrészeket, azonban az ajánlatokkal kapcsolatos további részletek nem hozhatók nyilvánosságra.”

18. § A Rendelet 17. § (4) bekezdése hatályát veszti.

19. § A Rendelet 17. § (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„17. § (8) Az értékelő bizottság az ajánlatok felbontását követően minősíti az ajánlatokat.”

20. § A Rendelet 17/A. §-a hatályát veszti.

21. § A Rendelet 18. § (1) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul:

„18. § (1) Az értékelési eljárásról az értékelő bizottságnak emlékeztetőt kell készítenie, amelyben fel kell tüntetni:”

22. § A Rendelet 18. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„18. § (5) Pályázati eljárás során benyújtott érvényes ajánlatokat a polgármester által kijelölt értékelő bizottság véleményezi, ellátja indoklással, valamint döntés előkészítő javaslatot tesz a kiírónak.”

23. § A Rendelet 18. § (10) bekezdésnek c) pontja hatályát veszti.

24. § A Rendelet 18. § (11) bekezdése hatályát veszti.

25. § A Rendelet 18. § (13) bekezdése hatályát veszti.

26. § A Rendelet 19. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„19. § (1) A pályázati eljárás eredményeként - e rendelet 18. § (12) bekezdés szerinti kivétellel - csak a nyertes pályázóval lehet szerződést kötni.”

27. § A Rendelet IV. fejezete helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

IV. fejezet

Liciteljárás

20. § (1) A liciteljárás az ingatlan- és ingóvagyon értékesítésének, hasznosításának, a nyilvános előminősítő eljárás során, jelen rendelet szerint kiválasztott jelentkezők közvetlen részvételével és jelenlétével megvalósuló versenyeztetése, mely során a vételár a nyilvános liciten licitlépcsők alkalmazásával kialakult legmagasabb ár.

(2) A liciteljárás előminősítő eljárással indul mely során a jelentkezők a 22. § szerinti előminősítő ajánlatot kötelesek benyújtani. Az előminősítő eljárást követően jelen rendelet szerint erre jogot szerzett jelentkezők a személyes részvételükkel lebonyolított, a lebonyolító által meghatározott időpontban megtartott liciten vesznek részt.

A liciteljárás kiírása

21. § (1) A liciteljárást hirdetményben kell közzé tenni. A hirdetménynek a 7/B. § -ban foglaltakon túl tartalmaznia kell:

a) az előminősítő eljárás tényét;

b) az előminősítő eljárásban az ajánlatok benyújtásának helyét, módját és határidejét;

c) a licit helyét és idejét;

d) a kiíró által az előminősítő eljárásra vonatkozóan meghatározott kikiáltási árat vagy értéket;

e) az előminősítő eljárás során az ajánlatok elbírálásának módját, menetét, szempontrendszerét, külön kiemelve:

ea) az előminősítő ajánlatok felbontásának a helyét és időpontját,

eb) az ajánlatok felbontásánál jelenlevőket;

ec) az előminősítő eljárásban a bírálati szempontok megjelölését,

ed) valamint, hogy az előminősítő eljárásban használt bírálati szempontok figyelembevételével kik jogosultak a liciten történő részvételre.

f) a liciten való részvétel feltételeit:

fa) a liciten részt venni és vételi ajánlatot tenni személyesen, vagy meghatalmazás útján lehet. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni;

fb) a liciten e rendelet 22. §-ában foglalt feltételek fennállása esetén azok a jelentkezők vehetnek részt, akik az előminősítő eljárásban a legjobb ajánlatot tették (függetlenül a pályázók számától);

g) a licitlépcső emelkedésének mértékét;

h) a szerződéskötés feltételeit, valamint a szerződéskötésre rendelkezésre álló határidőt, a végleges ár megfizetésének határidejét és módját;

i) a részvételt befolyásoló egyéb lényeges körülményeket;

j) a jelentkezés helyét, határidejét, módját;

k) a pályázati biztosíték összegét, letétbe helyezésének, visszafizetésének vagy beszámításának módját és idejét.

Az előminősítő eljárás

Az ajánlat

22. § (1) A liciteljáráson részt venni kívánó jelentkezők előminősítő ajánlat benyújtására kötelesek.

(2) Az előminősítő eljárás során a jelentkező a 21. § szerint megjelent hirdetmény szerinti ajánlatát a 13. § -ban foglaltak szerint köteles benyújtani, azzal, hogy az ott meghatározottakon túl a jelentkező vállalni köteles ajánlatában, hogy a liciten legalább az előminősítő eljárásban tett ajánlatának megfelelő licitet tesz.

(3) Amennyiben az előminősítő eljárásban arra jogot szerzett jelentkezők a liciten személyesen vagy meghatalmazott képviselőjük útján nem jelennek meg, akkor az előminősítő eljárásban írásban tett ajánlatuk a liciten tett ajánlatnak minősül.

Ajánlati kötöttség, az eltérés joga

23. § (1) A jelentkező ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az előminősítő eljárásban benyújtandó ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt.

(2) A jelentkező az előminősítő eljárásban tett ajánlatához a hirdetményben meghatározott időpontig, de legalább a nyilvános licit időpontját követő 60 napig, illetve a meghosszabbított határidő leteltéig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a liciteljárás nyertesével vagy a 23/C. § (7) bekezdésében meghatározott jelentkezővel szerződést köt, vagy írásban közli, hogy a liciteljárást eredménytelennek minősíti.

(3) A jelentkező ajánlatát - a (4) bekezdés keretei között - csak akkor módosíthatja, ha az előminősítő eljárás eredményeképpen a liciten történő részvételre jogot szerzett.

(4) Az előminősítő eljárást követően az ajánlatoktól kizárólag a liciten történő személyes részvétel során lehet eltérni, az alábbiak szerint: az előminősítő eljárás során a liciten részvételt nyert jelentkező csak az ajánlat pénzügyi részét - beleértve a vételárat, fizetési ütemezést és a biztosítékokat - változtathatja meg.

(5) A változtatott ajánlat összegszerűségében nem lehet kedvezőtlenebb az előminősítő eljárásban résztvevő jelentkezők által tett legjobb ajánlatnál. Más ajánlati feltétel módosítása érvénytelen, ilyen esetben az ajánlat a módosítással érintett részében részlegesen érvénytelen és helyébe az előminősítő eljárásban tett ajánlati feltétel lép.

Az előminősítő ajánlatok bontása, elbírálása

23/A. § (1) A határidőben beérkezett ajánlatok felbontása az értékelő bizottság és a liciteljárás vezetőjének jelenlétében kizárólag zártkörűen, a jelentkezők részvételével történhet.

(2) Az ajánlatot tevő meghatalmazottja köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni a képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.

(3) Az ajánlatok felbontásakor a jelenlévőkkel ismertetni kell az előminősítő ajánlatot benyújtó nevét, székhelyét, lakóhelyét, azt, hogy a benyújtott ajánlat a hirdetményben közzétett követelményeknek megfelel-e, valamint hogy a benyújtott ajánlat az (5) bekezdésben foglaltak szerint érvényes-e.

(4) Azok az ajánlatot tevők akik ajánlatukban a kiíró által meghatározott követelményeknek nem tettek eleget, illetve ajánlatuk érvénytelen, az előminősítő eljárásban a továbbiakban nem vehetnek részt.

(5) Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a hirdetményben és e rendeletben foglalt egyéb feltételeknek.

(6) A hirdetményben közzétett követelményeknek megfelelő érvényes ajánlatot tevő jelentkezők és az értékelő bizottság részére a liciteljárás vezetője ismerteti az előminősítő eljárásban az egyes jelentkezők által tett ajánlati árakat, valamint az előre meghirdetett bírálati szempontokra adott ajánlatrészeket.

(7) A pályázatok értékelésében, elbírálásában, kezelésében résztvevő személyeket, illetve az általuk felkért szakértőket titoktartási kötelezettség terheli.

(8) Az értékelő bizottság feladata különösen:

a) biztosítja az ajánlatok felbontásának szabályos lefolytatását;

b) ellenőrzi, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a hirdetményben rögzített alaki, formai és tartalmi követelményeknek;

c) rögzíti az ajánlatok bírálati sorszámát és darabszámát;

d) rögzíti az ajánlatok felbontásakor, illetve ismertetésekor bejelentett észrevételeket;

e) megállapítja az ajánlatok érvénytelenségét;

f) átvételi és bontási jegyzőkönyv (továbbiakban: jegyzőkönyv) felvétele, melyet a bontásnál mindvégig jelenlévő tag aláírása hitelesít;

(9) A benyújtott ajánlatok tartalma alapján az értékelő bizottság a pályázatban valamint a hirdetményben foglaltak figyelembevételével az ajánlatok felbontását követően megállapítja, hogy kik azok a jelentkezők, akik az előminősítő eljárásban beadott ajánlatok alapján a liciten történő részvételre jogot szereztek.

(10) Ezt követően a liciteljárás vezetője írásban vagy a személyesen megjelent jelentkezők esetében személyes értesítés útján, az előminősítő eljárásban a liciten történő részvételre jogot szerzett jelentkezőket a licitre meghívja.

(11) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

a) az átvétel és a bontás helyét, idejét, a jelenlévő személyek nevét, jelenlétük minőségét;

b) az ajánlati felhívás tárgyát, a hirdetmény közzétételének időpontjait, helyét, az előminősítő ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőt, a határidőben és határidőn túl beérkezett ajánlatok számát, valamint a bírálati sorszámát;

c) az ajánlatok felbontásának és ismertetésének rövid leírását, a jelenlévők hozzászólásainak, észrevételeinek rövid ismertetését;

d) az érvénytelen ajánlatok bírálati sorszámát és az érvénytelenség okát;

e) az előminősítő eljárás eredményének összefoglaló értékelését, az első három legjobb ajánlatot tevő megnevezését, amennyiben szükséges indoklást;

f) minden egyéb olyan információt, amelyet az értékelő bizottság tagja szükségesnek tart.

(12) A jegyzőkönyvhöz kell csatolni:

a) az előminősítő eljárás során beérkezett valamennyi ajánlatot és iratot 1-1 példányban;

b) az előminősítő eljárás valamennyi dokumentációját.

(13) Az előminősítő eljárásban az értékelő bizottság további felhívására a jelentkező köteles az ajánlatában foglaltakat igazolni.

(14) A előminősítő eljárást eredményesnek kell nyilvánítani, ha a hirdetményben foglalt feltételeknek megfelelő, érvényes kettő vagy több ajánlat érkezett.

(15) Eredménytelen az előminősítő eljárás, ha

a) a kitűzött időpontig egyetlen ajánlat sem érkezett, vagy az ajánlatok hirdetmény alapján nem értékelhetők, vagy kizárólag egy érvényes ajánlat érkezett;

b) a kiíró valamely jelentkezőnek az eljárás tisztaságát sértő, vagy a többi jelentkező érdekeit egyébként sértő cselekménye miatt az előminősítő eljárás eredménytelenné nyilvánítása mellett döntött;

(16) A kiíró dönthet úgy, hogy amennyiben az előminősítő eljárásban a legjobb ajánlatot tevő valamint a második legjobb ajánlatot tevő ajánlata között összegszerűségében a legjobb ajánlatot tevőhöz viszonyítva 15% vagy annál nagyobb különbség van, úgy a liciteljárás pályázati eljárássá alakul át, és a jelen rendelet 8-19. §-aiban foglaltak lépnek életbe. Ezt a tényt a hirdetményben közölni kell.

(17) A (15) bekezdésben foglaltak esetén a bonyolító köteles a határidők megváltoztatása mellett, de a korábbival azonos tartalmú hirdetményt közzétenni, és az előminősítő eljárást megismételni.

(18) Ismételten eredménytelen előminősítő eljárást követően a hasznosítás módjáról a kiíró dönt.

A liciten történő részvétel feltételei

23/B. § (1) A liciten az vehet részt, aki az előminősítő eljárásban erre jogot szerzett.

(2) A pályázati biztosítékot foglalóként kell beszámítani a végleges árba, a többi jelentkezőnek a befizetett biztosítékot a liciteljárás befejezését követő 8 napon belül vissza kell adni, illetve utalni.

A licit lebonyolításának szabályai

23/C. § (1) A licitet a liciteljárás vezetője közjegyző jelenlétében köteles végrehajtani.

(2) A licit nyilvános.

(3) A licit vezetőjének feladata:

a) gondoskodik a licit technikai feltételeiről;

b) gondoskodik arról, hogy a jelentkezők kizárólag egy csoportban, jól elkülönítetten foglaljanak helyet;

c) tájékoztat az elővásárlási joggal rendelkezőkről;

d) a közjegyzői észrevételek alapján a szükséges intézkedéseket megteszi;

e) tájékoztat az induló licitár, valamint a licitlépcső emelkedésének mértékéről;

f) a licit megkezdésekor közli a kikiáltási árat és felhívja a jelentkezőket a licitálásra;

g) licitlépcsőnként, sorszám szerint közli, illetve rögzíti, hogy ki tartja a licitárat;

h) a licit lezárása;

i) intézkedik a pályázati biztosíték visszafizetéséről.

(4) A licitálásban részt vevők tárcsa felmutatásával vagy kézfelemeléssel licitálhatnak. A felajánlott legmagasabb ár háromszori kikiáltását követően ki kell jelenteni a legtöbbet ajánló vevő személyét.

(5) Amennyiben az utolsó licitárra több jelentkező is volt azonban az azt követő emelt licitre egyetlen jelentkező sem licitált, úgy a liciteljárás nyertesének az minősül, aki az előminősítő eljárásban jobb ajánlatot tett. Azonos ajánlatok esetén a nyertest a közjegyző által lebonyolított sorolás dönti el.

(6) A szerződés a licit nyertesével a liciteljáráson elért legmagasabb áron köthető meg.

(7) A liciteljárást követően a licit során legjobb ajánlatot tevő vevő köteles a szerződést a licit napjától számított 15 napon belül megkötni, és a pályázati biztosítékként befizetett összeget kiegészíteni a teljes vételár 20%-ának megfelelő összegre - az esetleges elővásárlási jogról való lemondástól, illetve az elővásárlásra nyitva álló 30 napos időtartam eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül megfizetni. Amennyiben a legjobb ajánlatot tevő vevő a szerződéskötési, fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a vételár 20%-át elveszti, és helyébe a liciteljárás során második legjobb ajánlatot tevő lép.

(8) Amennyiben a (7) bekezdés szerinti második legjobb ajánlatot tevő jogosult és köteles a szerződés megkötésére, az erről szóló, részére megküldött értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül a pályázati biztosítékként befizetett összeget köteles kiegészíteni a teljes vételár 20%-ának megfelelő összegre, valamint az Önkormányzattal a szerződést megkötni. Amennyiben a szerződéskötési, fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a pályázati biztosítékot elveszti, a liciteljárás pedig eredménytelennek minősül.

(9) Amennyiben a liciten a legjobb ajánlatot tevők közül legalább ketten nem jelennek meg, az eljárás pályázati eljárássá alakul át, a licit megtartására nem kerül sor és a jelen rendelet 8-19. §-okban foglalt szabályok szerint kell eljárni.”

28. § A Rendelet 24. § c)-d) pontjai hatályukat vesztik.

29. § A Rendelet 24. § f) pontja az alábbiak szerint módosul:

f) A liciteljárás vezetője: a Polgármesteri Hivatal illetékes irodavezetője által kijelölt személy.”

30. § A Rendelet 24. §-a az alábbi h) ponttal egészül ki:

h) Titkos pályázó: az a pályázó, akinek, vagy amelynek a neve külön zárt borítékban szerepel.”

31. § A Rendelet 24. § a az alábbi i) ponttal egészül ki:

i) Jelentkező: bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint az előzőek együttes ajánlattétel céljára alapított vagy egyéb alkalmi egyesülése, amely a liciteljárásra vonatkozó hirdetmény szerint az előminősítő eljárásban ajánlatot tesz, illetve a liciten részt vesz. Az alkalmi egyesülés tagjainak felelőssége egyetemleges.”

32. § (1) Jelen rendelet 2008. december 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szóló 35/2004. (IX. 30.) rendelet módosításáról szóló 12/2005. (III. 11.) rendelet, az Önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szóló 35/2004. (IX. 30.) rendelet módosításáról szóló 32/2005. (XI. 14.) rendelet, az Önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szóló 35/2004. (IX. 30.) rendelet módosításáról szóló 1/2007. (I. 26.) rendelet, az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról az elfogadott lakáskoncepció végrehajtása érdekében című 17/2007. (VI. 20.) rendelet 9. §-a.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

  Vissza az oldal tetejére