Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 27/2006. (IX. 18.) rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésének c) pontjában, valamint a centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak a zajvédelem helyi szabályairól szóló 27/2006. (IX. 18.) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) preambulumában foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésének c) pontjában, valamint a centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:”

2. § A Rendelet 1. § (1) bekezdése hatályát veszti.

3. § A Rendelet 1. § (3) bekezdésének a)-e) pontjai hatályukat vesztik, az f) pontban foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

f) veszélyes mértékű környezeti zaj:

- olyan környezeti zaj, amely meghaladja a külön jogszabályban megállapított zajszennyezettség (a továbbiakban: zajterhelés), illetőleg zajkibocsátás megengedett határértékét,

- olyan szabadidős zajforrástól származó zaj, amelyre jellegéből adódóan határértéket megállapítani nem lehet, mert azonos körülmények között nem ismételhető és érzékszervi észleléssel megállapíthatóan a hatásterületen élő lakosság nyugalmát zavarja;”

4. § A Rendelet 2-7. §-ai, valamint a 8. § (1) bekezdése hatályát veszti.

5. § A Rendelet 10. §-ában foglalt rendelkezések helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„Szabálysértést követ el és 30 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet 8. §-ában és 9. §-ában előírtakat megszegi.”

6. § A Rendelet 1. számú melléklete hatályát veszti.

7. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

  Vissza az oldal tetejére