Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (I. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 49/2004. (XII. 29.) rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Lt.) 54. § (1), (3) bekezdésében, valamint az 58. § (2), (3) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 49/2004. (XII. 29.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat tulajdonában álló valamennyi lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre.”

2. § A Rendelet 1. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az önkormányzat és más személy közös tulajdonában lévő (ún. vegyes tulajdonú) lakások elidegenítésre.”

3. § A Rendelet 1. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Lt., a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.), és Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásról szóló 33/2004. (IX. 28.) rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) rendelkezéseit kell alkalmazni.”

4. § A Rendelet 2. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) Az Önkormányzat tulajdonában álló, a lakáskoncepcióban elidegenítésre kijelölt lakásokat - a jelen rendelet 3. §-ában foglalt kivétellel - pályázati eljárás útján kell elidegeníteni, mely lebonyolításának módját az önkormányzat vagyonának értékesítése és hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szóló 35/2004. (IX. 30.) rendelet (továbbiakban: Versenyrendelet) szabályozza.”

5. § A Rendelet 2. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások:

a) a bérlő számára, vagy

b) versenytárgyalás, vagy

c) vevőkijelölés útján

idegeníthetők el.”

6. § A Rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja az alábbiak szerint módosul:

c) a bérbeadó hozzájárulása alapján a bérlő által végzett, számlákkal igazolt, és a bérbeadó által meg nem térített értéknövelő beruházások értékével csökkentett beköltözhető és lakott forgalmi értéket;”

7. § A Rendelet 4. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(4) Az értékbecslő a (3) bekezdésben felsorolt tényezők figyelembevételével az értékbecslésben javaslatot tesz a lakás beköltözhető forgalmi értékére, valamint ha a lakást az elővásárlásra jogosult bérlő veszi meg, a bérbeadó hozzájárulása alapján a bérlő által végzett, számlákkal igazolt, és a bérbeadó által meg nem térített a lakásra fordított értéknövelő beruházásai értékére.”

8. § A Rendelet 4. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(5) A (4) bekezdésben meghatározott javaslat figyelembevételével a GTB dönt a lakás beköltözhető forgalmi értékéről, valamint a bérbeadó hozzájárulása alapján a bérlő által végzett, számlával igazolt és a bérbeadó által meg nem térített értéknövelő beruházások értékéről.”

9. § A Rendelet 4. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az (5) és (6) bekezdések alapján meghozott döntés a meghozatalától számított egy évig érvényes.”

10. § A Rendelet 5. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A 4. § (5) bekezdés alapján a GTB által megállapított beköltözhető forgalmi értékből le kell vonni a GTB által megállapított, a bérbeadó által jóváhagyott, a bérlő által végzett, számlával igazolt és a bérbeadó által meg nem térített értéknövelő beruházás értékét, mely megadja a vételár alapját (továbbiakban: vételáralap). Ezt követően a lakás vételárát a vételáralap értékétől függően, sávosan az alábbi táblázat szerinti százalékos arányban kell kiszámítani:

Vételáralap Vételár
5 millió Ft alatt A vételáralap 50% -a
5 - 10 millió Ft között A vételáralap 5 millió Ft alatti része 50%-ának, és a vételáralap 5 és 10 millió Ft közötti része 70%-ának összege
10 millió Ft felett A vételáralap 5 millió Ft alatti része 50%-ának, és a vételáralap 5 és 10 millió Ft közötti része 70%-ának, és a vételáralap 10 millió Ft feletti része 100%-ának összege”

11. § A Rendelet 5. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) A vételáralap kiszámításnál a beköltözhető forgalmi értéket nem csökkenti azon ráfordítások összege, amelyeket a bérlő a lakhatás minőségének javítása érdekében komfortfokozat-növelés, vagy korszerűsítés nélkül végzett, illetve amelyre a bérleti szerződés, illetve jogszabály alapján a bérlő saját költségén volt köteles.”

12. § A Rendelet 5. § (4) bekezdése hatályát veszti.

13. § A Rendelet 6. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) Az elővásárlásra jogosult bérlő a vételárat az alábbiak szerint teljesítheti:

a) egyösszegben oly módon, hogy a vételár 10%-át a szerződés megkötésekor, a vételárból fennmaradó 90% vételárhátralékot pedig a szerződés megkötését követő 90 napon belül fizeti meg.

b) a szerződés megkötésekor a vételár 20-%-át egyösszegben, míg a fennmaradó vételárhátralékot 15 év alatt havonta egyenlő részletben fizeti meg. Kérelmére a vételárhátralék törlesztési idejét rövidebb időben kell meghatározni.

c) amennyiben az ingatlan beköltözhető forgalmi értéke 10 millió forint alatt van, és az ingatlan félkomfortos, vagy komfort nélküli besorolású, vagy szükséglakás, a szerződés megkötésekor a vételár 10%-át egyösszegben, a fennmaradó vételárhátralékot 20 év alatt, havonta egyenlő részletekben fizeti meg. Kérelmére a vételárhátralék törlesztési idejét rövidebb időben kell meghatározni.”

14. § A Rendelet 6. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A vételár egyösszegű megfizetésekor az (1) bekezdés a) pontja szerinti teljesítés esetén az elővásárlásra jogosult bérlőt a fennmaradó 90% vételárhátralék 20%-ának megfelelő összegű kedvezmény illeti meg.”

15. § A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A vételárhátraléknak a szerződésben rögzített határnap előtti egyösszegű megfizetésekor a 6. § (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti teljesítés esetén a kedvezmény mértéke a szerződés megkötéstől számított

1. évben a vételárhátralék 20%-a;

2. évben a vételárhátralék 15%-a;

3. évben a vételárhátralék 10%-a;

4. évben a vételárhátralék 5%-a;

A kedvezmény az 5. évtől a 20. évig a vételárhátralék 1%-a.”

16. § A Rendelet 6. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott kedvezményeken túl a vételár 10%-ának megfelelő összegű további kedvezmény és kamatmentesség illeti az elővásárlásra jogosult bérlőt, ha három, vagy több gyermek eltartásáról gondoskodik, vagy nyugdíjas, vagy fogyatékos, vagy fogyatékos gyermeket nevel, és az egy főre jutó átlagjövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj kétszeresét nem haladja meg.”

17. § A Rendelet 6. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A bérlő részére értékesítésre került önkormányzati lakásra, a vételár teljesítéstől függetlenül, az adásvételi szerződés megkötéstől számított minimum öt évig, maximum a teljes vételár kifizetéséig, az Önkormányzat javára elidegenítési és terhelési tilalom, valamint a vételárhátralék biztosítására jelzálogjog kerül bejegyzésre azzal, hogy amennyiben öt éven belül a bérlő a lakást harmadik személy részére el kívánja idegeníteni, úgy az 5. § (2) bekezdésben meghatározott vételáralap és az általa befizetett vételár különbözetét az Önkormányzat részére vissza kell fizetnie.”

18. § A Rendelet 7. § (1) bekezdés első mondata az alábbiak szerint módosul:

„(1) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság (a továbbiakban: ESZB) a vételárhátralék törlesztését - kérelemre, az igazolások egyidejű csatolásával - az alábbi esetekben függeszti fel:”

19. § A Rendelet az alábbi 7/A. §-sal egészül ki:

„(1) A lakáskoncepcióban elidegenítésre kijelölt lakás, illetve az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, többlakásos lakóépület lakottan is elidegeníthető harmadik személy részére:

a) az ingatlanra vonatkozó érvényes bérleti, vagy használati szerződés esetén akkor, amennyiben a bérlő/használó, a részére megküldött értékesítési ajánlat alapján, az abban foglalt határidőben, elővásárlási jogával nem él, abban az esetben csak a bérlő írásbeli hozzájárulásával lehet elidegeníteni;

b) jogcím nélküli használó által lakottan akkor, amennyiben az ingatlanra vonatkozó bérleti, illetve használati szerződés legalább 12 hónapja megszűnt, vagy megszüntetésre került.

(2) Az értékesítésre

a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben, valamint a vételi ajánlatot tevő közös kérelmére, amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott ingatlan az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (1) bekezdésben meghatározott értékhatárt nem haladja meg, vevőkijelölés útján;

b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben versenytárgyalás útján a Versenyrendelet szabályai szerint

kerülhet sor.

(3) A (2) bekezdés a)-b) pontja esetén a forgalmi érték meghatározása során a 4. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy az érték megállapítása során figyelembe kell venni az ingatlan lakottságának tényét, melynek csökkentő tényezőkénti mértéke a forgalmi érték 15%-át nem haladhatja meg.”

20. § A Rendelet III. fejezetének címe az alábbiak szerint módosul:

„Helyiségek elidegenítéséről és az elidegenítés feltételeiről”

21. § A Rendelet 9. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A helyiség elidegenítéséről a Vagyonrendelet 6. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörök szerinti tulajdonosi jogok gyakorlója dönt.”

22. § A Rendelet 9. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) Bérleti, illetve elővásárlási joggal nem terhelt önkormányzati tulajdonú üres helyiség elidegenítésére - a helyiség forgalmi értékének figyelembevételével, a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a Versenyrendeletet kell megfelelően alkalmazni.”

23. § A Rendelet 9. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) Amennyiben az üres helyiséget szomszédos lakás bővítéséhez lehet felhasználni - ha jogszabály másképp nem rendelkezik - a lakás tulajdonosa részére a helyiséget pályázat nélkül is el lehet idegeníteni.”

24. § A Rendelet 10. § első mondata az alábbiak szerint módosul.

„10. § A helyiség elidegenítésére vonatkozó, az elővásárlásra jogosult bérlő részére adott ajánlatnak tartalmaznia kell:”

25. § A Rendelet 10. § c) pontja az alábbiak szerint módosul:

c) a helyiség forgalmi értékének megfelelő vételárát;”

26. § A Rendelet 12. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A vételár a beköltözhető forgalmi érték. A forgalmi érték meghatározásakor a 4. § (1)-(4) bekezdéseiben foglalt szempontokat kell alkalmazni.”

27. § A Rendelet 12. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) Az elővásárlásra jogosult bérlő a helyiséget a Vagyonrendelet 6. § (2) bekezdésben meghatározott hatáskörök szerinti tulajdonosi jogok gyakorlója által megállapított forgalmi értéknek megfelelő vételáron vásárolhatja meg.”

28. § A Rendelet 12. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) Az elővásárlásra jogosult bérlő az adásvételi szerződés megkötésekor a vételár legalább 50%-át egy összegben fizeti meg. A fennmaradó vételárhátralékra, legfeljebb öt év részletfizetési kedvezmény adható.”

29. § Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Ancsin László Kovács Péter
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére