Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2009. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában álló lakás és helyiség bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 42/2004. (XI. 18.) rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Lt.) 3. § (1) és (2) bekezdésében, a 4. § (3) bekezdésében, az 5. § (3) bekezdésében, a 19. § (1) és (2) bekezdésében, a 20. § (3) bekezdésében, a 21. § (6) bekezdésében, a 23. § (3) bekezdésében, a 27. § (2) bekezdésében, a 29. § (2) bekezdésében, a 31. § (2) bekezdésében, a 33. § (3) bekezdésében, a 34. § (1) és (4) bekezdésében, a 36. § (2) bekezdésében, a 42. § (2) bekezdésében, a 68. § (2) bekezdésében, a 80. § (1) bekezdésében, a 84. § (2) bekezdésében és a 86. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak az Önkormányzat tulajdonában álló lakás és helyiség bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 42/2004. (XI. 18.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) II. fejezete az alábbi 3/A-3/C. §-al egészül ki:

A költségelvű bérbeadás

3/A. § A lakásbérbeadás jellege költségelvűnek minősül, ha

a) a kijelölt bérlő a 4. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján nem minősül szociálisan rászoruló személynek, és a bérleti jogviszony meghosszabbítására kerül sor,

b) a bérlőkijelölés az ESZB által kizárólagosan költségelven bérbe adott lakásba történt,

c) a lakásbérbeadás pályázat nélkül e rendelet 10. §-ában meghatározottak szerint új bérlő részére történt (szolgálati lakások bérbeadása új bérlő kijelölésével).

3/B. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza az ESZB-t, hogy állapítsa meg, melyek a lakás egyedi jellemzői alapján, kizárólag költségelvű lakbérfizetési kötelezettség előírása mellett bérbe adható lakások.

(2) Az (1) bekezdés szerint meghatározott kizárólag költségelven bérbeadható lakásokat pályázati úton lehet bérbe adni. A pályázati eljárásra a 4. § (2)-(8) bekezdéseiben foglalt szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.

(3) Költségelven történő lakásbérletre az a személy nyújthat be pályázatot, aki:

a) a csatolt jövedelem- és vagyonnyilatkozat alapján e rendelet 4. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint nem minősül szociálisan rászoruló személynek,

b) Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén legalább 2 éve lakóhellyel, vagy legalább 3 éve tartózkodási hellyel vagy az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervnél eltöltött legalább 2 éves közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik,

c) csatolt jövedelem- és vagyonnyilatkozat alapján társadalmi rászorult személynek minősül.

(4) A pályázatot írásban, e rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon, a pályázati kiírásban megjelölt helyen és időben, zárt borítékban lehet benyújtani. A pályázathoz mellékelni kell az e rendelet 2. számú melléklete szerinti jövedelem- és vagyonnyilatkozatokat is. A pályázatokat lakásonként külön pályázati lapon kell benyújtani.

(5) A költségelven történő lakásbérletre benyújtott pályázatok értékeléséről, a bérlő kijelöléséről és a bérbeadás idejének meghatározásáról az ESZB határozattal dönt.

(6) A pályázat elbírálása során előnyben részesülhet, aki

a) hosszabb ideje rendelkezik folyamatos Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel, vagy folyamatos önkormányzati fenntartásban működő szervnél eltöltött közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonnyal;

b) az önkormányzattól bérelt lakása bérleti jogviszonyát - a bérbeadóval való közös megegyezéssel - a költségelvű lakbérfizetés előírása mellett bérbe adott lakásra kötött bérleti szerződés létrejöttével egyidejűleg megszünteti.

(7) Az ESZB a költségelven bérbeadott lakás bérlőjével legfeljebb 2 évre szóló határozott idejű bérleti szerződést köt.

3/C. § A költségelven történő határozott időre szóló bérleti jogviszony a bérlő kérelmére az ESZB döntése alapján meghosszabbítható, és a lakás ismételten költségelven adható bérbe, ha

a) a bérlő igazolja, hogy e rendelet 3/B. § (3) bekezdésében meghatározott feltétel fennáll (társadalmilag rászorult) és

b) a lakás - e rendelet szabályai alapján - csak költségelven adható bérbe, és

c) a bérlő lakbér-és/vagy közüzemi díjtartozással nem rendelkezik.”

2. § A Rendelet 5. §-a az alábbi (4)-(5) bekezdésekkel egészül ki:

„(4) Szociális helyzet alapján történt bérbeadás esetén, a határozott időre szóló bérleti jogviszony az ESZB döntése alapján meghosszabbítható, és a lakás ismételten szociális helyzet alapján adható bérbe, ha

a) a bérlő e rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott szociális rászorultsági feltételeknek megfelel, vagy

b) a lakás szükséglakás, vagy

c) a bérlő lakbér- és/vagy közüzemi díjtartozással nem rendelkezik.

(5) Szociális helyzet alapján történt bérbeadás esetén, a határozott időre szóló bérleti jogviszony az ESZB döntése alapján meghosszabbítható, de a továbbiakban csak költségelven történhet a bérbeadás, ha a bérlő e rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott szociális rászorultsági feltételeknek már nem felel meg, feltéve, hogy lakbér- és/vagy közüzemi díjtartozással nem rendelkezik.”

3. § A Rendelet 30. §-a az alábbi e)-f) ponttal egészül ki:

e) Jövedelem és jövedelemszámítási időszak fogalmának meghatározásánál a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvényben foglalt értelmező rendelkezések és meghatározások az irányadóak.

f) Társadalmi rászorultság: a pályázat benyújtásának időpontjában a kérelmező legalább egy év igazolt jövedelemmel rendelkezik, azonban az együttköltözők együttes jövedelme és vagyona nem teszi lehetővé lakás piaci alapon történő bérbevételét.”

4. § A Rendelet 31. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

5. § A Rendelet jelen rendelet mellékletét képező 2. számú melléklettel egészül ki.

6. § E rendelet 2009. június 22-én lép hatályba.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

1. számú melléklet a 22/2009. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez

2. számú melléklet a 22/2009. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére