Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2009. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

Lakóépület magánerős felújításának önkormányzati támogatásáról szóló 18/2007. (VI. 20.) rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a Lakóépület magánerős felújításának önkormányzati támogatásáról szóló 18/2007. (VI. 20.) rendelete (továbbiakban: Rendelet) 5. §-ának első mondata az alábbiak szerint módosul:

„A támogatás az alábbi a)-d) pontokban meghatározott munkákra nyújtható:”

2. § A Rendelet 5. §-a az alábbi d) ponttal egészül ki:

d) Gázüzemű tüzelőberendezések falazott kéményeinek a bekötött tüzelőberendezés műszaki paramétereinek és az érvényes műszaki előírásoknak megfelelő anyagú és keresztmetszetű belső szigetelése. A szigetelés (bélelés) csak az ÉMI által elfogadott és a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerinti megfelelősségi igazolással rendelkező anyaggal történhet. A szigetelés megtörténtét és szakszerűségét a Fővárosi Kéményseprőipari Kft. szakvéleménnyel kell igazolni a pályázónak.”

3. § A Rendelet 11. § első mondata (1) bekezdésre változik, és az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

4. § A Rendelet 1., 2., és 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2. és 3. számú melléklete lép.

5. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

1. számú melléklet a 25/2009. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZEFOGLALÓ ADATLAP
Egy-két lakásos ingatlan tulajdonos pályázó esetén

I. Pályázó neve:________________________________________________________

Pályázó címe:__________________________________________________________

Pályázó azonosító adatai:

Adószám: _____________________________________________________________

Számlavezető pénzintézet neve: ____________________________________________

Bankszámlaszáma: ______________________________________________________

A Pályázó képviseletére jogosult személy (amennyiben van):

Név:__________________________________________________________________

Címe: ________________________________________________________________

Telefonszám: __________________________________________________________

Telefax:_____________________________________________________________

E-mail cím: _________________________________________________________

II. A pályázat műszaki tartalma (Jelölje aláhúzással!)

a) A pályázat utólagos hőszigetelési munkák elvégzésére vonatkozik (Lásd: Rendelet 5. § a) pont)

b) A pályázat épületgépészeti és villamos rendszerek korszerűsítésére, energiatakarékos felújítására, vonatkozik (Lásd: Rendelet 5. § b) pont)

c) gázművekkel közösen támogatott gázfűtésre történő átállás és fűtéskorszerűsítés, (Lásd: Rendelet 5. § c) pont)

d) Gázüzemű tüzelőberendezések falazott kéményeinek a bekötött tüzelőberendezés műszaki paramétereinek és az érvényes műszaki előírásoknak megfelelő anyagú és keresztmetszetű belső szigetelése. A szigetelés (bélelés) csak az ÉMI által elfogadott és a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerinti megfelelősségi igazolással rendelkező anyaggal történhet. A szigetelés megtörténtét és szakszerűségét a Fővárosi Kéményseprőipari Kft szakvéleménnyel kell igazolni a pályázónak, (Lásd: Rendelet 5. § d) pont)

III. A tervezett program támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költségének pénzügyi adatai:

a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség: __________________ Ft

ebből:

1. önkormányzati támogatás: ____________________________________ Ft

2. saját erő: ___________________________________________________ Ft

Saját erő megoszlása

Összetétel Ft
1. Saját pénzeszköz:
2. Tervezett hitelvétel:
3. Meglévő felújítási alap:
4. A tulajdonos saját pénzeszközeiből finanszírozott előkészítés és tervezési munkák:
5. Tulajdonosok által felvett hitel:
6. Hitelt váltó állami támogatások:
ÖSSZESEN:

Saját erő: a tulajdonos saját pénzeszközei, az abból finanszírozott előkészítési és tervezési munkák, a tulajdonos által felvett hitelek, hitelt kiváltó állami támogatások.

IV. Az épület felújításának, korszerűsítésének tervezett kezdete és befejezése

kezdési időpont: _____________ év __________________ hónap ______ nap

befejezési időpont: ___________ év __________________ hónap ______ nap

V. A pályázó nyilatkozatai és kötelezettségvállalásai

a) kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek;

b) büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy az Önkormányzat felé adó, vagy adók módjára behajtható köztartozásom, vételártartozásom, valamint lejárt kölcsöntartozásom nem áll fenn;

c) kijelentem, hogy a pályázati támogatás elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználására vonatkozó szabályokat magamra nézve kötelezőnek elismerem;

d) hozzájárulok, hogy a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat a törvény keretei között személyes adataimat, melyet a támogatás elbírálásához kért, jogosult kezelni és nyilvántartani;

e) hozzájárulok a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat, valamint a jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez;

f) tudomásul veszem, és egyben hozzájárulok, hogy a részemre nyújtott támogatás tényét, annak összegszerűségével egyetemben Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata a támogatás nyújtásnak évében zárszámadásában szerepeltesse, valamint hogy a támogatási szerződés Államháztartási törvény által meghatározott tartalmát illetékes szervei útján közzétegye.

VI. Az épület általános adatai:

Az épület címe:

Irányítószám: ___________ település: ______________________________

_____________________________út / utca / tér ______ házszám ____emelet

Helyrajzi szám:_____________________________________________________

Az épület építési éve: ____________

Az épületben lévő lakások száma: ___________ db

A pályázat szerinti programmal érintett lakások száma: __________db

VII. Az épület építési módja (Jelölje aláhúzással, illetve töltse ki!)

- hagyományos téglafalas szerkezet

- panel szerkezet

- blokkos építési rendszer

- öntött fal technológia

- alagútzsalus technológia

- vasbetonvázas szerkezet kitöltő falazattal

- egyéb: _________________________________________________________

VIII. Szintek száma (Jelölje aláhúzással, illetve töltse ki!)

a. pince

b. fogadószint

c. földszint

d. ________ emelet

e. tetőtér

IX. Közmű ellátottság (Jelölje aláhúzással!)

a. víz

b. csatorna

c. villany

d. gáz

e. távfűtés

X. A tulajdon jellege (Jelölje aláhúzással!)

a. magán

b. vegyes

XI. A pályázat szerinti teljes bekerülési költség részletezése (az összeg meg kell, hogy egyezzen a III. pontban megadottakkal)

Megnevezés Teljes felújítási költség
Ft
Tervezési, szakértői díjak
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Tervezett felújítás
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Műszaki ellenőrzés
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Egyéb (részletezve)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Összesen

XII. Fűtési rendszer

A fűtési rendszer típusa (Jelölje aláhúzással!)

egyedi

központi

távfűtés

Az enegiahordozó típusa (egyedi és központi fűtéseknél) (Jelölje aláhúzással!)

gáz

olaj

elektromos áram

szilárd

ezen belül __________________________________________________________

Fűtési rendszer kialakítása

Egyedi fűtés esetén (jelölje aláhúzással!)

etage

konvektor

cserépkályha

kályha

Központi és távfűtés esetén (jelölje aláhúzással!)

kétcsöves

egycsöves átfolyós

egycsöves

átkötő szakaszos

egyéb

ezen belül __________________________________________________________

Kazánházi és hőközponti berendezések

Megnevezés *  Típusa Névleges teljesítménye Száma
kW db.
Kazán
Melegvíztároló
Hőmennyiségmérő
Szivattyú

Jelenlegi állapot ismertetése: _______________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Tervezett beavatkozás ismertetése

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Hőközponti szerelvények, szabályzók

Megnevezés *  Típusa Száma
db.

Jelenlegi állapot ismertetése: _______________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Tervezett beavatkozás ismertetése ___________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Radiátorok

Típusa *  Mérete Száma
db.

Jelenlegi állapot ismertetése: _______________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Tervezett beavatkozás ismertetése ___________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

ELZÁRÓ ÉS SZABÁLYOZÓ SZELEPEK

Típusa *  Mérete Száma
db.

Jelenlegi állapot ismertetése: _______________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Tervezett beavatkozás ismertetése ___________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Gázüzemű tüzelőberendezés kémények szigetelése/bélelése

Kémény mérete Darabszám Kéményszigetelés/bélelés fajtája, típusa

Jelenlegi állapot ismertetése: _______________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Tervezett beavatkozás ismertetése ___________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Az adatlap kiállításának időpontja:

____________________, ___________év. ________ hó _______ nap

_____________________
Pályázó aláírása

2. számú melléklet a 25/2009. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZEFOGLALÓ ADATLAP
Kettőnél több lakásos, nem társasházi, vagy szövetkezeti formában működő ingatlan esetén

I. Pályázó neve:____________________________________________________________

Pályázó címe:______________________________________________________________

Pályázó azonosító adatai:

Adószám: _________________________________________________________________

Számlavezető pénzintézet neve: _______________________________________________

Bankszámlaszáma: _________________________________________________________

A Pályázó képviseletére jogosult személy (amennyiben van):

Név:_____________________________________________________________________

Címe: ___________________________________________________________________

Telefonszám: _____________________________________________________________

Telefax:_________________________________________________________________

E-mail cím: ______________________________________________________________

II. A pályázat műszaki tartalma (Jelölje aláhúzással!)

a) A pályázat utólagos hőszigetelési munkák elvégzésére vonatkozik (Lásd: Rendelet 5. § a) pont)

b) A pályázat épületgépészeti és villamos rendszerek korszerűsítésére, energiatakarékos felújítására, vonatkozik (Lásd: Rendelet 5. § b) pont)

c) gázművekkel közösen támogatott gázfűtésre történő átállás és fűtéskorszerűsítés, (Lásd: Rendelet 5. § c) pont)

d) Gázüzemű tüzelőberendezések falazott kéményeinek a bekötött tüzelőberendezés műszaki paramétereinek és az érvényes műszaki előírásoknak megfelelő anyagú és keresztmetszetű belső szigetelése. A szigetelés (bélelés) csak az ÉMI által elfogadott és a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerinti megfelelősségi igazolással rendelkező anyaggal történhet. A szigetelés megtörténtét és szakszerűségét a Fővárosi Kéményseprőipari Kft szakvéleménnyel kell igazolni a pályázónak, (Lásd: Rendelet 5. § d) pont)

III. A tervezett program támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költségének pénzügyi adatai:

a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség: _________________ Ft

ebből:

1. önkormányzati támogatás: ___________________________________ Ft

2. saját erő: __________________________________________________ Ft

Saját erő megoszlása

Összetétel Ft
i. Saját pénzeszköz:
2. Tervezett hitelvétel:
3. Meglévő felújítási alap:
4. A tulajdonos saját pénzeszközeiből finanszírozott előkészítés és tervezési munkák:
5. Tulajdonosok által felvett hitel:
6. Hitelt váltó állami támogatások:
ÖSSZESEN:

Saját erő: a tulajdonos saját pénzeszközei, az abból finanszírozott előkészítési és tervezési munkák, a tulajdonos által felvett hitelek, hitelt kiváltó állami támogatások.

IV. Az épület felújításának, korszerűsítésének tervezett kezdete és befejezése

kezdési időpont: _____________ év __________________ hónap ______ nap

befejezési időpont: ___________ év __________________ hónap ______ nap

V. A pályázó nyilatkozatai és kötelezettségvállalásai

a) kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek;

b) büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy az Önkormányzat felé adó, vagy adók módjára behajtható köztartozásom, vételártartozásom, valamint lejárt kölcsöntartozásom nem áll fenn;

c) kijelentem, hogy a pályázati támogatás elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználására vonatkozó szabályokat magamra nézve kötelezőnek elismerem;

d) hozzájárulok, hogy a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat a törvény keretei között személyes adataimat, melyet a támogatás elbírálásához kért, jogosult kezelni és nyilvántartani;

e) hozzájárulok a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat, valamint a jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez;

f) tudomásul veszem, és egyben hozzájárulok, hogy a részemre nyújtott támogatás tényét, annak összegszerűségével egyetemben Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata a támogatás nyújtásnak évében zárszámadásában szerepeltesse, valamint hogy a támogatási szerződés Államháztartási törvény által meghatározott tartalmát illetékes szervei útján közzétegye.

VI. Az épület általános adatai:

Az épület címe:

Irányítószám: ___________ település: ______________________________

_____________________________út / utca / tér ______ házszám ____emelet

Helyrajzi szám:_____________________________________________________

Az épület építési éve: ____________

Az épületben lévő lakások száma: ___________ db

A pályázat szerinti programmal érintett lakások száma: __________db

VII. Az épület építési módja (Jelölje aláhúzással, illetve töltse ki!)

a. hagyományos téglafalas szerkezet

b. panel szerkezet

c. blokkos építési rendszer

d. öntött fal technológia

e. alagútzsalus technológia

f. vasbetonvázas szerkezet kitöltő falazattal

g. egyéb: _________________________________________________________

VIII. Szintek száma (Jelölje aláhúzással, illetve töltse ki!)

a. pince

b. fogadószint

c. földszint

d. ________ emelet

e. tetőtér

IX. Közmű ellátottság (Jelölje aláhúzással!)

f. víz

g. csatorna

h. villany

i. gáz

j. távfűtés

X. A tulajdon jellege (Jelölje aláhúzással!)

k. magán

l. vegyes

XI. A pályázat szerinti teljes bekerülési költség részletezése az összeg meg kell, hogy egyezzen a III. pontban megadottakkal)

Megnevezés Teljes felújítási költség
Ft
Tervezési, szakértői díjak
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Tervezett felújítás
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Műszaki ellenőrzés
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Egyéb (részletezve)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Összesen

XII. Fűtési rendszer

A fűtési rendszer típusa (Jelölje aláhúzással!)

egyedi

központi

távfűtés

Az enegiahordozó típusa (egyedi és központi fűtéseknél) (Jelölje aláhúzással!)

gáz

olaj

elektromos áram

szilárd

ezen belül _______________________________________________________

Fűtési rendszer kialakítása

Egyedi fűtés esetén (jelölje aláhúzással!)

etage

konvektor

cserépkályha

kályha

Központi és távfűtés esetén (jelölje aláhúzással!)

kétcsöves

egycsöves átfolyós

egycsöves

átkötő szakaszos

egyéb

ezen belül ________________________________________________________

Kazánházi és hőközponti berendezések

Megnevezés *  Típusa Névleges teljesítménye Száma
kW db.
Kazán
Melegvíztároló
Hőmennyiségmérő
Szivattyú

Jelenlegi állapot ismertetése: _______________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Tervezett beavatkozás ismertetése ___________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Hőközponti szerelvények, szabályzók

Megnevezés *  Típusa Száma
db.

Jelenlegi állapot ismertetése: _______________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Tervezett beavatkozás ismertetése ___________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Radiátorok

Típusa *  Mérete Száma
db.

Jelenlegi állapot ismertetése: _______________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Tervezett beavatkozás ismertetése ___________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

ELZÁRÓ ÉS SZABÁLYOZÓ SZELEPEK

Típusa *  Mérete Száma
db.

Jelenlegi állapot ismertetése: _______________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Tervezett beavatkozás ismertetése ___________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Gázüzemű tüzelőberendezés kémények szigetelése/bélelése

Kémény mérete Darabszám Kéményszigetelés/bélelés fajtája, típusa

Jelenlegi állapot ismertetése: _______________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Tervezett beavatkozás ismertetése ___________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Az adatlap kiállításának időpontja:

______________,________év ______ hó _____ nap

________________________
Pályázó aláírása

3. számú melléklet a 25/2009. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZEFOGLALÓ ADATLAP
társasház, lakásszövetkezet pályázó esetén

I. Pályázó társasház/lakásszövetkezet neve:___________________________________

Pályázó címe:____________________________________________________________

Pályázó azonosító adatai:

Számlavezető pénzintézet neve: _____________________________________________

Bankszámlaszáma: _______________________________________________________

Pályázó képviseletére jogosult személy:

Név:___________________________________________________________________

Címe: __________________________________________________________________

Telefonszám: ____________________________________________________________

Telefax:_________________________________________________________________

E-mail cím: _____________________________________________________________

II. A pályázat műszaki tartalma (Jelölje aláhúzással!)

a) A pályázat utólagos hőszigetelési munkák elvégzésére vonatkozik (Lásd: rendelet 5. § a) pont)

b) A pályázat épületgépészeti és villamos rendszerek korszerűsítésére, energiatakarékos felújítására, vonatkozik (Lásd: rendelet 5. § b) pont)

c) gázművekkel közösen támogatott gázfűtésre történő átállás és fűtéskorszerűsítés, (Lásd: Rendelet 5. § c) pont)

d) Gázüzemű tüzelőberendezések falazott kéményeinek a bekötött tüzelőberendezés műszaki paramétereinek és az érvényes műszaki előírásoknak megfelelő anyagú és keresztmetszetű belső szigetelése. A szigetelés (bélelés) csak az ÉMI által elfogadott és a 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerinti megfelelősségi igazolással rendelkező anyaggal történhet. A szigetelés megtörténtét és szakszerűségét a Fővárosi Kéményseprőipari Kft szakvéleménnyel kell igazolni a pályázónak, (Lásd: Rendelet 5. § d) pont)

III. A tervezett program támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költségének pénzügyi adatai:

a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség: __________________ Ft

ebből:

1. önkormányzati támogatás: _______________________________________ Ft

2. lakástulajdonosok saját ereje: ____________________________________ Ft

Saját erő megoszlása

Összetétel Ft
1. Saját pénzeszköz:
2. Tervezett hitelvétel:
3. Meglévő felújítási alap:
4. A tulajdonos saját pénzeszközeiből finanszírozott előkészítés és tervezési munkák:
5. Tulajdonosok által felvett hitel:
6. Hitelt váltó állami támogatások:
7. A társasház, lakásszövetkezet részéről megpályázott és a támogatási szerződés megkötéséig elnyert támogatás összeg:
ÖSSZESEN:

Saját erő: a meglévő felújítási alap, a tulajdonos saját pénzeszközei, az abból finanszírozott előkészítési és tervezési munkák, a társasház, lakásszövetkezet részéről megpályázott és a támogatási szerződés megkötéséig elnyert támogatások, tulajdonosok által felvett hitelek, hitelt kiváltó állami támogatások.

IV. Az épület felújításának, korszerűsítésének tervezett kezdete és befejezése

kezdési időpont: _____________ év __________________ hónap ______ nap

befejezési időpont: ___________ év __________________ hónap ______ nap

V. A Pályázó nevében törvényes képviselője nyilatkozatai és kötelezettségvállalásai:

a) kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek;

b) büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy az Önkormányzat felé adó, vagy adók módjára behajtható köztartozásom, vételártartozásom, valamint lejárt kölcsöntartozásom nem áll fenn;

c) hogy a pályázati támogatás elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználására vonatkozó szabályokat magamra nézve kötelezőnek elismerem;

d) hozzájárulok, hogy a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a törvény keretei között személyes adatunkat, melyet a támogatás elbírálásához kért, jogosult kezelni és nyilvántartani;

e) hozzájárulok a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat, valamint a jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez;

f) tudomásul veszem, és egyben hozzájárulok, hogy a részemre nyújtott támogatás tényét, annak összegszerűségével egyetemben Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata a támogatás nyújtásnak évében zárszámadásában szerepeltesse, valamint hogy a támogatási szerződés Államháztartási törvény által meghatározott tartalmát illetékes szervei útján közzétegye.

VI. Az épület általános adatai.

Az épület címe:

Irányítószám: ___________ település: ___________________________________

_____________________________út / utca / tér ______ házszám ____emelet

Helyrajzi szám:_____________________________________________________

Az épület építési éve: ____________

Az épületben lévő lakások száma: ___________ db

A pályázat szerinti programmal érintett lakások száma: __________db

VII. Az épület építési módja (Jelölje aláhúzással, illetve töltse ki!)

a. hagyományos téglafalas szerkezet

b. panel szerkezet

c. blokkos építési rendszer

d. öntött fal technológia

e. alagútzsalus technológia

f. vasbetonvázas szerkezet kitöltő falazattal

g. egyéb: _________________________________________________________

VIII. Szintek száma (Jelölje aláhúzással, illetve töltse ki!)

a. pince

b. fogadószint

c. földszint

d. ________ emelet

e. tetőtér

IX. Közmű ellátottság (Jelölje aláhúzással!)

a. víz

b. csatorna

c. villany

d. gáz

e. távfűtés

X. A tulajdon jellege (Jelölje aláhúzással!)

a. társasház

b. szövetkezeti

XI. A pályázat szerinti teljes bekerülési költség részletezése: az összeg meg kell, hogy egyezzen a III. pontban megadottakkal)

Megnevezés Teljes felújítási költség
Ft
Tervezési, szakértői díjak
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Tervezett felújítás
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Műszaki ellenőrzés
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Egyéb (részletezve)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Összesen

XII. Személyfelvonó

Felvonó berendezés

Típusa: _________________________________________________________________

Mennyisége __________________________________________________________ db.

Vezérlése: ______________________________________________________________

Teherbírása: __________________________________________________________ kg

Emelőmagassága: ______________________________________________________ m

Jelenlegi állapot ismertetése: _______________________________________________

_______________________________________________________________________

Tervezett beavatkozás ismertetése ___________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Felvonó gépház

Elhelyezkedése (Jelölje aláhúzással!)

alsó

felső

Emelő berendezés: ______________________________________________________

Jelenlegi állapot ismertetése: _______________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Tervezett beavatkozás ismertetése ___________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

XIII. Fűtési rendszer

A fűtési rendszer típusa (Jelölje aláhúzással!)

egyedi

központi

távfűtés

Az enegiahordozó típusa (egyedi és központi fűtéseknél) (Jelölje aláhúzással!)

gáz

olaj

elektromos áram

szilárd

ezen belül __________________________________________________________

Fűtési rendszer kialakítása

Egyedi fűtés esetén (jelölje aláhúzással!)

etage

konvektor

cserépkályha

kályha

Központi és távfűtés esetén (jelölje aláhúzással!)

kétcsöves

egycsöves átfolyós

egycsöves

átkötő szakaszos

egyéb

ezen belül __________________________________________________________

Kazánházi és hőközponti berendezések

Megnevezés *  Típusa Névleges teljesítménye Száma
kW db.
Kazán
Melegvíztároló
Hőmennyiségmérő
Szivattyú

Jelenlegi állapot ismertetése: _______________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Tervezett beavatkozás ismertetése ___________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Hőközponti szerelvények, szabályzók

Megnevezés *  Típusa Száma
db.

Jelenlegi állapot ismertetése: _______________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Tervezett beavatkozás ismertetése ___________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Radiátorok

Típusa *  Mérete Száma
db.

Jelenlegi állapot ismertetése: _______________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Tervezett beavatkozás ismertetése ___________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Szabályzó és elzáró szelepek

Típusa *  Mérete Száma
db.

Jelenlegi állapot ismertetése: _______________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Tervezett beavatkozás ismertetése ___________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Gázüzemű tüzelőberendezés kémények szigetelése/bélelése

Kémény mérete Darabszám Kéményszigetelés/bélelés fajtája, típusa

Jelenlegi állapot ismertetése: _______________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Tervezett beavatkozás ismertetése ___________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Társasházi / lakásszövetkezeti közgyűlési jegyzőkönyv-kivonat

A lakástulajdonosok részéről vállalt saját erő biztosításáról szóló közgyűlési határozat:

1. Az épület helyrajzi száma: * ______________________________________________

2. Az épület pontos természetbeni címe:

irányító szám: ___________ település: ________________________________________

_____________________________________________ út / utca / tér ____________ hsz.

3. A tervezett munkálatok műszaki tartalmának és volumenének pontos meghatározása:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

A tervezett felújítás

teljes bekerülési költsége: ________________________________________________ Ft

támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: ______________________ Ft

4. Az igényelt önkormányzati támogatás számszerű összege: ____________________ Ft

5. A lakások tulajdonosai által vállalt saját erő számszerű összege: _______________ Ft

ebből: saját forrás: ___________________________________ Ft

hitel: ________________________________________ Ft

6. A társasház / lakásszövetkezet képviseletére jogosult közös képviselő / intézőbizottság elnöke / igazgatósági tag neve, telefon- és telefaxszáma: ______________________________

7. A lakástulajdonosok kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén a pályázat szerinti munkálatok elvégzéséhez a munkaterületet biztosítják.

8. A közgyűlés ezen határozatát ______/ ______ tulajdoni hányad alapján számított szavazataránnyal fogadta el.

A határozat kelte: __________________________________

_________________________________________
közös képviselő / intézőbizottság elnöke / igazgatóság elnöke
__________________________________
hitelesítő tulajdonostárs/tag
__________________________________
hitelesítő tulajdonostárs/tag

Az adatlap kiállításának időpontja:

____________________, _______év ________ hó _______ nap

Tulajdonostársak neve és aláírása (a sorok száma a tulajdonosok számának megfelelően bővíteni kell)


  Vissza az oldal tetejére