Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (I. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában álló lakás és helyiség bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 42/2004. (XI. 18.) rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

1. § Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak az Önkormányzat tulajdonában álló lakás és helyiség bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 42/2004. (XI. 18.) rendelete (továbbiakban: Rendelet) címében a „Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének” szöveg lép.

2. § A Rendelet felhatalmazó része az alábbiak szerint módosul:

„Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Lt.) 3. § (1) és (2) bekezdésében, a 4. § (3) bekezdésében, az 5. § (3) bekezdésében, a 19. § (1) és (2) bekezdésében, a 20. § (3) bekezdésében, a 21. § (6) bekezdésében, a 23. § (3) bekezdésében, a 27. § (2) bekezdésében, a 31. § (2) bekezdésében, a 33. § (3) bekezdésében, a 34. § (1) bekezdésében, a 36. § (2) bekezdésében, a 42. § (2) bekezdésében, a 68. § (2) bekezdésében, a 80. § (1) bekezdésében, és a 86. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:”

3. § A Rendelet 2. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) Az önkormányzati lakások piaci alapon történő bérbeadása, valamint a helyiségek bérbeadása - a 22. § (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság (továbbiakban: GTB) hatáskörébe tartozik.”

4. § A Rendelet 22. § (3) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki:

„c) a (4) bekezdésben meghatározott esetben.”

5. § A Rendelet 22. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Önkormányzati tulajdonú helyiségek tulajdonjogot nem érintő, legfeljebb 5 napig terjedő időtartamra történő hasznosításáról a Polgármester dönt.”

6. § E rendelet 2010. február 1. napján lép hatályba.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

  Vissza az oldal tetejére