Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010. (I. 26.) önkormányzati rendelete

a Budapest XVI. kerület, Batthyány Ilona utca - Vidámvásár utca - Georgina utca - Rózsalevél utca által határolt tömbre és a Batthyány Ilona utca - Bajcsy-Zsilinszky tér páratlan oldalára vonatkozó szabályozási tervről szóló 22/2007. (VII. 4.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyásáról
és a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet
módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § A Budapest XVI. kerület, Batthyány Ilona utca - Vidámvásár utca - Georgina utca - Rózsalevél utca által határolt tömbre és a Batthyány Ilona utca - Bajcsy-Zsilinszky tér páratlan oldalára vonatkozó szabályozási terv jóváhagyásáról és a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet (továbbiakban: KVSZ) módosításáról szóló 22/2007. (VII. 4.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) felhatalmazó rendelkezése az alábbiak szerint módosul:

„Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § A Rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szabályozási terv területének a régészeti lelőhelyen kívüli része régészeti érdekű területnek minősül.”

3. § A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

Vegyes és záró rendelkezések

4. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a KVSZ 3/a. számú mellékletének 24. pontja az alábbival egészül ki:

„Módosította: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010. (I. 26.) önkormányzati rendelete a Budapest XVI. kerület, Batthyány Ilona utca - Vidámvásár utca - Georgina utca - Rózsalevél utca által határolt tömbre és a Batthyány Ilona utca - Bajcsy-Zsilinszky tér páratlan oldalára vonatkozó szabályozási terv módosításának jóváhagyásáról és a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet (továbbiakban: KVSZ) módosításáról szóló 22/2007. (VII. 4.) rendelet módosításáról”.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

1. számú melléklet a 2/2010. (I. 26.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére