Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (III. 10.) önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 4. §-ában, 44/A. § (1) bekezdésében, 46. § (5) bekezdésében, 49/H. §-ban, valamint 49/J. §-ában kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya - ha e jogszabály kivételt nem tesz - a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal) teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőire, ügykezelőire terjed ki.

(2) A juttatások, támogatások tekintetében a rendelet hatálya kiterjed a polgármesterre és a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármesterre is az 5. § (1) bekezdésében szereplő visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások közül az albérleti díj hozzájárulás, a tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás továbbá a szociális támogatások kivételével.

(3) A rendelet 7. §-ának (1) bekezdésében meghatározott szociális támogatások azokat a nyugállományú köztisztviselőket illetik meg, akik a Hivataltól -vagy jogelőd szervezetétől - kerültek nyugállományba.

2. § E rendelet alkalmazásában közeli hozzátartozó a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, a házastárs egyenes ágbeli rokona, az örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha és nevelőszülő, a testvér, valamint a bejegyzett élettárs.

II. Fejezet

Juttatások és támogatások

1. Illetménykiegészítés

3. § *  A Hivatal köztisztviselője, ügykezelője iskolai végzettségének megfelelő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke 2019. január 1-jétől:

a) felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 40%-a,

b) középfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 20%-a,

c) ügykezelő esetén az alapilletmény 20%-a.

2. Vezetői besorolás

4. § (1) A Hivatal munkamegosztása szempontjából elkülönült szervezeti egységeinek vezetésére a jegyző az alábbi munkaköröket létesítheti:

- irodavezető,

- ügyosztályvezető.

(2) A Hivatal vezető beosztású köztisztviselője vezetői illetménypótlékra jogosult, melynek mértéke:

- Főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő (ügyosztályvezető) vezetői megbízás esetén az alapilletmény 15%-a,

- Osztályvezetői szintnek megfelelő (irodavezető) vezetői megbízás esetén az alapilletmény 10%-a.

3. Támogatások

5. § (1) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/H. §-ában meghatározott juttatási formák közül a Hivatal köztisztviselői, ügykezelői számára az alábbi visszatérítendő és vissza nem térítendő juttatásokat biztosítja:

a) lakhatási, lakásépítési, korszerűsítési, vásárlási támogatás:

- munkáltatói kölcsön,

- albérleti díj hozzájárulás;

b) illetményelőleg;

c) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás;

d) családalapítási támogatás:

- fiatal házasok egyösszegű vissza nem térítendő támogatás,

- gyermekszületési egyösszegű vissza nem térítendő támogatás;

e) pénzbeli szociális támogatás:

- két hónapot meghaladó betegállomány esetére,

- házastárs, bejegyzett élettárs három hónapot meghaladó munkanélkülisége esetére,

- temetési segély;

f) önkormányzati üdülő kedvezményes igénybevétele.

(2) Az (1) bekezdés a)-f) pontjaiban meghatározott visszatérítendő illetve vissza nem térítendő juttatások, támogatások mértékét, feltételeit, az elszámolás és elbírálás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a köztisztviselőkre, ügykezelőkre vonatkozóan a Jegyző a Közszolgálati Szabályzatban határozza meg.

4. Kegyeleti támogatás

6. § A Képviselő-testület kegyeleti támogatást biztosít a Hivatal elhunyt köztisztviselőjének hozzátartozói kérelmére. A kegyeleti támogatás részletes szabályait a Jegyző határozza meg a Közszolgálati Szabályzatban.

III. Fejezet

Nyugállományú köztisztviselők támogatásának formái és szabályai

7. § (1) A Képviselő-testület a Hivatalból - illetve a jogelőd szervezettől - nyugállományba került köztisztviselői részére a szociális kiadások terhére az alábbi pénzbeli vagy természetbeni támogatást biztosítja:

a) eseti szociális segély;

b) jövedelem-kiegészítés;

c) temetési segély;

d) kedvezményes üdültetés;

e) egyes szolgáltatások kedvezményes igénybevétele.

5. Eseti szociális segély

8. § (1) A nyugállományú köztisztviselő - kérelmére a tárgyévre vonatkozóan egyszeri - szociális támogatásban részesülhet. A támogatás mértéke 20 000 Ft.

(2) Eseti szociális segélyt az a nyugállományú köztisztviselő igényelhet, akinek nyugdíja nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 2,5-szeresét.

(3) A kérelmek elbírálásakor illetve rangsorolásakor figyelembe kell venni a kérelmező:

a) szociális körülményeit,

b) egészségi állapotát, hosszantartó kórházi kezelését,

c) a magas gyógyszerköltséget,

d) megélhetését veszélyeztető magas lakásfenntartási költségeit,

e) szociális körülményit hátrányosan befolyásoló, vagy megélhetését veszélyeztető körülmények kialakulását.

(4) A szociális támogatásról a Jegyző a Polgármesterrel egyetértésben dönt, a kérelmet a humánpolitikai referenshez kell beadni.

6. Jövedelem kiegészítés

9. § (1) Jövedelem kiegészítést az az egyedülálló nyugdíjas köztisztviselő kérhet, akinek nyugdíja nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 2,5-szeresét. A kérelmek elbírálásakor, illetve rangsorolásakor az eseti szociális segélynél meghatározott szempontokat kell figyelembe venni.

(2) A jövedelem kiegészítés mértéke maximum havi: 2000 Ft, de nem haladhatja meg az igényjogosultságnál megállapított mértéket.

(3) A kérelmet a humánpolitikai referenshez kell benyújtani, mellékletként csatolni szükséges az előző havi nyugdíj szelvényt. A kérelemről a Jegyző a Polgármesterrel egyetértésben dönt. A megállapított támogatás minden hónap 5. napjáig kerül kiutalásra.

(4) A jövedelem kiegészítés adott naptári évre szól, a kérelmet minden naptári évben a nyugdíjemelés után (január hóban) meg kell újítani.

7. Temetési segély

10. § (1) A nyugállományú köztisztviselőt közeli hozzátartozójának halála esetén, kérelmére 10 000 Ft összegű temetési segély illeti meg. A kérelmet az elhalálozást követő 60 napig lehet benyújtani.

(2) A támogatás igénybevételét írásban kérelmezni kell, valamint csatolni kell a közeli hozzátartozó, illetve a nyugállományú köztisztviselő nevére szóló részletes temetési számlát, illetve a halotti anyakönyvi kivonatot.

(3) A kérelem elbírálásáról a Jegyző a Polgármesterrel egyetértésben a beadást követő 3 munkanapon belül dönt. A támogatás kifizetésére a következő munkanapon kerül sor.

8. Kedvezményes üdültetés

11. § (1) A Hivataltól illetve jogelőd szervezetétől nyugállományba vonult köztisztviselő családjával együtt jogosult Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat balatonszárszói üdülőjének igénybevételére, kedvezményes térítési díj egyösszegű és az üdülést megelőzően történő befizetése mellett.

(2) Az éves üdülési igényeket minden év május 31. napjáig lehet a Hivatal Polgármesteri Kabinet kijelölt köztisztviselőjénél leadni.

(3) Az igények elbírálásáról a Jegyző a Polgármesterrel egyetértésben dönt.

9. Egyes szolgáltatások kedvezményes igénybevétele

12. § A Hivataltól illetve jogelőd szervezetétől nyugállományba vonult köztisztviselő - kérelmére - a Hivatal épületében működő konyhán étkeztetést (ebédet) vehet igénybe a Hivatal dolgozóira meghatározott térítési díjak megfizetése mellett.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 33/2001. (XII. 17.) önkormányzati rendelet, a 33/2001. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2002. (II. 22.) önkormányzati rendelet, a 33/2001. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2002. (IX. 27.) önkormányzati rendelet, a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 33/2001. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 23/2002. (XII. 9.) önkormányzati rendelet, a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 19/2003. (X. 31.) önkormányzati rendelete valamint Az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 10/2005. (III. 4.) rendelet módosításáról szóló 21/2005. (VII. 11.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

  Vissza az oldal tetejére