Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

a kiskincstári rendszerről és annak működési rendjéről szóló 33/1999. (XII. 16.) rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kiskincstári folyamatok szabályozása érdekében a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak a kiskincstári rendszerről és annak működési rendjéről szóló 33/1999. (XII. 16.) rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § A XVI. kerületi Önkormányzatnak e rendelet megalkotásával célja - nem csorbítva az önállóan működő és gazdálkodó intézmények önállóságát - a gazdálkodás biztonságosabbá, hatékonyabbá, átláthatóbbá tétele, a kamatbevételek növelése, a likviditás megőrzése.”

2. § A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó intézményére (továbbiakban Intézmények).”

3. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A kiskincstári rendszer által érintett bankszámlák köre az alábbi

a) Polgármesteri Hivatal

aa) PMH költségvetési elszámolási számlája

ab) Állami hozzájárulások számla

ac) Adóbeszedési számlák

ad) Helyi adóval kapcsolatos egyéb beszedési számlák

b) Önálló intézmények elszámolási betétszámlái.

(2) E rendelet 1. számú melléklete tartalmazza az önállóan működő és gazdálkodó intézmények felsorolását.

(3) A gazdálkodás biztonsága és a bevételek növelése érdekében a számlavezető pénzintézettel történő megállapodás alapján az elszámolási számlák egyenlegeit nap végén az alábbiak szerint vezetik át a napvégi betétszámlára:

a) Az Intézmények költségvetési elszámolási számláján rendelkezésre álló egyenlegét a saját bevételek és az átvett pénzeszközök kivételével átvezeti a napvégi betétszámlára.

b) A költségvetési elszámolási számla egyenlegét átvezeti a napvégi betétszámlára.

c) Az állami támogatás számla egyenlegét átvezeti a nap végi betétszámlára.

d) Az Adóbeszedési számlák egyenlegéből az 1. számú mellékletben szereplő „Kiskincstári rendszerbe bevont összege”-t átvezeti a napvégi betétszámlára.

e) A helyi adókkal kapcsolatos egyéb beszedési számlák egyenlegéből az 1. sz. mellékletben szereplő „Kiskincstári rendszerbe bevont összege”-t átvezeti a napvégi betétszámlára.”

4. § A Rendelet 4. § (3)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az intézmények a havi likviditási ütemtervet a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó munkanapjáig adják át a Polgármesteri Hivatal Költségvetési Irodájának az e rendelet 2. számú mellékletében megadott formanyomtatványon. A terv alapján minden hónapra finanszírozási limit kerül meghatározásra, mely limit nem haladhatja meg az időarányos támogatás mértékét. A limit összegét a Költségvetési Iroda tárgyhó 10. napjáig köteles közölni a számlavezető pénzintézettel. Nem kincstári számfejtési körbe tartozó intézmények bérigényüket legkésőbb a tárgyhónapot megelőző hó 25-ig jelzi a Polgármesteri Hivatal Költségvetési Irodájának.

(4) Az éves likviditási tervet a költségvetés elkészültéig az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (1) bekezdése értelmében az átmeneti gazdálkodásról szóló szabályozást figyelembe véve az előző év azonos időszakának adatai szerint kell tervezni. A pénzügyi teljesítés az elfogadott likviditási ütemterv szerint történik. A tárgyévi költségvetés elfogadását követően a likviditási tervet a kiskincstári körbe bevont költségvetési szervek a Polgármesterrel egyeztetetten módosíthatják. Amennyiben a limithez képest nem várt káresemény, a szokásostól jelentősen eltérő összegű közüzemi számlák miatt nagyobb összegű kiadás jelentkezik, az Intézmény írásos indokolása alapján a limit módosítható. A Költségvetési Iroda a limitmódosításról értesíti a számlavezető pénzintézetet, valamint az Intézményt.”

5. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § Az intézmények a finanszírozás naprakészsége érdekében az e rendelet 3. számú mellékletében szereplő felhatalmazással hozzájárulnak, hogy a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján kijelölt dolgozó a számlavezető pénzintézet közreműködésével az Intézmény költségvetési elszámolási számlájába bármikor, korlátozás nélkül betekinthessen.”

6. § A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az eredményérdekeltség megteremtése érdekében az alábbi kamatszámítási módot kell alkalmazni: Eredeti havi limit és tényleges havi felhasználás arányában járó eredményérdekeltség, mely abban az esetben, ha megilleti az intézményt, a 6. § (1) bekezdés szerinti kamatszámítás helyébe lép. (Kamatszámítás módja 4. sz. melléklet II. módszer).”

7. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Az intézmények kézi beszerzésekre vonatkozó készpénzfelvétele az intézmény pénzkezelési szabályzatának megfelelően történik.”

8. § A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az átutalásos megbízások teljesítését az intézménynek úgy kell ütemeznie, hogy pénteki napon csak OTP Banknál vezetett számlákra történhet az utalás.

(2) Az e szakaszban nem szabályozott átutalások, kifizetések vonatkozásában az érintett jogszabályok szerint kell eljárni.”

9. § A Rendelet 9. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat a kiskincstári rendszerrel kapcsolatos megállapodást 2010. december 31. napjáig módosítja a számlavezető pénzintézettel.

(2) Az Intézmények és a Polgármesteri Hivatal a tárgyévi likviditási tervet a költségvetéssel egyidejűleg készíti el.”

10. § (1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) E rendelet 2010. december 15. napján lép hatályba.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

1. számú melléklet a 29/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

„2. számú melléklet a 33/1999. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási ütemterv (készül havi ütemezésben)

Likviditási terv
önálló számfejtésű intézmény

Ssz Működés: Összeg
Bevételek:
1. - saját intézményi bevételek
2. - átvett pénzeszközök
3. - intézményfinanszírozás
4. Összes bevétel: (1+2+3)/4=8/
Kiadások:
5. - nettó bér
6. - járulékok (munkáltatói és munkavállalói)
7. - dologi kiadások
8. Összes kiadás: (5+6+7)/4=8/
9. Limit igény összesen: /5+7-(1+2)/

Likviditási terv
MÁK számfejtésű intézmény

Ssz Működés: Összeg
Bevételek:
1. - saját intézményi bevételek
2. - átvett pénzeszközök
3. - intézményfinanszírozás
4. Összes bevétel: (1+2+3)/4=8/
Kiadások:
5. - nettó bér
6. - járulékok (munkáltatói és munkavállalói)
7. - dologi kiadások
8. Összes kiadás: (5+6+7)/4=8/
9. Limit igény összesen: 7-(1+2))

2. számú melléklet a 29/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

„3. számú melléklet a 33/1999. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

FELHATALMAZÁS

Alulírott ............................................................................ (intézmény neve, címe) felhatalmazom számlavezető pénzintézetünket (OTP Bank Rt. Önkormányzati Fiókját), hogy a XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában az érvényesítő 1. és érvényesítő 2. elnevezésű munkakört betöltő pénzügyi irodán dolgozó köztisztviselő részére valamennyi bankszámlánkról illetve a betétállományról teljes körű információt szolgáltathat, a bankszámlákba a XVI kerületi Önkormányzat terminálján keresztül teljes joggal betekinthet.

Budapest, 2010.

.............................................
intézmény cégszerű aláírása”

3. számú melléklet a 29/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

„4. számú melléklet a 33/1999. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

KAMATSZÁMÍTÁSI MÓDOK

I. Limit után járó kamat (mindenkinek jár eredménytől függetlenül)

Éves limit x elszámolási számla kamata
------------------------------------------------- x tárgyhó napjainak száma
365

II. Eredeti limit és tényleges felhasználás után járó eredményérdekeltség

(Ha ez az intézmény részére jár, akkor automatikusan az I. sz. számítási mód helyébe lép)

Tényleges havi felhasználás
Számítás alapja % = --------------------------------------------
Eredeti havi limit

Ha a számítás alapja:

70-80%: fizetendő kamat = elszámolási számla kamata + [(napvégi betét kamata-elszámolási számla kamata) x 0,075]

81-90%: fizetendő kamat =elszámolási számla kamata + [(napvégi betét kamata-elszámolási számla kamata) x 0,15]

91-100%: fizetendő kamat =elszámolási számla kamata + [(napvégi betét kamata-elszámolási számla kamata) x 0,25]

Éves limit x fizetendő kamat
--------------------------------------- x tárgyhó napjainak száma
365

  Vissza az oldal tetejére