Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (I. 30.) önkormányzati rendelete

a Budapest XVI. kerület Margit utca - Fábián utca - István király utca - Miklós utca által határolt területre vonatkozó szabályozási terv jóváhagyásáról

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazása alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet területi hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya a Budapest, XVI. kerület Margit utca - Fábián utca - István király utca - Miklós utca által határolt területre (továbbiakban: terület) terjed ki.

(2) E rendelet 1. melléklete (továbbiakban: szabályozási tervlap) a rendelettel érintett területet tartalmazza.

II. fejezet

Részletes rendelkezések

Beépítés az intézményi övezetben

2. § (1) Az övezeten belüli építési telkeken az építési hely távolsága az L4-XVI/SZ4-es övezet építési telkek határvonalától legalább 10 m.

(2) Az övezetben épület egy azonos síkban lévő homlokzati hossza nem lehet több 30 méternél. Egy homlokzati síknak számít annak 4 méteren belüli váltása.

(3) A lakótelkek felé néző, legfeljebb 30 m hosszúságú homlokzati felületnek az építési hely vonalában, illetve az építési hely határától mért 3,5 méteren belüli legnagyobb magassági mérete legfeljebb 7 m lehet. A 7 méteres magasságot meghaladó építményrészek e homlokzati síktól való távolsága legalább 5 m legyen.

(4) A (3) bekezdés szerinti, legfeljebb 30 m hosszúságú homlokzati síkot követően - legalább 6 m hosszon - a homlokzatmagasság legfeljebb 4,5 m lehet.

(5) Az építmény legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 13 métert.

(6) A terepszint alatti beépítés építési hely határa, az ingatlan határvonalához való távolsága legalább 5,25 méter.

Zöldfelületek-környezetvédelem

3. § (1) Az I-XVI/SZ1 övezet szabályozási tervlapon kötelező fásítással illetve beültetési kötelezettségű területként jelzett részén - szilárd burkolat nélküli zöldsáv kialakításával - fasor (lehetséges fafajok: Acer sp., Catalpa sp., Fraxinus sp., Pyrus sp., Tilia sp.), illetve háromszintes növényzet telepítése szükséges. A fasort legalább kétszer iskolázott sorfa méretű faegyedekből kell kialakítani. A Miklós utcai lakótelkek felé eső, beültetési kötelezettségű sávban csak alacsony növésű fák ültethetők (javasolt fafajok: Sorbus sp., Malus sp., Crataegus sp., Pyrus sp., Betula sp.).

(2) Az I-XVI/SZ1 övezetben kialakításra kerülő felszíni parkolók esetében négy parkolóhelyenként legalább egy-egy kétszer iskolázott sorfa (javasolt fafajok: Catalpa sp., Sorbus sp., Tilia sp. Pyrus sp.) telepítéséről kell gondoskodni a parkolóhelyek közötti (8 db gépkocsi parkolónként kialakított), legalább 25,0 m2 területű és legalább 2,5 m legkisebb méretű zöldfelületen.

(3) A be nem épített, burkolatlan területeket rendezett zöldfelületként kell kialakítani, és fenntartani, amelyen az allergén, illetve invazív cserjefajok telepítése nem megengedett.

(4) A műanyag gyepráccsal kialakított felület legfeljebb 50%-ban számítható be a zöldfelületbe, annak legfeljebb 10%-áig.

(5) * 

(6) A területen történő beépítés során a felszíni vízelvezetésről, a felszíni és a szennyvizek megfelelő kezeléséről, illetve vízvisszatartásáról gondoskodni kell.

(7) Az intézményi övezetben folytatott tevékenységeknek a lakóterületre vonatkozó környezetvédelmi (zaj-, por-, levegőtisztaság) követelményeket kell kielégíteniük.

Értékvédelem

4. § * 

III. fejezet

Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.

(2)-(3) * 

(4) A (2)-(3) bekezdés e rendelet hatálybalépését követő 5. napon hatályát veszti.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

1. számú melléklet a 2/2012. (I. 30.) önkormányzati rendelethez * 

2. számú melléklet a 2/2012. (I. 30.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére