Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2012.(VI. 26.) önkormányzati rendelete

a Budapest XVI. kerület Sasvár utca - Keringő utca - Színjátszó utca - Kőszál utca által határolt területre vonatkozó szabályozási tervéről
és a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet
módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazása alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya a Budapest XVI. kerület, Sasvár utca - Keringő utca - Színjátszó utca - Kőszál utca által határolt területre (továbbiakban: terület) terjed ki.

(2) E rendelet mellékletei: 1. melléklete (továbbiakban: szabályozási tervlap) a terület térképi ábrázolását tartalmazza M = 1: 1000 méretarányban, valamint a hatályban lévő szabályozási tervek területi lehatárolását tartalmazó 2. melléklet.

II. fejezet

Részletes rendelkezések

1. Előkert, építménykialakítás, kerítés

2. § (1) Az építési övezet területén az építmény kialakítási szabályai:

a) az építési telkek előkertjében csak hulladéktároló és közműlétesítmények építményei építhetők;

b) a hulladéktároló alapterülete nem haladhatja meg a 3 m2-t;

c) építési telkenként 1 darab, legfeljebb 14 m2-es kerti tető helyezhető el, amely lábakon álló, oldalfelületén tömör térelhatárolás nélküli tető lehet;

d) a kerti tető területének meghatározásakor a tetőfelület vízszintes síkra vetített felületét kell számításba venni. A kerti tető építményénél a tető legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 4,5 m-t;

e) komposztáló az építési telek hátsó telekhatárától mért 3 m távolságon belül helyezhető el.

(2) Az övezet építési telkein terepszint alatti beépítés csak az építési helyen belül létesíthető, és annak terepszint alatti megközelítési felületét a terepszint alatti beépítésbe be kell számítani.

(3) A fő funkciót kiegészítő épület építménymagasságára az övezetben a beépítési határértéknél előírt legkisebb építménymagasság nem vonatkozik. A fő funkciót kiegészítő épület magassága nem lehet több 3,5 m-nél és legmagasabb pontja legfeljebb 6 m lehet. Telkenként legfeljebb egy darab gépkocsi tárolására alkalmas, főépülettől független építmény helyezhető el.

(4) Az építési telkek az eredeti terepszinttől 60 cm-nél nagyobb mértékű, az építménymagasság számítását befolyásoló feltöltés nem végezhető. Az eredeti terepfelszín a csatlakozó telekhatárok mellett 1 m-en belül nem változtatható meg.

(5) Lakókocsi használata, konténer, mobilház elhelyezése és használata - kivéve az ingatlanra vonatkozó, építési engedéllyel rendelkező jogszerű építkezés idejét - nem lehetséges.

(6) Egy építési telekhez egy gépkocsi bejáró létesíthető, legfeljebb 3,5 m szélességgel.

(7) Gépkocsi lehajtó úgy létesíthető, hogy a szomszédos telek felé eső széle és a szomszédos telek határa között, legalább 3 m széles terület maradjon.

(8) Az építési övezet területén az egyes építési telkeken csak az ott folytatható tevékenységhez kapcsolódó, egy négyzetméternél nem nagyobb felületű hirdető berendezés helyezhető el.

(9) Az építési övezet területén az épületkialakítás szabályai a következők:

a) Kizárólag magastetős épület építhető.

Az összes tetőfelület vízszintes síkra vetített területének legfeljebb 20%-án kialakítható lapos tető is.

b) Magastető fedésére nem alkalmazható: műanyag vagy pala, hullám- és trapézlemez, bitumenes zsindelyfedés.

(10) * 

(11) Kerti tető csak a főrendeltetésű épület hátsó homlokzati síkja és a hátsó telekhatár között vagy a szabályozási tervlapon jelölt építési helyen belül helyezhető el.

(12) Az övezet területén a kerítés magassága összesen legfeljebb 1,8 m magas lehet és annak lábazata a közterületi vonalon legfeljebb 50 cm, míg az építési telkek között legfeljebb 40 cm lehet. A kerítésnek a közterület felől, a lábazat felett 60%-ban áttörten, míg az építési telkek között a lábazat felett 90%-os áttörtséggel vagy élő sövénnyel alakítható ki, legfeljebb 1,8 m magassággal.

2. Zöldfelületek kialakítása

3. § (1) A kötelező fásítás területén telkenként egy sorban, a hátsó telekhatárral párhuzamosan, 2 darab díszfa ültetendő úgy, hogy azok bármely telekhatártól min. 2,5 m-re lehetnek.

(2) Az építési telkek be nem épített területén, minden megkezdett 100 m2-enként legalább 1 darab lomblevelű fa ültetendő, figyelembe véve az (1) bekezdésben foglalt kötelezettséget.

(3) A szabályozással érintett területen - az egységes látvány céljából - kizárólag az alábbi fás-szárú növények ültethetők:

a) Az utcai fasorok kiegészítésére:

aa) Acer platanoides (Hegyi juhar)

b) Az (1) bekezdés szerinti, hátsókerti fasorba:

ba) Tilia tomentosa (Ezüsthárs) vagy

bb) Cerasus serrulata (Japán díszcseresznye) vagy

bc) Sorbus aria (Lisztes berkenye)

(4) *  A szabályozási tervlapon jelölt hátsókerti fasor előírt helyén kívül, az ültetendő fák tetszőleges fajtájú, lomblevelű fák lehetnek.

III. fejezet

Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

5. § * 

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

1-2. számú melléklet a 23/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére