Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012.(VII. 20.) önkormányzati rendelete

a Budapest XVI. kerület Veres Péter út - Gordonka utca - Guzsaly utca - Pesti határút - Sárgarózsa utca - Kövirózsa utca - Farkashida utca - Aldebrő utca - Legény utca - Pósa Lajos utca - Lándzsa utca által határolt területre vonatkozó szabályozási tervéről
valamint a Budapest, XVI. kerület Veres Péter út - Sárgarózsa utca - Aldebrő utca - Legény utca - Pósa Lajos utca - Hősök fasora - Garat utca - Holdfény utca - Döbröce utca - Kolozs utca - Borotvás utca, valamint a Szabadföld út - Foszlány utca - Somkút utca - Vidámvásár utca által határolt területre vonatkozó 13/2006. (V. 16.) önkormányzati rendelettel
jóváhagyott szabályozási terv hatályának módosításáról
és a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet
módosításáról

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazása alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya a Budapest XVI. kerület, Veres Péter út - Gordonka utca - Guzsaly utca - Pesti határút - Sárgarózsa utca - Kövirózsa utca - Farkashida utca - Aldebrő utca - Legény utca - Pósa Lajos utca - Lándzsa utca által határolt területre (továbbiakban: terület) terjed ki.

(2) E rendelet mellékletei: az 1. melléklet (továbbiakban: szabályozási tervlap) M =1:1000 méretarányban; a védelmi, korlátozási és kötelezési területeket tartalmazó 2. melléklet; a hatályban lévő szabályozási tervek területi lehatárolását tartalmazó 3. melléklet, valamint a 13/2006 (V. 16) rendelet területi hatályának módosítását tartalmazó 4. és 5. mellékletek.

II. fejezet

Részletes rendelkezések

1. Beépítés, szabályozási vonalak, telekalakítás, építési telek

2. § (1) Gyalogútról és a 103300 hrsz-ú telekről gépjármű behajtó nem alakítható ki.

(2) Az építési telkekre vonatkozó elő-, oldal- és hátsókert legkisebb méreteit a szabályozási tervlapok tartalmazzák. Ahol a szabályozási tervlap nem jelöl méretet, ott az országos településrendezési és építési követelmények előírásait kell alkalmazni.

(3) Meglévő épület esetén a szabályozási tervlapok jelölt elő-, oldal- és hátsó kert méretébe eső épület-épületrész felújítása, korszerűsítése, átépítése lehetséges.

(4) A szabályozással érintett területen az MZ-XVI építési övezet kivételével az épületkialakítás szabályai a következők:

a) magastetős épület legalább 30º és legfeljebb 45º-os tetőhajlásszöggel építhető,

b) magastetőn nem alkalmazható: műanyag, vagy pala hullámlemez, trapézlemez és lágy szigetelőanyag fedés.

2. Az építési telkeken elhelyezhető reklám, hirdetés

3. § Az L4 keretövezet területén lévő ingatlanokon (telek, épület, kerítés) egy darab, összesen legfeljebb 2,0 m2 felületű hirdető berendezés helyezhető el az adott építési telekre bejegyzett vagy folytatott tevékenységgel kapcsolatban.

3. Kerítés

4. § (1) Az I és az MZ keretövezet építési telkeinek határán (út felőli és belső határ) a kerítés legfeljebb 2,0 m magas lehet. A tömör lábazat legfeljebb 60 cm magas és a felette lévő résznek merőleges irányból, legalább 60%-ban átláthatónak kell lennie. Az L7 és MZ keretövezetben lévő területek között tömör kerítés építhető.

(2) A 103144 hrsz. (Bem apó utca) és 103145 hrsz. (Lakó utca) építési telkek 103153/1 és 103152/2 hrsz-ú területtel határos telekhatárán legfeljebb 1,8 m magas tömör kerítés építhető.

4. Közlekedési területek, közterületek

5. § (1) A közlekedési területek, az utak tervezési osztályba sorolása:

Sárgarózsa utca: II. rendű főút: B.IV.c.B

Pesti határút: gyűjtőút: B.V.c.B

(03153/6, 8, 11, 15, 18, 23, 28 hrsz.) B.VI.d.D

minden egyéb út, melyről ingatlanok közelíthetőek meg: Kiszolgálóút: B.VI.d.D

(2) A 103153/6, 8, 11, 15, 18, 23, 28 hrsz-ú utak közforgalom számára megnyitott magánutak.

(3) A (103300) hrsz-ú út gépkocsi forgalom számára nem vehető igénybe.

(4) A terület az I-XVI/Z, L4-XVI/O1, L4-XVI/SZ5 és L7-XVI/INT építési övezet építési telkeire, az L7-XVI/L1 építési övezet 103259 hrsz-tól a 103265 hrsz-ig tartó építési telkeire, valamint az MZ-XVI építési övezet építési telkeinek Sárgarózsa utca és Pesti határút felé eső oldalára vonatkozóan a gépkocsival történő megközelítés érdekében telkenként - az I-XVI. és I-XVI/INT övezetben egy utcában - egy behajtó legfeljebb 6,0 m szélességgel, vagy legfeljebb két behajtó létesülhet, - de telkenként összesen nem több, mint 2 darab - behajtónként legfeljebb 3,5 m szélességgel. A behajtót (behajtókat) úgy kell kialakítani, hogy az tegye lehetővé az építési telek 18,0 m-nél kisebb szélessége esetén legalább 1 db, 18,0 m és annál nagyobb szélessége esetén legalább 2 db fa ültetését a telek előtti utcaszakaszon.

(5) A közforgalom számára megnyitott magánutaknak csak a Sárgarózsa utca, Kövirózsa utca és a Pesti határút felől lehet teherforgalmi és 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművel lebonyolított forgalmi kapcsolata.

(6) A területen az utak menti nyílt árkok feletti kapubejárók és járdák kialakítása legalább utcánként azonos kialakítású legyen. Az egységes kialakítást kell alkalmazni a telkenkénti bejáratok építésénél, átépítésénél, bővítésénél, amelyre a közútkezelői hozzájárulás során figyelemmel kell lenni.

(7) A járdák bontása esetén a bontási hosszon, de legalább az építési telek csatlakozási hosszán elemes burkolat készítendő a teljes járdaszélességben. Ha a bontási hossz meghaladja a keresztutcák közti járdaszakasz hosszának 50%-át, akkor új, elemes burkolat készítendő a keresztutcák közti járdaszakasz teljes felületére.

(8) A Veres Péter út melletti I-XVI/Z jelű építési övezetbe tartozó építési telkek esetén az építési engedélyezést meg kell, hogy előzze a közvetlen gépjármű megközelíthetőséget igazoló útügyi hatóság állásfoglalása.

(9) A szabályozási tervlapokon jelölt gyalogút kapcsolatokat biztosítani kell a területen.

(10) A 103170 hrsz-ú utca (Legény utca) mellett lévő, 103156 hrsz-tól 103166 hrsz-ig terjedő építési telkeire új gépkocsi behajtó nem alakítható ki.

5. Közművek

6. § (1) A szabályozással érintett területen új közmű-, hírközlési és elektromos vezeték csak föld alatti építményben helyezhető el.

(2) A vízvezeték hálózaton föld feletti tűzcsapokat kell telepíteni.

(3) Új épület építése, valamint meglévő épület szintterület növeléssel járó átépítése, bővítése, korszerűsítése esetén úgy kell kialakítani a csatlakozására szolgáló berendezéseket, műtárgyakat, hogy azok alkalmasak legyenek a földkábelben fektetett villamos energia ellátás és elektronikus hírközlési ellátás csatlakoztatására.

(4) * 

(5) A közforgalom számára megnyitott magánutak alatti közművezetékek a közterületek alatt húzódó vezetékek előírásainak feleljenek meg.

(6) A közforgalom számára megnyitott magánutak közvilágítása az MSZ EN 13201:2004 szabvány szerint a „városi kisforgalmú út” kategóriájú közvilágításnak megfelelően építendő ki.

6. Zöldfelületek, zöldterületek

7. § (1) Az utcai fasorok ültetési szabályai:

a) az L4-XVI/01, L4-XVI/SZ5 és az I-XVI/Z jelű építési övezetek előtti utcaszakaszonként átlagosan 8,0 m-ként ültetendő fa,

b) a 103153/6, 8, 11, 15, 18, 23, 28 hrsz-ú út mentén létesítendő fasorban a fák tőtávolsága legfeljebb 10,0 m lehet,

(2) Az utak szabályozási szélességén belül folyamatos zöldsávot (zöldsávokat) kell kialakítani, a meglévő zöldsávokat meg kell őrizni. Zöldsávnak tekintendő az a növényültetésre alkalmas sáv, amely:

a) legalább 1,0 m szélességű,

b) alkalmas utcaszakaszonként az (1) bekezdésben meghatározott tőtávolságú fasor elhelyezésére.

(3) Az utak fásítását, fasorok kiegészítését legalább kétszer iskolázott, a meglévő fák fajtájával azonos, vagy ahhoz illeszkedő, illetve a (4) és (5) bekezdésben felsorolt fákkal kell elvégezni, utcánként, utcaszakaszonként azonos fafajta alkalmazásával.

(4) Az utak melletti fasoroknál a következő fafajták alkalmazandók:

a) * 

b) Crataegus fajták - (galagonya)

c) Koelreuteria paniculata (csörgőfa)

d) Celtis occidentalis - (ostorfa)

e) * 

f) Sophora japorica (japán akác)

g) Sorbus fajták - (berkenye)

h) Tilia fajták (hárs)

(5) A 103153/18, a 103153/28, valamint a 103153/23 hrsz-ú utakról megközelíthető építési telek jelzett kötelező fásítás sávjában a meglévő faállomány kiegészítésére javasoltak a következő fafajták:

a) * 

b) Celtis occidentalis - (ostorfa)

c) * 

d) Koelreuteria paniculata - (csörgőfa)

e) Sophora japorica - (japán akác)

f) Tilia fajták - (hárs)

g) Pinus nigra - (feketefenyő)

(6) * 

(7) Az MZ-XVI övezetben lévő utakon (103153/6, 8, 11, 15, 18, 23, 28 hrsz.), a szabályozási tervlapon jelzett fásítást az útépítéssel egy időben kell elvégezni.

(8) * 

(9) A szabályozási tervlapon beültetési kötelezettséggel jelölt területeken a zöldfelület alakításának szabályai a következők:

a) 7,5 m, vagy annál kisebb szélességű beültetési kötelezettségű területen egy sor fával beültetett legalább kétszintes zöldfelület alakítandó ki,

b) 7,5 m-nél szélesebb beültetési kötelezettségű területen háromszintű (gyep, cserje, lombkorona) zöldfelület alakítandó ki.

(10) * 

7. Környezetvédelem

8. § (1) Új épület építése, vagy meglévő épület alapterületének 50%-át érintő, vagy tömegének növelésével járó átépítése, korszerűsítése, rendeltetésének módosítása esetén gondoskodni kell a funkciónak megfelelő szelektív hulladékgyűjtő edények tárolásának lehetőségéről.

(2) Az L4 és az MZ jelű keretövezet közvetlen határán az MZ-XVI jelű építési övezetben folytatott tevékenységből származó zajok gátlása érdekében legalább 1,8 m magas folyamatos, 100%-ban tömör kerítés építendő. Az MZ-XVI övezet és a 103240, (103244) - Védő utca - hrsz-ú terület határán meglévő folyamatos, 100%-ban tömör kerítés csak a lakóterületet érő, határérték alatti üzemi zajterhelést igazoló szakvélemény esetén szüntethető meg.

(3) Az I-XVI/Z jelű építési övezetben bármely tevékenységből származó zajterhelés nem haladhatja meg a lakóterületekre vonatkozó, hatályos jogszabályban előírt mértéket.

(4) Az MZ-XVI jelű építési övezetben zajt kibocsátó tevékenység csak a környezetre megengedett zajkibocsátást biztosító zárt térben végezhető.

(5)-(6) * 

(7) A létesítmények kommunális jellegű szennyvizeit közvetlenül, nem kommunális jellegű és technológiai szennyvizeit az előírásoknak megfelelő előkezelés, illetve előtisztítás után lehet a szennyvízcsatorna hálózatba vezetni.

8. Értékvédelem

9. § (1) A Legény utca 18. számú telken (103132 hrsz.) lévő lakóház városképi jelentőségű lakóház. A lakóház védendő elemei: utcára és oldalkertre néző homlokzat kialakítása, e három homlokzat díszítése és nyílászárói, tetőidom és torony kialakítása, bádogos részletek, acélszerkezetű, üveg fedésű előtető.

(2) A városképi jelentőségű épület védendő elemeit meg kell tartani.

(3) * 

9. A területen belül az egyes építési övezetekre vonatkozó egyedi előírások

10. § (1) Az aprótelkes, szabadonálló beépítési mód szerint beépíthető lakóterület (L4-XVI/SZ5) építési övezet területén az alább felsorolt telkekre gyalogos és gépjármű számára bejárat csak a következő utcákból nyílhat:

a) A 103150 hrsz-ú (Pósa Lajos utca 13.) telekre a Pósa Lajos utcából,

b) A 103151 hrsz-ú (Lakó utca 4.) és 103145 (Lakó utca 5.) telekre a Lakó utcából,

c) A 103144 hrsz-ú (Bem apó utca 6.) és 103135 hrsz-ú (Bem apó utca 11.) telekre a Bem apó utcából,

d) A 103134 hrsz-ú (Legény utca 22.) telekre a Legény utcából,

e) A 103292 hrsz-ú (Gordonka utca 37.), 103293 hrsz-ú (Gordonka utca 39), 103298 hrsz-ú (Gordonka utca 49.) és 103301 hrsz-ú (Gordonka utca 51.) telekre a Gordonka utcából,

f) A 103259 hrsz-ú (Lándzsa utca 30) telekre a Lándzsa utcából.

(2) Az alacsony intenzitású telepszerű lakóterület (L7-XVI/L1) építési övezet területén:

a) Épületek homlokzati felújítása, színezése, átalakítása, tetőzetének megváltoztatása csak egységes építészeti koncepció alapján lehetséges. Az együtt kezelendő épületek a következők: a Lándzsa utca páros oldala (103259 hrsz-tól a 103265 hrsz-ig); a (103240) hrsz-ú, 103247 hrsz-ú telken lévő úszótelkek lakóépületei, és a 103245 hrsz, valamint a 103152/1 hrsz.

b) A meglévő lakóépületek lapostetővel bővíthetőek, figyelembe véve a rendelkezésre álló parkolók számát és más vonatkozó előírásokat.

c) A meglévő lakóépületeken a lakások homlokzati nyílászáróinak anyaga, színe épületenként azonos kell legyen.

d) Bejáratok, előtetők, erkélyek, korlátok és télikertek anyagának, karakterének épületenként azonosnak kell lennie.

e) Az építési övezet területén a lakóépületeken és azok telkein reklámhordozó nem helyezhető el.

f) Az építési övezet területén a melléképítmények közül önálló antennaoszlop nem helyezhető el.

g) A 103245 hrsz-ú telek területe közforgalom számára megnyitott terület időben korlátozás nélkül.

h) Az építési övezet közterületein, közforgalom számára átadott területein a közmű- és hírközlési vezetékek újonnan telepített, vagy felújított műtárgyai csak föld alatti építményben helyezhetők el.

i) A 103245 hrsz. telken kerítés nem építhető.

j) A (103152/2), (103240), (103247) hrsz-ú közterületen kerítés csak játszóterek és sportolási területek lehatárolására építhető. A játszóterek kerítése legfeljebb 1,2 m, a labdajátékok számára kialakított sportolási területen legfeljebb 4,2 m, az egyéb célra szolgáló sportolási területen pedig legfeljebb 1,2 m magas lehet. A kerítések merőleges nézetben legalább 70%-ban áttört kivitelűek lehetnek.

k) A (103258/2) hrsz-ú közterületről gyalogos- és gépkocsi bejárat nem nyitható.

(3) A jellemzően zártsorú, hézagosan zártsorú beépítésű intézményterület (I-XVI/Z) építési övezet területén:

a) Az I-XVI/Z építési övezetben a legnagyobb kialakítható építési telek nagysága legfeljebb 3000 m2 lehet.

b) Az építési övezet területén lakóhelyiség a Veres Péter utca felőli homlokzaton nem alakítható ki.

c) Az övezet területén belül nem létesíthető sem önálló, sem épületen belül elhelyezett üzemanyagtöltő állomás.

d) Az építési övezet területén 3,5 t összsúlynál nagyobb gépjárművek számára nem jelölhető ki és nem helyezhető el önálló parkoló terület, járműtároló, a szálláshely rendeltetésű épület autóbusz parkolóját kivéve.

(4) Az üzemi jellegű tevékenység, raktározás, egyéb szolgáltató és ellátó létesítmények terület (MZ-XVI) építési övezet területén:

a) Az építési övezet területén a kialakítható legkisebb telekszélesség 25 m.

b) Az építési övezet területén magastetős épület legfeljebb 45o-os tetőhajlásszöggel építhető, az épületek legmagasabb pontja18,0 m lehet.

c) A 103153/4 hrsz-ú telek területén telekosztás esetében a meglévő beépítés figyelembevételével megengedett a legkisebb kialakítható építési telek területétől való 5%-os eltérés.

d) Az építési övezet területén a csapadékvizet telken belül kell elszikkasztani, vagy felhasználni. A kiszolgáló utak területén is szikkasztással kell kezelni a csapadékvizet.

e) Az építési telkek új, személy-, vagy tehergépkocsi forgalom számára szolgáló bejárata nem nyílhat lakóövezettel határos útról.

f) Az elő-, oldal- és hátsó kert, vagy a beültetési kötelezettségű telekrész területén a meglévő épületek, épületrészek, építmények felújítása, korszerűsítése, átépítése lehetséges.

g) Az egy-egy tömb területén belül az építési telkek az építési övezet előírásoknak megfelelően szabadon alakíthatóak. A szabályozási tervlapokon jelölt elő-, hátsó- és oldalkert méreteinek alkalmazásával kell meghatározni az újonnan kialakuló telken (telkeken) az építési hely területét. A beültetési kötelezettségű terület határának mérete nem változtatható.

h) Az építési telek beépítésének, a beépítések használatbavételének feltétele az építési tömb előtti, 5. § (1) bekezdése szerinti út (útszakasz) kiépítése és a hozzá tartozó fasor, és a közvilágítás kialakítása.

i) Az építési övezetben a kiszolgáló utak építése esetén az építési telkek útcsatlakozásnál lévő sarkaiban a kerítéseket a szabályozási tervben jelölt kerítés kötelező építési helyén lehet megépíteni.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

12-13. § * 

Ancsin László Kovács Péter
jegyző polgármester

1-5. számú melléklet a 24/2012. (VII. 20.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére