Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 31/2013. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-3. § * 

4. § (1) E Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E Rendelet előírásait kell alkalmazni a hatályba lépését követően kötendő szerződéseknél, a szerződések módosításánál, meghosszabbításánál, illetőleg a hatályba lépését követően indult ügyekben, amennyiben az szerződéskötéssel nem jár.

(3) E Rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelését szolgálja.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

1. számú melléklet a 9 /2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére