Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 3/2017. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 3/2017. (III. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló köznevelési intézményekben az intézményi térítési díj a szolgáltatók által szerződésben biztosított nyersanyagár ÁFA-val növelt összegénél kisebb összegben kerül megállapításra. A személyi térítési díj az intézménytípustól függően az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) Óvodai ellátás

aa) napi háromszori étkezés 455 Ft

ab) napi kétszeri étkezés 385 Ft

ac) csak ebéd 320 Ft

b) Általános iskolai ellátás

ba) napi háromszori étkezés 605 Ft

bb) csak ebéd 390 Ft

c) Szerb Antal Gimnázium

ca) ebéd 390 Ft.”

2. § E rendelet 2019. február 1. napján lép hatályba.

Kovács Péter dr. Erdőközi György
polgármester jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

  Vissza az oldal tetejére