Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

egyes származékos jogalkotói hatáskörben megalkotott önkormányzati rendeletek módosításáról

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete

az 1. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31. §-ában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 25. § (5) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el;

a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el;

a 3. alcím tekintetében az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A-C. §-ában foglaltakra, a következőket rendeli el;

az 4. alcím tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 86. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1-2. * 

1-2. § * 

3. * 

3. § * 

4. Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 32/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

4. § * 

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az R2. az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételének rendjéről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépésének a napján lép hatályba.

(3) * 

Kovács Péter dr. Erdőközi György
polgármester jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

  Vissza az oldal tetejére