Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelete

a 2019. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka-végzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet, és a 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 6/2018. (VIII. 23.) PM rendeletre - a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi munkavállalóra.

2. § (1) A Hivatal 2019. évi munkarendjében az igazgatási szünet időpontjai a következők;

a) augusztus 10.,

b) december 7.,

c) december 14.,

d) december 23.,

e) december 30-31., és

f) az európai parlamenti választás és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának - a köztársasági elnök által kijelölt - napját követő hétfői napok.

(2) Az igazgatási szünetek időtartama alatt a Hivatalban általános ügyfélfogadás nincs, az egyes szervezeti egységek ügyelet útján biztosítják a zavartalan ügymenetet és a folyamatos feladatellátást.

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2020. január. 1. napján hatályát veszti.

Kovács Péter dr. Erdőközi György
polgármester jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

  Vissza az oldal tetejére